In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 131)
Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. nr. 1 pro le B.O. di 12 de jenà 1999, n. 3.
2)
Por döta la l.p di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 mëssel gní tut en conscidraziun l'art. 8 dla l.p. di 18 de merz dl 2016, n. 5.

Art. 14 (Le Presidënt)

(1)  Le Presidënt vëgn nominé dala Junta provinziala. Al é le rapresentant legal dl IPFS y eserzitëia chëstes funziuns implü:

  1. al chërda ite le Consëi d’aministraziun y presidiëia les sentades;
  2. al ćiara sura l’esecuziun dles deliberaziuns dl Consëi d’aministraziun;
  3. al dà les istruziuns che va debojëgn por realisé i programs de costruziun y por arjunje i fins dl IPFS;
  4. al tol i provedimënć de prescia che va eventualmënter debojëgn y che vëgn presentà al Consëi d’aministraziun tla sentada atira dedô por la ratificaziun;
  5. al tol düć i atri provedimënć che é de süa competënza aladô dl statut.

(2)  Le Vizepresidënt vëgn chirì fora dala Junta provinziala danter i comëmbri dl Consëi d’aministraziun.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII II – Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII VII – Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI XVI – Cumerz
ActionActionXVII XVII – Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII XXII – Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV XXV – Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Urbanistica
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV XXXIV – Trasporc
ActionActionXXXV XXXV – Istruzion
ActionActionXXXVI XXXVI – Patrimone
ActionActionXXXVII XXXVII – Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionA
ActionActionb) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13
ActionActionNormes generales
ActionActionComisciun provinziala de verda sura le frabiché abitatif alisiré    
ActionActionIstitut por le frabiché sozial
ActionActionArt. 11 (Natöra y funziuns)  
ActionActionArt. 12 (Organns)
ActionActionArt. 13 (Consëi d’aministraziun)
ActionActionArt. 14 (Le Presidënt)
ActionActionArt. 15 (Consëi de control)
ActionActionArt. 16 (Nominaziun y scomposiziun dl Consëi d’aministraziun y dl Consëi de control)
ActionActionArt. 17 (Direziun dl IPFS)
ActionActionArt. 18 (Contabilité dl IPFS)
ActionActionArt. 19 (Verda sura l’IPFS)
ActionActionArt. 20 (Publicaziun y esecutivité dles deliberaziuns)
ActionActionArt. 21 (Comisciun tecnica dl IPFS)
ActionActionArt. 22 (Programs de costruziun dl IPFS)   
ActionActionArt. 22/bis  
ActionActionArt. 22/ter (Azeleraziun di programs de costruziun)   
ActionActionArt. 23 (Tuta en afit de cuartiers da pert dl IPFS)
ActionActionArt. 23/bis (Barat de abitaziuns)
ActionActionArt. 24 (Afitanza de cuartiers a d’atri ënć)
ActionActionArt. 25 (Responsabilité dl IPFS)
ActionActionArt. 26 (Tuta en afit de imobii por i recuperè)
ActionActionArt. 27 (Contribuć al IPFS)
ActionActionArt. 28 (Cosć ametüs por i programs de costruziun dl IPFS)   
ActionActionArt. 29 (Cumpra de abitaziuns alisirades manaciades da venüda sforzada)  
ActionActionArt. 29/bis (Cumpra de abitaziuns)
ActionActionIntervënć d’emergënza te caji de catastrofes naturales
ActionActionProvedimënć por caji soziai gravënć
ActionActionContribuć por fà sö, cumprè y recuperè abitaziuns por le bojëgn primar de n’abitaziun
ActionActionAlisiramënć por la recuperada convenzionada
ActionActionAcuisiziun, assegnaziun y finanziamënt di terac por le frabiché abitatif alisiré
ActionActionContribuć de n iade por la costruziun de abitaziuns popolares
ActionActionAiüt finanziar por l’abitaziun
ActionActionContribuć por la realisaziun de laûrs por superè impedimënć architetonics y por adeguè l’abitaziun ala porsona cun handicap
ActionActionContribuć ales cooperatives de garanzia
ActionActionAssegnaziun en afit dles abitaziuns dl frabiché sozial
ActionActionAssegnaziun d’abitaziuns a porsones zënza n tët
ActionActionZesciun en proprieté de abitaziuns dl IPFS
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionc) Lege Provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionAction*
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich