In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 131)
Ordinamënt sön le frabiché abitatif alisiré 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. nr. 1 pro le B.O. di 12 de jenà 1999, n. 3.
2)
Por döta la l.p di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13 mëssel gní tut en conscidraziun l'art. 8 dla l.p. di 18 de merz dl 2016, n. 5.

Art. 107 (Sozesciun tl’assegnaziun dl’abitaziun)   delibera sentenza

(1)  Sce l’afitadin ess da morì antervëgnel tl’assegnaziun la fomena o l’om restè zoruch y le contrat d’afit vëgn trascrit a so bëgn.

(2)  Sc’al manćia na fomena o n om restè zoruch à les porsones dades dant chilò dessot le dërt al’assegnaziun dl’abitaziun te chësc ordinn:

  1. i mituns;
  2. i mituns di mituns;
  3. i geniturs;
  4. les sorus y i fredesc.

(3)  Les porsones dades dant tl coma 2 mëss dè proa dla convivënza cun l’afitadin da almanco dui agn tl momënt de süa mort y d’ester sön la lista di afitadins indicada tl articul 105. I fredesc, les sorus y i mituns di mituns mëss avëi vit deboriada cun l’afitadin por almanco diesc agn tl momënt de süa mort y gnì dant sön la lista di afitadins aladô dl articul 105. Por i mituns che tl momënt dla mort dl afitadin n’à nia ćiamò complì dui agn ne vëgnel nia damanè na dorada de convivënza de dui agn.

(4)  Sc’al manćia suzessurs che convir o geniturs vëgnel parifiché ala fomena o al om restà zoruch la porsona che convir te n raport “more uxorio” cun l’afitadin tl momënt de süa mort da almanco dui agn, tan inant ch’ara vëgn dant sön la lista di afitadins aladô dl articul 105.

(4/bis)  La domanda de assegnaziun dl’abitaziun mëss gnì dada jö dales porsones preodüdes dai comesc 2 y 4 tl tëmp de n ann da canche le afitadin é mort. Do che al è passè n ann dala mort dl afitadin zënza che al sides gnü presentè la domanda de assegnaziun dl’abitaziun, vëgn l’abitaziun aratada ocupada ilegalmënter.261)

(5)  L’assegnaziun dl’abitaziun ales porsones dades dant tl coma 2 vëgn desponüda dal Presidënt dl IPFS, do avëi aldì la Comisciun por l’assegnaziun.

(6)  Sce la situaziun de sanité dla porsona che à ciafè l’assegnaziun peiorëia a na te’ manira ch’ara à, aladô dles desposiziuns de lege varëntes, debojëgn d’assistënza y de gnì sistemada te na strotöra por porsones che é plü dî püres, à la fomena o l’om che é restè zoruch mo che n’é nia bele cotitolar dl contrat d’afit y les porsones nominades tl coma 2 le dërt de ciafè en assegnaziun l’abitaziun sce chëstes porsones viô cun l’afitadin da almanco dui agn te na comunité de familia tl momënt dla sistemaziun dl afitadin tla strotöra por porsones plü dî püres y vëgn dant sön la lista di afitadins aladô dl articul 105. Les sorus, i fredesc y i mituns di mituns mëss tl momënt dla sistemaziun dl afitadin te na strotöra por porsones plü dî püres avëi vit cun ël por almanco diesc agn y ai mëss gnì dant sön la lista di afitadins aladô dl articul 105.

(7)  Sce l’afitadin se trasferësc fora dla provinzia à les porsones nominades tl coma 2 le dërt de ciafè en assegnaziun l’abitaziun sce tl momënt dl trasferimënt dl afitadin viôi deboriada da almanco dui agn te na comunité de familia y ai vëgn dant sön la lista di afitadins aladô dl articul 105. Les sorus, i fredesc y i mituns di mituns mëss tl momënt dl trasferimënt dl afitadin avëi vit cun ël te na comunité de familia por almanco diesc agn y ai mëss gnì dant sön la lista di afitadins aladô dl articul 105.262)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 299 del 17.07.2006 - Successione nell'assegnazione dell'alloggio a canone agevolato - insufficienza della sola convivenza da almeno due anni
261)
L'art. 107, coma 4/bis, é gnü ajuntè dal art. 1, coma 31, dla L.P. di 22 de jenà dl 2010, n. 1.
262)
L'art. 107 é gnü sostituì dal art. 34 dla L.P. di 10 d’agost dl 2001, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionA
ActionActionb) Lege Provinziala di 17 de dezëmber dl 1998, n. 13
ActionActionNormes generales
ActionActionComisciun provinziala de verda sura le frabiché abitatif alisiré    
ActionActionIstitut por le frabiché sozial
ActionActionIntervënć d’emergënza te caji de catastrofes naturales
ActionActionProvedimënć por caji soziai gravënć
ActionActionContribuć por fà sö, cumprè y recuperè abitaziuns por le bojëgn primar de n’abitaziun
ActionActionAlisiramënć por la recuperada convenzionada
ActionActionAcuisiziun, assegnaziun y finanziamënt di terac por le frabiché abitatif alisiré
ActionActionContribuć de n iade por la costruziun de abitaziuns popolares
ActionActionAiüt finanziar por l’abitaziun
ActionActionContribuć por la realisaziun de laûrs por superè impedimënć architetonics y por adeguè l’abitaziun ala porsona cun handicap
ActionActionContribuć ales cooperatives de garanzia
ActionActionAssegnaziun en afit dles abitaziuns dl frabiché sozial
ActionActionArt. 94 (Abitaziuns sotmetüdes al’assegnaziun)
ActionActionArt. 95 (Controi)
ActionActionArt. 96 (Comisciun d’assegnaziun)
ActionActionArt. 97 (Condiziuns por l’assegnaziun de abitaziuns en afit)    
ActionActionArt. 98 (Criters de preferënza)
ActionActionArt. 99 (Presentaziun dles domandes)
ActionActionArt. 100 (Formaziun dla gradatöra)
ActionActionArt. 101 (Assegnaziun y ocupaziun dles abitaziuns)  
ActionActionArt. 102 (Priorité tl’assegnaziun de abitaziuns)
ActionActionArt. 103 (Amisciun ales ćiases alberch)     
ActionActionArt. 103/bis (Ćiases alberch convenzionades por lauranć)
ActionActionArt. 103/ter (Assegnaziun de abitaziuns ti proieć dl frabiché sperimental)
ActionActionArt. 104 (Barat d’abitaziun)
ActionActionArt. 105 (Lista di afitadins)
ActionActionArt. 106 (Sozesciun tla domanda)
ActionActionArt. 107 (Sozesciun tl’assegnaziun dl’abitaziun)  
ActionActionArt. 108 (Mudaziun dl’assegnaziun y trascriziun dl contrat d’afit tl caje de separaziun personala, de desliaziun o fin dles faziuns ziviles dl matrimone)
ActionActionArt. 109 (Anulamënt dl’assegnaziun dl’abitaziun)
ActionActionArt. 110 (Revocaziun dl’assegnaziun dl’abitaziun)     
ActionActionArt. 111 (Relasciada de abitaziuns ocupades ilegalmënter)
ActionActionArt. 112 (Regolamentaziun di afić)      
ActionActionArt. 113 (Aumënt dl afit por sotadoranza)
ActionActionArt. 114 (Retüda dles spëises por sorvisc)
ActionActionArt. 114/bis (Porsones de crëta)
ActionActionArt. 115 (Contrat d’afit cun prisc dl afit provinzial)
ActionActionArt. 115/bis
ActionActionArt. 116 (Aministraziun autonoma dles abitaziuns en afit)
ActionActionArt. 117 (Assegnaziun de abitaziuns de proprieté di comuns)  
ActionActionArt. 118 (Assegnaziun dles abitaziuns di ënć publics de previdënza)
ActionActionAssegnaziun d’abitaziuns a porsones zënza n tët
ActionActionZesciun en proprieté de abitaziuns dl IPFS
ActionActionDesposiziuns desvalies
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionc) Lege Provinziala di 17 de setëmber dl 2013, n. 14
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionAction*
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich