In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Lege Provinziala di 11 de agost dl 1997, n. 131)
Lege urbanistica provinziala

(Abrogà dal articul 105, coma 1, pustom b), dla L.P. di 10 de lugio 2018, n. 9).

1)
Publicheda tla njonta n. 1 dl Buletin Ufiziel dl 16 de setëmber 1997, n. 44.