In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 21 de otober dl 1996, n. 211)
Ordinamënt forestal

1)
Publicada tl Supl. Ord . nr. 3 al B.O. di 5 de novëmber 1996, nr. 50.

TITUL I
Normes generales y lian d’adoranza idrogeologich-forestal

SEZIUN I
Desposiziuns generales

Art. 1 (Fins dla lege)

(1)  I fins de chësta lege é de sconè i terac de vigni sort y destinaziun, dantadöt i bosć, i pra da munt y les pastöres. Por garantì le mantignimënt dla sanité y l’integrité dla comunité sciöche inće i bëgns dla coletivité vëgnel ćiarè da assiguré la conservaziun y la stabilité tres na produziun che döra tl tëmp, y da promöie l’adoranza plü razionala.

(2)  Cun chësta lege déssel dantadöt gnì conservè le bosch te süa totalité ćiaran da garantì la destribuziun sön le teritore, la vitalité y la dorada y da promöie les funziuns desvalies dantadöt chëres protetives, produtives, recreatives, de lerch vitala y soziala.

Art. 2 (Sorts de intervënć)

(1)  I fins dà dant tl coma 1 vëgn arjunć te chësta manira:

 1. scrion dant le lian d’adoranza idrogeologich-forestal por la conservaziun di ecosistems, por la stabilité di grunć, por le deflus regolar dles eghes, por na coltivaziun razionala di bosć, di pra da munt y dles pastöres y por n so mioramënt, por la conservaziun dla flora y dla fauna, por la proteziun da dagns te posć particolarmënter manacià tignin sambëgn cunt dla sconanza dla natöra y dla contrada;
 2. realisan operes de proteziun cuntra l’ega y surantolon mosöres de proteziun cuntra l’ega tl ciamp di bosć y dl’agricoltöra y de defenüda dai dagns te posć particolarmënter manaciá, por assiguré n manajamënt regolar dles eghes y por mantigní la stabilité dl grunt;  2)
 3. conzedon mosöres de sostëgn a bëgn di bosć, dles armentares y fodares y dl’agricoltöra da munt por garantì na sconanza otimala y n’adoranza plü razionala dl terac;
 4. don consulënza y assistënza debann ai proprietars de bosć y pastöres y ai operadus di bosć por assiguré na gestiun otimala di ćiampoprà, dles pastöres y di bosć.
2)
La lëtra b) dl art. 2, coma 1 é gnüda baratada fora insciö dal art. 19, coma 1 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

SEZIUN II
Lian d’adoranza idrogeologich-forestal

Art. 3 (Grunć sotmetüs a lian d’adoranza)

(1)  Sotmetüs a n lian d’adoranza costant por rajuns idrogeologich-forestales é:

 1. terac de vigni sort y destinaziun che por gauja de formes d’adoranza contrastantes cun les normes dades dant ti articui 5, 6 y 8 po subì formes d’erojiun, perde süa stabilité o desturbí la rëi dles eghes a dann dla coletivité;
 2. terac che por mirit de süa posiziun particolara defënn coltivaziuns, ćiases, inćiasamënć, strades y d’atres operes d’interès publich da lovines, roes, smöies, dala tomada de peres, da rogossies y sböres de vënt.

(2)  Les desposiziuns por l’imposiziun dl lian d’adoranza idrogeologich-forestal sciöche inće les mudaziuns y i abolimënć dles limitaziuns sön la proprieté de terac vëgn regolà tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

Art. 4 (Lian d’adoranza temporann)

(1)  Sön proposta dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć po l’assessur competënt scrî dant n lian d’adoranza temporann ti bosć zënza lian che é gnüs tocà da epidemies gravëntes de parassić animai y vegetai o desdrüć da medefüch o da d’atres catastrofes naturales. Al determinëia le raiun olach’al dess gnì apliché les normes varëntes por i bosć sotmetüs a lian d’adoranza, stabilësc la dorada y dà fora les prescriziuns che va debojëgn; i proprietars di grunć interessà ciafa na comunicaziun scrita.

(2)  3)

3)
L’art. 4, coma 2 é gnü abroghé dal art. 19, coma 2, dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

TITUL II
Normes particolares por grunć y tòć de terac 4)

SEZIUN I
Trasformaziun de bosć te d’atres formes d’adoranza y movimënć de grunt

4)
Le titul dl titul II é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 1 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 10.

PERT I
Autorisaziuns

Art. 5 (Trasformaziun de bosch)

(1)  La trasformaziun de bosch vëgn fata aladô dles prozedöres preodüdes dala lege provinziala di 10 de messé dl 1970, y mudaziuns suandëntes. Cun l’autorisaziun ala trasformaziun pól gní stabilí mosöres de compensaziun ecologiches adatades.  5)

(2) Che che trasformëia le bosch vëgn sotmetü a na straufunga aministrativa de 5,00 euro por vigni meter cuadrat plëgn o arondé de spersa trasformada, por n minimo te vigni caje de 62,00 euro. Che che ne se tëgn nia ales prescriziuns dades dant por la trasformaziun o ne realisëia nia les mosöres de compensaziun scrites dant, vëgn sotmetü a na straufunga aministrativa de 2,00 euro por vigni meter cuadrat plëgn o arondé de spersa trasformada, por n minimo te vigni caje de 62,00 euro. 6)

(3)  Sce la trasformaziun vëgn autorisada doprò vëgn la straufunga aministrativa arbassada dl 50 porcënt. 7)

5)
L’art. 5, coma 1 é gnü mudé insciö dal’art. 19, coma 3 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
6)
L'art. 5, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 16, coma 1 dla l.p. di 18 d’otober dl 2016, n. 21.
7)
L’art. 5 é gnü sostituì insciö dal art. 12, coma 2 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 10.

Art. 6 (Movimënć de grunt y material)   delibera sentenza

(1)  Ti raiuns sotmetüs a n lian d’adoranza idrogeologich-forestales, ater co ti caji preodüs dal articul 103, coma 11 dla lege provinziala ’Raiun y contrada’ y dal articul 6, coma 3 dla lege provinziala di 21 d’otober dl 1996, n. 21, y mudaziuns suandëntes, autorisëia le diretur dl ispetorat forestal competënt a livel tertorial i laurs de movimënt dl grunt. L’autorisaziun pó contigní prescriziuns liëntes sön les modalités de esecuziun di laurs.  8)

(2)  Les prozedöres por dè fora l’autorisaziun indicada tl coma 1 vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.9) 

(3)  La Junta provinziala fej fora ince aladô di articui 66 y 71 dla lege provinziala di 10 de messé dl 2018, n. 9, i pici intervënc y chi da na picia faziun idrogeologich-forestala por chi che al ne n’ó nia ester l’autorisaziun preodüda dal coma 1.   10)

(4)  Chi che fej laûrs zënza autorisaziun aladô dl coma 1 y aladô dl regolamënt d’esecuziun relatif o ne se tëgn nia ales prescriziuns scrites dant dal’autorité forestala aladô dles medemes normes é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 2 euro por vigni meter cubich intier o na süa fraziun de material spostè; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.11)

(5)  Sc’ara se trata de laûrs de avaliamënt é la porsona che comët la violaziun sotmetüda a na straufunga aministrativa de 1 euro por vigni meter cuadrat intier o na süa fraziun de spersa splanada o spostada; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro.11)

(6)  Por la determinaziun dl’amunta dles straufunghes aministratives preodüdes da chësc articul vëgnel tignì cunt dl valur mesan danter la cubatöra totala dl material ćiavè fora y la cubatöra dl material lascè jö, sce chësc material vëgn lascè jö anter le raiun de ćiavada y te vigni caje anter n rai de 50 metri dal post di laûrs.

(7)  Sce la ćiavada y/o la deponüda vëgn fates sön terac autorisà aladô dles normes varëntes o nia sotmetüs a lian d’adoranza, ne vëgnel nia apliché les straufunghes preodüdes da chësc articul por l’ativité autorisada.

(8)  Chi che ne fej nia i laûrs de reinverdimënt scrić dant é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 1 euro por vigni meter cuadrat intier o na süa fraziun de spersa nia inverdida; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro. 11)

(9) 12)

massimeDelibera N. 3489 del 25.09.2000 - Interventi non sostanziali per movimenti di terra e deposito di materiali con lieve impatto idrogeologico-forestale o ambientale, i quali possono essere eseguiti senza alcuna autorizzazione
8)
L'art. 6, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 104, coma 1 dla l.p. di 10 de messé dl 2018, n. 9.
9)
Ćiara le D.P.P. di 31 de lugio 2000, nr. 29.
10)
L'art. 6, coma 3 é gnü naota sostituí dal art. 5, coma 2 dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14, y spo dal art. 19, coma 4 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
11)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 38, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.
12)
L’art. 6, coma 9 é gnü abroghè dal art. 5, coma 3, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 7 (Deponüda de na cauziun)

(1)  Pro la prescriziun dles modalitês d’esecuziun di laûrs preodüs dai articui 5 y 6 pol gnì preodü de dè jö na cauziun sciöche garanzia de n’esecuziun regolara di laûrs.

(2)  Les modalitês por dè jö la cauziun sciöche inće i criters por determiné a tan ch’ara amunta vëgn stabilis tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3)  Les autorisaziuns vel pornanche al vëgn dè jö la cauziun che alda laprò.

(4)  Sce l’autorisaziun fej referimënt ai laûrs por chi ch’al vëgn conzedü n contribut pol gnì tignì indô na pert dl contribut impede la cauziun. 13)

13)
L’art. 7 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 4, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 8 (Tratamënt y nuzaziun di bosć y dles pastöres cun lian d’adoranza)

(1)  Por i grunć sotmetüs a lian d’adoranza, aladô dl articul 3, vëgn le tratamënt y la nuzaziun di bosć y dles pastöres, le runćiamënt y l’adoranza dles brüsces cun na funziun protetiva sciöche inće la presservaziun dla funziun de lerch vitala regolà plü avisa tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege. Tla medema manira pol gnì stabilì normes che regolëia la funziun recreativa y soziala, sce l’eserzize de chësta ess da compromëte i fins aladô di articui 1 y 2.

(2)  Tignin cunt di dërć di proprietars di grunć vëgnel apliché por la racoiüda di produć secundars dl bosch les desposiziuns che é tles normes de lege speziales te chësta materia.

PERT II
Provedimënć y sanziuns tl caje de violaziun dles normes

Art. 9 (Sospenjiun di laûrs)

(1)  Sce pro l’esecuziun de laûrs y de utilisaziuns dl bosch ne vëgnel nia osservè les desposiziuns de chësta lege po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun despone che i laûrs vëgnes atira sospenüs.

(2)  L’ordinn de sospenjiun di laûrs aladô dl coma 1 vëgn emanè cun n decret aposta che contëgn inće na descriziun dla situaziun constatada y al ti vëgn notifiché da n impiegat forestal ales porsones che à trasgredì la lege y a chëres responsables por solidarieté.

(3)  Sc’al ne vëgn nia osservè la desposiziun aladô dl coma 1 vëgn la straufunga aministrativa de scioldi por la violaziun dles desposiziuns relatives triplicada.

Art. 10 (Dann al grunt o al suragrunt)   delibera sentenza

(1)  Chi che taia jö o danejëia lëgns o ti fej d’atri dagns al grunt o al suragrunt, cuntra les prescriziuns de chësta lege o de so regolamënt d’esecuziun, é sotmetüs a na straufunga aministrativa de scioldi tla mosöra de dui ćina a sis iadi le valur di lëgns taià jö o dl dann gaujé, cun n minim de 62 euro, tut fora a vigni moda l’oblianza de fà intervënć de coreziun o de recostituziun aladô dl articul 11.

(2)  Le personal forestal à la inćiaria de valuté le valur di lëgns taià o dl dann gaujé aladô dles normes y di criters stabilis dala Junta provinziala. 14)

 

massimeBeschluss vom 31. März 2020, Nr. 223 - Richtlinien zur Bewertung von Schäden am Boden und Waldbestand
14)
L’art. 10 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 5, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 11 (Recostituziun dl dann)

(1)  Dlungia l’infliziun dles straufunghes aministratives de scioldi preodüdes da chësta lege por les violaziuns desvalies po le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć fà recostituì la situaziun da denant o fà fà intervënć de coreziun aladô dles modalitês y di tëmps stabilis da d’ël, aladô di criters stabilis dala Junta provinziala.

(2)  Sce la situaziun da denant ne vëgn nia recostituida o sce al ne vëgn nia realisé i intervënć de coreziun, dà fora le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć n ordinn de paiamënt a na moda che l’aministraziun provinziala se crüzies, impede che che é jü cuntra la lege de realisé a sües spëises i intervënć nia fać.

(3)  Sc’al ne vëgn nia paié la soma tl tëmp stabilì, spo vëgnel invié ia l’esecuziun forzada; les spëises dl prozedimënt é a spëises dl debitur tardì. 15)

15)
L’art. 11 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 6, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 12 (Violaziun de d’atres prescriziuns por la sconanza de bosć y grunć cun lian d’adoranza)

(1)  Chi che ne respetëia nia les prescriziuns che é tl regolamënt d’esecuziun revardëntes le runćiamënt di ciüć, la coltivaziun dl bosch jonn y l’estraziun dl larié é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 3 euro pro lëgn o ciüch; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro. 16)

(2)  Chi che ne respetëia nia les prescriziuns che é tl regolamënt d’esecuziun revardëntes la racoiüda de dascia y de d’atri produć secundars dl bosch é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 62 euro. 16)

(2/bis)  Vigni porsona che s’anüza de n post de deponüda por le lignan cun n’asosta por rajuns comerziales, ciafa na sanziun aministrativa de 1.000,00 euro; la sanziun aministrativa de 500,00 euro ciafa che che lascia iló mascins, veicui, atrezadöres, materai che n’é nia lignan o bestiam, o che afitëia o dá en locaziun chësta strotöra. 17)

(3)  Por la violaziun dles prescriziuns contignides te chësta lege o te so regolamënt d’esecuziun por chëres ch’al n’é nia espressivamënter preodü na straufunga aministrativa, vëgnel apliché chëra de 62 euro.16)

16)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art.. 1, coma 41, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.
17)
L'art. 12, coma 2/bis é gnü ajunté dal art. 19, coma 5 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

SEZIUN II
Gestiun de bosć y grunć de pastöra de ënć y de privać

Art. 13 (Planificaziun suraaziendala y aziendala tl ćiamp di bosć y dla alpicoltöra)    delibera sentenza

(1)  L’autorité forestala po arjigné ca planificaziuns suraaziendales tl ćiamp di bosć y dla alpicoltöra, tolon ite inće i patruns, i comuns, d’atres autoritês, les assoziaziuns y la popolaziun.

(2)  L’autorité forestala se crüzia ince dla planificaziun aziendala tl ciamp di bosć y dl’alpicoltöra, che se partësc sö te planns de gestiun di bëgns de bosć y pastöres, sciöche ince te schedars di bosć y dles munts.  18)

(3)  I bosć y les pastöres da na spersa forestala netta maiú co cënt hectars, mëss gní laurá aladô dl plann de gestiun aprové dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć.    19)

(4)  I planns preodüs dal coma 3 vel 15 dis do süa publicaziun sön la tofla di comuns interessà; ai vëgn parificà de vigni vers al regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(5)  Por les sperses de bosć y pastöres da na spersa forestala netta de passa cënt hectars, olache la gestiun ordinara n’é nia poscibla porvia de condiziuns particolares, vëgnel arjigné ca n schedar de bosch aprovada dal diretur dl ofize dla Repartiziun provinziala Bosć che é competënta por la planificaziun forestala.  20)

(6)  Les sperses de bosch da manco co cënt hectars de spersa forestala mëss gní laurades y adorades aladô di schedars di bosć che alda lapró, che l'autorité forestala á lauré fora y che le diretur dl ofize competënt por la planificaziun forestala dla Repartiziun provinziala Bosć á aprové. Chisc stromënc dla planificaziun forestala contëgn i dac essenziai di planns de gestiun.  21)

(7)  Les speres dles pastöres che ne vëgn nia laurades aladô de n plann de gestiun di bëgns de bosć y alpicoltöra, mëss gnì laurades y adorades aladô di schedars dles munts che alda laprò, che l'autorité forestala à laurè fora y che le diretur dl ofize competënt por l’economia da munt dla Repartiziun provinziala Bosć à aprovè.

(8) 22)  23)

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 24 giugno 2009, n. 227 - Interesse all’impugnativa - associazioni agrarie - diritto di pascolo - legittimazione degli allevatori di bestiame - usi civici - amministrazione separata beni di uso civico - è l’unico soggetto abilitato ai rapporti con le autorità forestali
18)
L’art. 13, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 19, coma 6 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
19)
L'art. 13, coma 3 é gnü naota integré dal art. 12, coma 1 dla l.p. di 23 d'otober dl 2014, n. 10, y spo mudé dal art. 16, coma 1 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2014, n. 11, y spo dal art. 19, coma 7 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
20)
L’art. 13, coma 5 é gnü mudé insciö dal art. 19, coma 8 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
21)
L’art. 13, coma 6 é gnü mudé insciö dal art. 19, coma 9 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
22)
L’art. 13 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 7, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14
23)
L’art. 13, coma 8 é gnü abroghé dal art. 19, coma 2, dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

Art. 14 (Taiades de lignan)    delibera sentenza

(1) Che che ô taié lëgns mëss ti le lascè alsavëi al’autorité forestala. La dezijiun sostituësc vigni atra autorisaziun preodüda dala lege provinziala di 25 de messè dl 1970, n. 16, y mudaziuns suandëntes, sciöche inće d’atres desposiziuns varëntes te chësta materia. 24)

(2)  Les desposiziuns dades dant tl coma 1 vel inće por lëgns de bosch, chersciüs sö olachessî, tan inant ch’ai n’é nia tl raiun de zëntri abità sciöche delimité dal articul 12 dla lege provinziala di 15 d’aurì dl 1991, n. 10. 25) 

(3)  Ater co por l’esecuziun di intervënc de interes publich de prescia y che ne pó nia gní sburlá, pó i lëgns destiná da gní taiá jö aladô di comesc 1 y 2, impormó gní taiá do che ai é gnüs amarsciá dal’autorité forestala che pó dé fora prescriziuns aposta por taié jö lignan. 26)

(4)  27)

(5) Aladô de chësta lege capëscion sot a taiada ordinara la prelevaziun dl tai de lignan de vigni diesc agn stabilì tl plann de gestiun o tl schedar dl bosch aladô dl articul 13. 28)

(6) Che che ne se tëgn nia ala prescriziun dada dant tl coma 3 taian jö lëgns vëgn sotmetü a na straufunga aministrativa de 20,00 euro por vigni lëgn taié cun n diameter de altamo 17,5 cm. Por de mëndri lëgns vëgnel, sce al é danman les condiziuns, ma apliché l’articul 10. Sce al vëgn taié jö lëgns te n bosch jonn vëgnel apliché la sanziun aministrativa de 1.000,00 euro por etar. La straufunga minima é te vigni caje de 62,00 euro. 29)

massimeCorte costituzionale - sentenza 25 settembre 2018, n. 201 - Liberalizzazione dell’attività commerciale – commercio al dettaglio nelle zone produttive – ordinamento forestale - autorizzazioni al taglio del legname – estinzione del processo – non fondatezza del ricorso
24)
L'art. 14, coma 1 é gnü sostituì insciö dal art. 12, coma 2 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.
25)
Le coma 2 é gnü sostituì dal art. 10 dla L.P. di 23 de lugio 2007, nr. 6.
26)
L'art. 14, coma 3 é naota gnü sostituí dal art. 12, coma 3 dla l.p. di 19 de messé dl 2013, n. 10, y spo mudé insciö dal art. 15, coma 1 dla l.p. di 29 de jügn dl 2023, n. 12.
27)
L’art. 14, coma 4 é gnü abroghé dal art. 19, coma 11 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
28)
L'art. 14, coma 5 é gnü sostituì dal art. 12, coma 3 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.
29)
L'art. 14, coma 6 é naota gnü sostituí dal art. 16, coma 2 dla l.p. di 18 d'otober dl 2016, n. 21, y spo mudé dal art. 12, coma 1 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.

Art. 15 (Taiades de lignan straordinares)

(1)  Sot a taiades de lignan straordinares capëscion chëres che va sura les mosöres stabilides tl articul 14, coma 5, por les taiades ordinares.

(2)  Les taiades straordinares mëss gnì autorisades dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć.

(3)  30)

30)
L’art. 15, coma 3 é gnü abroghé dal art. 19, coma 12 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

Art. 16 31)

31)
L’art. 16 é gnü abroghè dal art. 5, coma 8, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 17 (Sessiuns forestales)

(1) La sessiun forestala é publica y vëgn tignida te vigni comun de regola un n iade al ann. Tla sessiun forestala vëgnel dè jö inovaziuns, fat fora obietifs y programs anuai cun d’atres aministraziuns y dè autorisaziuns. 32)

(2)  Les modalitês de indiziun, de publicaziun y de esecuziun dles sessiuns forestales vëgn stabilides tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

(3)  33)

32)
L'art. 17, coma 1 é gnü sostituì insciö dal art. 12, coma 4 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.
33)
L'art. 17, coma 3 é gnü abroghé dal art. 19, coma 13 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

Art. 18 (Mosoraziun dl lignan)

(1)  Sön domanda po l’ispetorat forestal competënt te chël raiun fà la mosoraziun dl sortimënt de lignan trat ite dala taiada.

(2)  Les modalitês y les condiziuns por l’esecuziun dl’ativité dada dant tl coma 1, sciöche inće les spëises relatives a ćiaria de porsones privates, vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

Art. 19 (Mioramënć dl bosch)

(1) I ënć publics mëss investì altamo le 10 porcënt dl profit netto dla massa de lignan assegnada che vëgn da taiades ordinares y straordinares te intervënć de mioramënt. Chësc import vëgn adoré dala Repartiziun provinziala Bosć por l'esecuziun de n proiet corespognënt por laurs en economia. L’ënt po inće realisé instës de te’ intervënć de mioramënt, tan inant che ai vëgn reconesciüs dal’autorité forestala.  34) 

(2)  La soma da dè jö vëgn stabilida sön la basa dl profit netto o, tl caje ch’al vëgn taié lignan por l’adoranza personala, sön la basa dl prisc plü probabl dl lignan zënza spëises de trasformaziun stabilì dal diretur dl ispetorat forestal competënt te chësc raiun.

34)
L’art. 19, coma 1 é naôta gnü mudé insciö dal art. 7 dla l.p. di 9 de jená dl 2003, n. 1, y spo dal art. 5, coma 9 dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14 y dal art. 3, coma 1 dl D.P.P. di 5 de forá dl 2016, n. 8.

Art. 20 (Redaziun y revijiun di planns de gestiun di bosć y dles pastöres)    delibera sentenza

(1)  I planns de gestiun di bosć y dles pastöres aladô di articui 13 y 16 vëgn metüs jö o revijionà periodicamënter dal’autorité forestala en economia o da n tecnich di bosć che é autorisé a fà chësta ativité sciöche autonom y é na porsona de crëta dl’ënt che ti dà la inćiaria.

(2)  Por la redaziun y la revijiun di planns de gestiun di bosć y dles pastöres po l’aministraziun provinziala dè contribuć de alplü cincanta porcënt dles spëises totales reconesciüdes; l’amunta di contribuć vëgn stabilida en conscidraziun dl’importanza y dla mosöra di cosć de redaziun.

massimeBeschluss vom 7. Februar 2023, Nr. 125 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen im forstlichen Bereich
massimeBeschluss vom 6. August 2019, Nr. 676 - Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und Berggebieten, für die Gewährung von Beihilfen im Bereich der Almwirtschaft sowie für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich

Art. 21 (Cherta reala di bosć y dles pastöres)

(1)  La Repartiziun provinziala Bosć ajornëia y tëgn la cherta de suravijun de bosć y pastöres; da chësta vëgnel fora l’adoranza reala di grunć corespognënć. Chësta cherta é la basa por la redaziun y la variaziun dl plann urbanistich comunal relatif por ći che reverda l’adoranza dl terac.

(2)  Les modalitês por la redaziun y l’ajornamënt dla cherta reala di bosć y dles pastöres vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

SEZIUN III
Eserzize dla pastöra

Art. 22 (L’eserzize dla pastöra sön grunć de pastöra)  

(1)  Por l’eserzize dla pastöra sön grunc de pastöra cun lian d’adoranza, vëgn la ciaria de bestiam y la dorada dl vardé stabilis dal diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun, sce al n’é nia n plann de gestiun dles pastöres aladô dl articul 13, coma 3.  35)

(2)  Les modalitês y la dorada dl vardè vel por alplü diesc agn y vëgn stabilides dal diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun o scenò pro na sessiun forestala aladô dl articul 17, do na comunicaziun da pert dl interessè o do avëi presentè na domanda aposta.

(3)  Cun l’autorisaziun da pert dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun po i grunć de pastöra gnì vardà jö a n’altëza danter 800 y 1.500 metri dai 15 de mà ai 31 d’otober y a n’altëza sura i 1.500 metri dal 1. de jügn ai 31 d’otober; chëstes limitaziuns ne vel nia por les pastöres da ćiasa.

(4)  Sc’al esist les condiziuns po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun, sön domanda di interessà o d’ofize, antizipé o proroghè la data de dorada dl vardè jö les pastöres aladô dl coma 3.

(5)  Cuntra i provedimënc dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun pól gní fat recurs ala Junta provinziala do che al é tomé le termin por la publicaziun di resultac dles sesciuns forestales sön les tofles de comun, chël ó dí do da süa comunicaziun, sce la porsona interessada á dé jö la domanda aposta.  36)

(6)  Chi che ne se tëgn nia ales prescriziuns de chësc articul y ales prescriziuns dades fora aladô de chësc por ći che reverda le vardè sön grunć de pastöra é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 2 euro por vigni armënt o ćiaval, y de un n euro por vigni ćioura, biscia o porcel por vigni dé sön pastöra; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro. 37)

35)
L’art. 22, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 19, coma 14 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
36)
L’art. 22, coma 5 é gnü mudé insciö dal art.19, coma 15 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
37)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 43, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

Art. 23 (L’eserzize dla pastöra te bosch y sön terac degradà)

(1)  Te bosć y sön terac degradà sotmetüs al lian d’adoranza aladô dl articul 3, pol ma gnì vardè sön pastöra cun l’autorisaziun dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun; al mëss se tignì ales diretives aprovades dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć y tignì cunt dles rajuns che al é eventualmënter sön i singui terac. 38)

(2)  Aladô de chësta lege vëgn le vardè jö rampes de strada metü al medemo livel sciöche le vardè jö grunć termenanć cun la medema sort de coltivaziun.

(3)  39)

(4)  Le bestiam mëss gnì menè zënza bëgndî se tignì sö tres n percurs dè dant dal’autorité forestala ti bosć autorisà a gnì vardà jö. Le bestiam mëss gnì vardè da n famëi sc’al n’é nia gnü fat sö sis aposta.

(5)  Sce al vëgn ciafé ti bosć o sön i terac de pastöra cun lian d’adoranza cioures deventades salvaries che an ne pó nia apié, pó le diretur dl ispetorat forestal competënt teritorialmënter comané, do avëi publiché n avis sön la tofla digitala dl comun set dis alalungia, cun provedimënt definitif da les abiné les indormedin o da les copé; de chësc se crüzia le Corp forestal provinzial cun ermes de sorvisc, ince stlops da narcotisé.  40)

(6)  Chi che ne se tëgn nia ales desposiziuns de chësc articul é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 13 euro por vigni ćioura o ćiaval y de 7 euro por vigni armënt, biscia o porcel; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro. Sc’al vëgn violè l’articul 10 vëgnel apliché les straufunghes preodüdes ilò, tan inant ch’ares é plü altes. 41)

38)
L’art. 23, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 5, coma 10, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
39)
L’art. 23, coma 3 é gnü abroghé dal art. 19, coma 16 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
40)
L’art. 23, coma 5 é gnü mudé insciö dal art. 19, coma 17 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
41)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 44, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.

SEZIUN IV
Sconanza dl bosch da dagns biotics y abiotics

Art. 24 (Impié füć te bosch)

(1)  Al é proibí da impié füc o gaujé n medefüch, bel anfat a ci moda, te bosch o a na destanza de manco co vint metri dal bosch, tut fora ci che é preodü dal coma 3. 42)

(2)  Te chësc caje mëss le füch atira gnì destodé sön intimaziun dl funzionar che le azertëia.

(3)  La proibiziun dada dant tl coma 1 ne vel nia por chës persones che é te bosch por eserzité n’ativité forestala, y por les lercs atrezades por impié füć individuades dal’autorité forestala. A vigni moda mësson se tignì a dötes les precauziuns adatades a tignì fora le medefüch te bosch, sciöche protezionè le bosch dal füch y delimité le füch, le tignin plü bas che ara va y s’assiguré, che al sides gnü destodé daldöt denant co s’un jì.

(4)  Tut fora ći che vëgn regolè dales desposiziuns speziales, po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun autorisé da impié füć ti bosć en gaujiun de festes liades ala tradiziun y tla destanza de segurëza.

(5)  Tl caje de gran prigo de medefüch te bosch, lascè alsavëi ala popolaziun tres internet y i mass media, é la proibiziun de impié füć ti bosć y tla destanza de segurëza assoluta.

(6)  Por la violaziun dles desposiziun preodüdes dai comesc 1, 3, y 4 vëgnel dè na sanziun aministrativa de scioldi de 100,00 euro. Tl caje de violaziun dla desposiziun preodüda dal coma 5, vëgn la sanziun aministrativa de scioldi radoplada.

(7)  Por la violaziun dla desposiziun preodüda dal coma 2 vëgnel dè na sanziun aministrativa de scioldi de 200,00 euro.

(8)  Sce al é prigo de n medefüch, sce al vëgn gaujé n medefüch o sce al vá debojëgn de n gran impëgn de forzes de intervënt, ajache al é gnü impié füc te bosch, sön i pra da munt, sön pastöra o a manco de 20 metri da chisc, vëgnel dé na sanziun aministrativa de scioldi che vá da 300,00 euro a 3.000,00 euro. 43)

42)
L’art. 24, coma 1 é gnü sostituí insciö dal art. 15, coma 2 dla l.p. di 29 de jügn dl 2023, n. 12.
43)
L’art. 24, coma 8 é gnü sostituí insciö dal art. 15, coma 3 dla l.p. di 29 de jügn dl 2023, n. 12.

Art. 25 (Prevenziun cuntra n medefüch te bosch)

(1)  En acordanza cun l’assessur competënt realisëia la Repartiziun provinziala Bosć por defëne le bosch da n medefüch en economia:

 1. la costruziun de vasches dal’ega, fossà, canai, condütes stabiles o mobiles, injins d’abinada, implanć por l’alzamënt y la destribuziun dl’ega sciöche inće la cumpra de pumpes, motors y azessurs;
 2. la realisaziun de rises parafüch sciöche inće de strades y trus forestai por la prevenziun y la defenüda;
 3. laûrs de manutenziun y de puzenamënt dl popolamënt dl bosch;
 4. la manutenziun periodica y tratamënć eventuai dles strades y di rogns relatifs te bosć y de d’atres sperses che rapresentëia n prigo potenzial por la propagaziun de n medefüch te bosch;
 5. dötes les mosöres por renforzè la funzionalité y la resistënza cuntra medefüch;
 6. l’acuisiziun de aparać de segnalaziun y de comunicaziun fisc y mobii, sciöche inće la realisaziun dles infrastrotöres relatives;
 7. l’imprëst de aeromobii sciöche inće les desposiziuns por i adorè;
 8. l’acuisiziun de material che tëgn sö le füch;
 9. l’acuisiziun y l’imprëst de mesi de trasport adatà;
 10. vigni metüda a desposiziun de strotöres o vigni acuisiziun de atrezadöres che ô ester por la prevenziun cuntra n medefüch y por les operaziuns da destodé n medefüch.

(2) Les atrezadöres cumprades ti po gnì dades dala Repartiziun provinziala Bosć al’Uniun provinziala di corps di stödafüch volontars dl Südtirol. Te n te’caje vëgn les atrezadöres straihades dal inventar dala data dl protocol de surandada. 44)

(3)  La programaziun di laûrs aladô dl coma 1, lëtra a), mëss tó en conscidraziun le plann general por l’adoranza dles eghes publiches aladô dl articul 14, coma 3, dl test unich dles leges costituzionales che reverda le statut spezial por le Trentin-Südtirol, aprovè cun decret dl Presidënt dla Republica di 31 d’agost 1972, nr. 670, y di articui 8, 9 y 10 dles normes d’atuaziun dl statut spezial tla materia dl’urbanistica y di laûrs publics, aprovè cun decret dl Presidënt dla Republica di 22 de merz 1974, nr. 381.

44)
L'art. 25, coma 2 é gnü sostituì insciö dal art. 12, coma 5 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.

Art. 26 (Direziun dles operaziuns por destodé n medefüch te bosch)

(1)  Les operaziuns por destodé n medefüch vëgn stabilides y condütes en acordanza danter le rapresentant dl’autorité forestala y le comandant operatif di stödafüch competënt te chël raiun.

Art. 27 (Spëises a ciaria dl’aministraziun provinziala pro i intervënc por destodé n medefüch)

(1)  Por de fin da destodé n medefüch te bosch vá a ciaria dl’aministraziun provinziala les spëises por l’imprëst de mesi dl’aria y por la metüda a desposiziun di injins por süa adoranza plü razionala, sciöche ince i cosć por la cumpra de mesi che arfera le füch.

(2)  Le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć vëgn autorisé da eseguí en economia les spëises preodüdes dal coma 1 cina al’amunta di mesi finanziars a desposiziun vincolan l’import corespognënt sön le capitul relatif dl bilanz provinzial, zënza damané damperfora l’autorisaziun dla Junta provinziala.

(3)  L’aministraziun provinziala pó rembursé pordüdes de material eventuales di stödafüch volontars y ince ti rete daldöt o en pert les spëises dl mangé che ai á albü y chëres por le funzionamënt de mascins o atrezadöres adorades da destodé le mededefüch te bosch, ater co sce chisc cosć vëgn surantuc dai stödafüch de profesciun tratan l’intervënt da destodé le füch.

(4)  La licuidaziun dles retüdes dles spëises y dles pordüdes de material preodüdes tl articul 3 vëgn adaldé sön la basa de na domanda sotescrita dai comandanc di stödafüch volontars antergnüs o dal comandant operatif di stödafüch volontars y contrasotescrita dal rapresentant dl‘autorité forestala preodüs dal articul 26.    45)

45)
L‘art. 27 é gnü sostituí dal art. 19, coma 18 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5, y dedô abroghé dal art. 7, coma 1 dla l.p. di 10 de jená dl 2022, n. 1, tolon indô ca l’art. 27 te süa verjiun originara.

Art. 28 (Scombatüda di parassić y dles maraties dles plantes dl bosch)   delibera sentenza

(1)  Por presservè le bosch da na dreja de inseć o d’atri gaujamaraties po le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun ti scrî dant ai proprietars o ai possessurs de plantes te bosch mosöres adeguades comanan inće ch’al ti vëgnes tut demez la scorza y portè demez lëgns y ciüć.

(1/bis) Sce le gestur de infrastrotöres de interes publich, sciöche les condütes eletriches, les linies dla ferata o les strades, se damana da taié lignan, mëssel se cruzié da scorzé o tó y jí les taies y i ciüc sce l'ispetorat forestal se le damana. 46)

(2)  La Repartiziun provinziala Bosć po gnì autorisada a tó mosöres por la scombatüda de parassić y de maraties dles plantes te bosch en economia; ara verda y tëgn sot a control la sanité dl bosch, inće por ći che reverda dagns nüs o gaujà dal incuinamënt dl ambiënt.

(3)  Por i fins dla pröma pert dl coma 2 po la Junta provinziala conzede contribuć ai proprietars di bosć por les spëises ch’ai à albü por chisc fins te na mosöra ćina al 80 porcënt di cosć reconesciüs.

(4)  Chi che ne se tëgn nia ales normes por la prevenziun y la scombatüda di dagns al bosch tres parassić é sotmetüs a na straufunga aministrativa danter 31 euro y 311 euro. 47)

(5)  Tl caje de na violaziun dles prescriziuns preodüdes dal coma 1 y 1/bis vëgnel apliché na straufunga aministrativa de 20 euro por vigni meter cubich intier o na süa fraziun de lignan nia scorzé y/o porté demez. 48)

(6)  Sce la violaziun dada dant ti comesc 4 y 5 porta a dagns aladô dl articul 10 vëgnel apliché les prescriziuns y les straufunghes aministratives de scioldi preodüdes.

massimeBeschluss vom 7. Februar 2023, Nr. 125 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen im forstlichen Bereich
46)
L'art. 28, coma 1/bis é gnü injunté dal art. 12, coma 2 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.
47)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 46, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.
48)
L'art. 28, coma 5 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 3 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.

Art. 29 (Bosch y salvarjina) 49)

(1)  Por schivé i dagns da salvarjina da aundla ai bosć mëssel gnì tignì en ecuiliber ti planns de stlopetada la consistënza de salvarjina cun la pascentada che l’ambiënt natural pîta.

(2)  Te vigni caje mëss la consistënza dla salvarjina da aundla gnì regolada a na manira che le mantignimënt dl bosch y dantadöt süa regeneraziun naturala cun sorts de lëgns adatà por chël post ne vëgnes nia manacià zënza messëi tó mosöres de proteziun particolares por stimulé inće n dër raport moscedè danter le sorts tipiches de vigni sistem ecologich forestal dl post.

(3) Cun regolamënt d’esecuziun de chësta lege vëgnel preodü mosöres aposta por garantì l’ecuiliber danter bosch y salvarjina da aundla. 50)

(4)  Che che ne osservëia nia na desposiziunne de chësc articul, ciafa na sanziun aministrativa pecuniara de 300 euro. Sce an ne sa nia che che al é sté, él le rapresentant legal dla resserva de ćiacia de dërt o dla resserva privata de ćiacia che respogn dla violaziun. 50)

(5) 51)

49)
Le titul dl art. 29 é gnü sostituì insciö dal art. 12, coma 6 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.
50)
L'art. 29, comesc 3 y 4 é gnü sostituis insciö dal art. 12, coma 7 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.
51)
L’art. 29 coma 5 é gnü abroghè dala lëtra b) dl art. 17, coma 1 dla L.P. d'otober dl 2014, n. 10.

SEZIUN V
Trasport y depost de lëgns da Nadè

Art. 30 (Lëgns da Nadè)

(1)  I lëgns o sües pizes, che vëgn adorà o é destinà a gnì adorà sciöche lëgns da Nadè, mëss avëi n sëgn de reconescimënt fat a na moda che al ne pois nia gnì adorè plü co un n iade, sce ai vëgn tignis, trasportà, deponüs o venüs tl Südtirol. Di sëgns de reconescimënt di lëgns che vëgn dal teritore provinzial, se crüzia l’autorité forestala.

(2)  I lëgns o les pizes che vëgn trasportà y tignis sö dal patrun dl bosch privat n’à nia debojëgn dl sëgn de reconescimënt.

(3)  Chi che ne se tëgn nia ales prescriziuns por ći che reverda l’aplicaziun dl sigil é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 80,00 euro por vigni lëgn o piza de n lëgn. 52)

52)
L’art. 30 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 12, dla l.p. di 12 d'otober dl 2011, n. 10.

SEZIUN VI
Materiai forestai de moltiplicaziun

Art. 30/bis (Comerzialisaziun)

(1)  Cun regolamënt d’esecuziun regolëia la Provinzia autonoma de Balsan la comerzialisaziun di materiai forestai de moltiplicaziun aladô dla diretiva 1999/105/CE dl Consëi dl’Uniun europeica di 22 de dezëmber 1999.

(2)  La funziun de organism ofizial aladô dl articul 2, paragraf 1, lëtra k), dla diretiva 1999/105/CE tl raiun dla Provinzia autonoma de Balsan vëgn eserzitada dala Repartiziun provinziala Bosć.

(3)  Chi che prodüj, tëgn sö por vëne, pîta o mët te n’atra manira sön le marćé materiai forestai de moltiplicaziun zënza lizënza vëgn sotmetüs a na straufunga aministrativa de 1.000 euro ćina 6.000 euro.

(4)  Chi che ne tëgn nia por vigni unité de produziun la consistënza di materiai de moltiplicaziun y ne registrëia nia avisa les entrades y les spëises é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 500 euro ćina 3.000 euro.

(5)  Chi che fej fai tla registraziun dles entrades y dles spëises di materiai forestai de moltiplicaziun o ne ti lascia nia al savëi ala Repartiziun provinziala Bosć la consistënza di materiai de moltiplicaziun te sües unitês de produziun é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 200 euro ćina 1.200 euro.

(6)  Chi che cumpra, partësc fora, mët söl marćé o trasporta materiai forestai de moltiplicaziun nia despartis te loć identificà o ne po nia desmostrè la provegnënza o l’identité clonala é sotmetüs a na straufunga aministrativa de 50 euro ćina 300 euro, cun na straufunga minima te vigni caje de 100 euro, por vigni chilo o fraziun de chilo de somënzes, por vigni hectoliter o fraziun de hectoliter de coches, grups de früć y früć, por vigni cënt o süa fraziun de pices plantes o de perts de plantes.

(7)  Le personal a chël ch’al ti speta les funziuns de control y che constatëia la violaziun po secuestrè i materiai forestai de moltiplicaziun y i desdrüje a ćiaria dla porsona che à cometü la violaziun. I cosć eventuai por les analises fates dai istituć inćiarià va inće a ćiaria dla porsona che à cometü la violaziun

(8)  Sce les violaziuns dades dant ti comesc 4, 5 y 6 vëgn fates plü iadi po le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć desponn la sospenjiun dla lizënza por n tëmp danter 2 y 5 agn.53) 

53)
L’art. 30/bis é gnü injuntè dal art. 23 dla L.P. di 23 de lugio 2004, nr. 4.

TITUL III
Laûrs en economia y contribuć a bëgn di terac da munt

SEZIUN I
Laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun forestal, agrar y dles pastöres y infrastrotöres y mesi por la gestiun razionala y la conservaziun di terac da munt

PERT I
Sort de intervënć

Art. 31 (Laûrs y mosöres de costruziun en economia)     delibera sentenza

(1)  I laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun forestal, agrar y dles pastöres, les mosöres de costruziun por la sconanza dai dagns che vëgn dala situaziun particolara di posć, les mosöres de costruziun por la realisaziun de infrastrotöres por mantignì y adorè cun respet le terac, les mosöres de costruziun por la viabilité tl raiun forestal, agrar y da munt, les mosöres por scombate i parassić y les maraties di lëgns te bosch y l’acuisiziun di mesi che va debojëgn por fà chësc vëgn eseguis dala Repartiziun provinziala Bosć y dai ispetorać sot a d’ëra, do avëi ciafè l’autorisaziun da pert dla Junta provinziala y tl cheder di mesi finanziars a desposiziun. Al ne vëgn nia aziché les competënzes spezifiches dl’aziënda speziala por la sconanza dl terac, por i rüs da munt y les lovines sciöche gnanca dl’aziënda provinziala bosć y demane.

(1/bis)  La proietaziun di laurs en economia vëgn a s'al dé tres i ispetorac forestai competënc ti raiuns o i ofizi zentrai dla Repartiziun provinziala Bosć. 54)

(1/ter)  Le diretur d'ofize respetif é datur de laur ince aladô dla normativa sön la segurëza sön le laur. Al desponn di mesi de laur corespognënc y dl'adoranza dl personal por l'esecuziun di laurs. Al surantol instës la direziun di laurs o ti deleghëia chësta funziun a n colaboradú dla Repartiziun provinziala Bosć che é incadré te n profil profescional che prevëiga chësta inciaria. 55)

(1/quater)  Le diretur di laurs, sciöche responsabl unich dl prozedimënt, se crüzia da tigní la contabilité dl cantier, surandé les inciaries che é debojëgn por l'esecuziun di laurs, atesté l'esecuziun regolara dles fornidöres y di sorvisc sciöche ince da ortié inant les fatures y les ores de laur fates. 56)

(2)  I intervënć dà dant tl coma 1 vel inće por i raiuns da munt aladô dla lege di 25 de lugio 1952, nr. 991, y mudaziuns y integraziuns suandëntes, y vëgn de regola fać en economia; por i laûrs, les acuisiziuns y i sorvisc che la Repartiziun provinziala Bosć fej en economia vel sambëgn inant les desposiziuns respetives de chësc setur spezifich, zënza aziché les desposiziuns sön l’esecuziun di laûrs publics aladô dla lege varënta.

(3)  Por la realisaziun di laûrs y dantadöt por les infrastrotöres aladô dl articul 32 se damana l’aministraziun provinziala la desponibilité lëdia dl grunt che va debojëgn por l’esecuziun di laûrs. I proprietars di grunć interessà dà so consëns cun la detlaraziun de sotmisciun. Le model por n te’ documënt vëgn stabilì tl regolamënt d’esecuziun de chësta lege.

massimeBeschluss vom 9. März 2021, Nr. 227 - Richtlinien und Prioritäten für die Durchführung der Eingriffe in Eigenregie seitens der Landesabteilung Forstwirtschaft
massimeBeschluss vom 13. Februar 2012, Nr. 203 - Kriterien für die Abgabe von forstlichem Pflanzgut, welches in den Landesforstgärten erzeugt wird
massimeDelibera N. 349 del 12.02.2001 - Direttive di attuazione per le misure forestali del Piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2000-2006
54)
L'art. 31 coma 1/bis é gnü injunté dal art. 3 coma 2 dl D.P.P. di 5 de forá dl 2016, n. 8.
55)
L'art. 31 coma 1/ter é gnü injunté dal art. 3 coma 2 dl D.P.P. di 5 de forá dl 2016, n. 8.
56)
L'art. 31 coma 1/quater é gnü injunté dal art. 3 coma 2 dl D.P.P. di 5 de forá dl 2016, n. 8.

Art. 32 (Categories de laûrs)     delibera sentenza

(1) Pro i laûrs da eseguì aladô dl articul 31 âldel:

 • a) i laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun forestal cun:
  • 1) mosöres por n deflus idrogeologich regolar;
  • 2) laûrs de defenüda vegetala por consolidé tëmples che va en roa;
  • 3) le remboscamënt de tëmples bludres sciöche inće la recostituziun y le mioramënt di bosć por rajuns de proteziun dl grunt;
 • b) i laûrs de sistemaziun dl’ega tl raiun agrar y dles pastöres;
 • c) sistemaziuns por stabilisé y mantignì i grunć agrars y les pastöres che é sogeć a erojiun;
 • d) la defenüda dai dagns che vëgn dala situaziun particolara di posć;
 • e) l’implant y la gestiun de vivà de lëgns, la racoiüda, la produziun y la conservaziun de somënzes y pices plantes de lëgns ćiamò da sentè fora;
 • f) la proteziun dl bosch y dles plantes dl bosch da dagns biotics y abiotics;
 • g) la viabilité nezesciara tl setur dl’economia forestala, agrara y dl’economia da munt por realisé costruziuns aladô de chësc articul y por la gestiun de grunć agricoi, de bosć, de munts, de infrastrotöres y dl demane forestal;
 • h) le pröm aiüt do avenimënc meteorics ezezionai o catastrofes naturales por arjigné ca strades d’azes ales surasperses danajades, sciöche ince tó y jí cun i dagns ales costruziuns aladô de chësc articul;  57)
 • i) la recostituziun, le mioramënt y le tratamënt di bosć y dl demane forestal cun les mosöres liades laprò sciöch’al é preodü tla lege provinziala di 17 d’otober 1981, nr. 28;
 • l) la costruziun, la manutenziun y la recostituziun di frabicać y dles bercstots por l’aministraziun dl demane forestal aladô dla lege provinziala di 17 d’otober 1981, nr. 28;
 • k) les operes y i intervënc por ressané i ambiënc naturai danajá, sciöche ince la cura y manutenziun dla contrada culturala, cun lapró les infrastrotöres por la proteziun di tlaps por schivé dagns gaujá da de gragn predaturs, sciöche ince la realisaziun y manutenziun de sëmenes, percursc d’interes naturalistich y infrastrotöres somiëntes, cun lapró i azessurs.  58)

(2) Tl caje de n intervënt aladô dl coma 1, lëtra h), scrî fora n funzionar dla Repartiziun provinziala Bosć n verbal olach’al vëgn descrit en cört i dagns gaujà y sües conseguënzes, sciöche inće co ch’an po fà por i mëte indô a post dan inće dant les spëises che jarà debojëgn por fà chësc. Le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć desponn le mëteman di laûrs y stabilësc inće sciöche chisc mëss gnì fać, do avëi ciafè l’autorisaziun dal assessur competënt. Les mosöres nominades dessura po inće gnì realisades sciöche laûrs definitifs sc’ai é a miù prisc o ademplësc deplü l’interès publich. 

(3) Sön domanda dl diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun po la Junta provinziala ti dè l’autorisaziun a d’ël da eseguì i laûrs do l’articul 50, coma 1, en economia. Chësta autorisaziun corespogn ala detlaraziun che i laûrs é de ütl publich, d’urgënza y nia da podëi sburlé. Por gnì aprovà mëssi estlusivamënter ester dotà dl arat aladô dl articul 1 dla lege provinziala di 19 de novëmber 1993, nr. 23.

(4)  Por düc i proiec de realisaziun di laurs, de mosöres de costruziun y de intervënc preodüs dal coma 1 ól ma ester n arat tecnich-economich preventif dla comisciun tecnica preodüda dal articul 2 dla lege provinziala di 19 de novëmber dl 1993, nr. 23 y l’arat dé jö aladô dl articul 69/bis dla lege provinziala di 10 de messé dl 2018, n. 9. Denant co mëte man i laurs ti mëssel gní mené al comun competënt te chël raiun na copia dl proiet. 59) 

(5) I laûrs en economia aladô de chësc articul po gnì fać dala Repartiziun provinziala Bosć, dala Repartiziun provinziala por les eghes publiches y les costruziuns idrauliches aladô dla lege provinziala di 12 de lugio 1975, nr. 35, y mudaziuns y integraziuns suandëntes.

(6) Aladô dla sort d’intervënt y dl interès publich por ći che reverda la realisaziun dla costruziun vëgn i laûrs eseguis deplëgn a ćiaria dl’aministraziun provinziala o cun la partezipaziun finanziara di usufruënć.

(7)  I criters y les prioritês di intervënć aladô dl coma 5, vëgn stabilis dala Junta provinziala. 60)

massimeBeschluss vom 23. Mai 2023, Nr. 440 - Richtlinien für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich und für die Durchführung institutioneller Maßnahmen in Eigenregie
massimeBeschluss vom 9. März 2021, Nr. 227 - Richtlinien und Prioritäten für die Durchführung der Eingriffe in Eigenregie seitens der Landesabteilung Forstwirtschaft
57)
La h), dl art. 32, coma 1 é gnüda baratada fora dal art. 19, coma 19 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
58)
La lëtra k), dl art. 32, coma 1 é gnüda baratada fora dal art. 19, coma 1 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
59)
L’art. 32, coma 4 é gnü sostituí insciö dal art. 15, coma 4 dla l.p. di 29 de jügn dl 2023, n. 12.
60)
L'art. 32 é gnü mudé dal art. 30 dla L.P. di 19 de forà 2001, nr. 4, y é dedô gnü sostituì dal art. 10 dla L.P. di 23 de lugio 2007, nr. 6.

Art. 33 (Laûrs en economia cun finanziamënć de d’atri)

(1)  Sc’al esist les condiziuns che se damana n intervënt diret por garantì i fins de chësta lege po l’assessur provinzial por i bosć, sön domanda dl interessè, autorisé la Repartiziun provinziala Bosć, en concordanza cun sü programs, da eseguì laûrs en economia che vëgn finanzià daldöt o inće ma en pert da d’atri sc’ai alda pro les sorts d’intervënt aladô de chësta norma.

(2) Do che i laurs preodüs dal coma 1 é gnüs fac ti vëgn chisc metüs en cunt al comitënt.   61)

(3)  Sce la Junta provinziala conzed n contribut por intervënc aladô de chësta lege pó i benefiziá ti dé jö le contribut ala Repartiziun provinziala Bosć che fej spo i laurs en economia.  62) 

61)
L'art. 33, coma 2 é gnü sostituí insciö dal art. 30, coma 1 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18.
62)
L’art. 33 é gnü remplazè dal art. 7 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1, dal art. 10 dla L.P. di 23 de lugio 2007, nr. 6.

Art. 33/bis (Laurs en economia por comuns y d'atri ënc publics)

(1)  Por i comuns fej l'ombolt competënt te chël raiun, do na deliberaziun corespognënta dla Junta de comun, domanda d'esecuziun di laurs y dles mosöres de costruziun aladô di articui 19, 31, 32 y 33 y al ti surandá l'inciaria ala Repartiziun provinziala Bosć.

(2)  Por i atri ënc publics vëgn la domanda y la surandada dl'inciaria preodüdes dal coma 1 fates dal rapresentant legal respetif. 63)

63)
L'art. 33/bis é gnü injunté dal art. 30, coma 2 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18.

Art. 33/ter (Realisaziun di proiec)

(1)  L’Agenzia Demane provinzial atuëia en economia por la Repartiziun provinziala Bosć i proiec laurá fora y autorisá da chësta Repartiziun. Por chësc fin adorera les strotöres dla Repartiziun y ciafa i contribuc relatifs. Ala Repartiziun ti spetel inant le control sura la realisaziun legitima di proiec. 64)

64)
L'art. 33/ter é gnü injunté dal art. 16, coma 1 dla l.p. di 6 de messé dl 2017, n. 8.

PERT II
Bilanz provinzial 65)

Art. 34 66) 

66)
L'art. 34 é impröma gnü sostituí dal art. 7 dla l.p. di 9 de jená dl 2003, n. 1, y spo dal art. 10 dla l.p. di 23 de messé dl 2007, n. 6, y inultima él gnü abroghé dal art. 3, coma 3 dl D.P.P. di 5 de forá dla 2016, n. 8.

Art. 35 67) 

67)
L’art. 35 é gnü abroghè dal art. 44 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1:

45. (Desposiziuns transitores)

(1) La gestiun autonoma dl fonds forestal dla Provinzia aladô dl articul 35 dla lege provinziala di 21 d’otober 1996, nr. 21, abroghè dala lëtra c) dl coma 1 dl articul 44 de chësta lege se röia cun faziun dal 1. de jenà 2003. La Provinzia antervëgn ti ativa y passiva y ti raporć iuridics atifs y passifs dla gestiun passada. Les desponibilitês licuides che resultëia ai 31 de dezëmber 2002 vëgn metüdes pro les entrades dl bilanz provinzial y scrites ite te chësc cun le modalitês aladô dl articul 34, coma 3, dla lege provinziala di 21 d’otober 1996, nr. 21 y mudaziuns suandëntes. Le decunt finanziar de gestiun por l’ann 2002 dl fonds forestal dla Provinzia dè sö, vëgn aprovè dal comitê forestal dla Provinzia anter i 31 de merz 2003 y, do ch’al é gnü controlè dal ofize provinzial de verda finanziara y dotè de na relaziun tecnica sön i intervënć fać, vëgnel sotmetü al’aprovaziun dla Junta provinziala.

(2) La gestiun despartida dl’Aziënda speziala por la sconanza dl terac, i rüs da munt y les lovines por i intervënć fać da terzi aladô dl articul 30, coma 4, dl decret dl Presidënt dla Junta provinziala di 28 d’otober 1994, nr. 49, se röia cun faziun dal 1. de jenà 2003. La Provinzia antervëgn ti ativa y passiva y ti raporć iuridics atifs y passifs dla gestiun passada. Les desponibilitês licuides che resultëia ai 31 de dezëmber 2002 vëgn metüdes pro les entrades dl bilanz provinzial y scrites ite te chësc cun le modalitês aladô dl articul 5 dla lege provinziala di 12 de lugio 1975, nr. 35, y mudaziuns suandëntes.

65)
La rubrica é gnüda mudada dal art. 7 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1.

PERT III
Modalitês

Art. 36 (Proietaziun y esecuziun di laûrs)

(1)  La Repartiziun provinziala Bosć fistidiëia dla proietaziun dles mosöres de costruziun aladô dl articul 31 sciöche inće dles mosoraziuns topografiches che va eventualmënter debojëgn por l’esecuziun di laûrs.

(2)  Les mosoraziuns topografiches por stabilì i confins y por scrì ite dedô i dërć de proprieté tl liber fondiar po inće ti gnì afidades a profescionisć lëdi che é scrić ite tles listes profescionales corespognëntes.

(3)  De regola é i proieć por les mosöres de costruziun aladô dl coma 1, metüs adöm da:

 1. na relaziun tecnica;
 2. na corografia y na planimetria;
 3. na calcolaziun generala y n preventif dles spëises;
 4. dessëgns generai por les infrastrotöres;
 5. na detlaraziun cuntrafirmada dai proprietars dl grunt sön la desponibilité di toć de grunt che va debojëgn por l’esecuziun di laûrs;
 6. listes di toć de grunt tocà dai intervënć don dan les parzeles de terac y les sperses totales o parziales.

(4)  Tratan che le laûr vëgn realisé po le diretur di laûrs, tl cheder dla ligna diretiva dl proiet y dles spëises totales aprovades, fà eventualmënter mudaziuns cuantitatives y cualitatives por arjunje i fins preodüs; chëstes mudaziuns mëss denant gnì autorisades dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć sc’ares va sura le 15 porcënt. Sce chëstes mudaziuns comporta variaziuns che va sura le 20 porcënt fora y va cuntra les prescriziuns dades, mëss le diretur di laûrs te vigni caje presentè na varianta dl proiet che mëss gnì aprovada dai medemi organns che ê competënć por le proiet da denant.

(5)  La colaudaziun di laûrs fać vëgn fata aladô dles normes varëntes te chësta materia.

Art. 37 (Detlaraziun de ütl publich)

(1)  L’aprovaziun da pert dla Junta provinziala di proieć esecutifs di laûrs aladô dl articul 31 vel por dötes les faziuns de lege sciöche detlaraziun che les mosöres de costruziun é de ütl publich, de prescia y nia da podëi sburlé.

Art. 38 (Espropriaziun por rajuns de ütl publich y ocupaziun de prescia)

(2)  Sce por la realisaziun de laûrs de gran interès publich por i fins aladô di articui 31 y 32 de chësta lege él indespensabl, po l’aministraziun provinziala esproprié o comanè l’ocupaziun de prescia di grunć relatifs aladô dles modalitês y dles prozedöres y inće sön na indenisaziun, sciöch’al é preodü tles normes de lege te chësta materia.

Art. 39 (Sospenjiun dl’adoranza o ocupaziun temporana de grunć cun lian d’adoranza)

(1)  Sc’al vëgn odü ite la nezescité de sistemé grunć de pastöra o de limité dassënn l’adoranza de toć de grunt cun lian d’adoranza tl interès publich cun n gran svantaje por i proprietars di grunć po le Presidënt dla Junta provinziala, sön proposta dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, ti comanè ai proprietars di grunć de sospëne l’adoranza de chisc por alplü vint agn o inće de passè al’ocupaziun temporana di grunć por realisé i laûrs che va debojëgn.

(2)  Ai proprietars di grunć che é sotmetüs ales prescriziuns aladô dl coma 1 ti pol gnì conzedü na indenisaziun anuala fissa che vëgn stabilida dal assessur provinzial por i bosć, tignin cunt di criters por determiné chësta indenisaziun stabilida cun deliberaziun dla Junta provinziala. 68)

(3)  La indenisaziun ti speta al proprietar dl grunt da canch’al ti vëgn scrit dant la prescriziun aladô dl coma 1 ćina che le tòch de grunt ti vëgn dè derevers, do che i laûrs é gnüs colaudà.

68)
L’art. 39, coma 2 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 13, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 40 (Surandada di laûrs)

(1)  Do che i laûrs por realisé n proiet determiné é gnüs rovà y é stà colaudà vëgn i tòć de grunt relatifs y de regola les costruziuns, surandà ai proprietars che mëss se tignì ales normes dades dant tl articul 41.

(2)  Les modalitês por ći che reverda la surandada aladô dl coma 1 vëgn regolades tl regolamënt d’esecuziun da chësta lege.

Art. 41 (Adoranza di grunć y di laûrs consegnà)

(1)  Grunć remboscà y sistemà ne po no gnì vardà jö no coltivà.

(2)  Sc’al ne vëgn nia respetè la proibiziun aladô dl coma 1 vëgnel fat na straufunga aministrativa de 25 euro por vigni ćioura o ćiaval y de 13 euro por vigni armënt, biscia o porcel; la straufunga minima é te vigni caje de 62 euro. Sc’al vëgn violè l’articul 10 vëgnel apliché les straufunghes che é ilò preodüdes, tan inant ch’ares é maius. 69)

(3)  Le proprietar di grunc sistemá y remboscá mëss i lauré aladô dl articul 1 y se cruzié dla manutenziun ordinara dles operes. 70)

(4)  I patruns mëss se cruzié sciöche al alda dla dërta manutenziun ordinara dles strades de coliamënt cun les munt y dles strades forestales, sciöche ince dantadöt dla dejota dles eghes. Sce al mancia les acordanzes danter i patruns dles strades vëgn les spëises partides sö aladô dla porcentuala dl tru de portignënza de vigni patrun. Sce al ne vëgn nia fat assá manutenziun ordinara mëss le patrun che ne la fej nia paié na straufunga aministrativa da 50 a 500 euro. Sce al vëgn a se le dé dagns porvia dla mancianza de manutenziun ordinara vëgn la straufunga aministrativa triplicada.  71)

(5)  Sce chëstes oblianzes aladô dl coma 3 ne vëgn nia respetades vëgnel fat na straufunga aministrativa de almanco 62 euro y de alplü 622 euro. 69)

(6)  72)

69)
Les somes é gnüdes mudades insciö dal art. 1, coma 49, dl D.P.P. di 19 de lugio 2006, nr. 34.
70)
L'art. 41, coma 3 é gnü baraté fora insciö dal art. 16, coma 3 dla l.p. di 18 d’otober dl 2016, n. 21.
71)
L'art. 41, coma 4 é gnü sostituí insciö dal art. 12, coma 4 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.
72)
L'art. 41, coma 6 é gnü abroghé dal art. 12, coma 5 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.

Art. 42 (Laûrs de remboscamënt y de sistemaziun volontars)

(1)  Por garantì i fins preodüs dal articul 1 po la Provinzia, i comuns, d’atri ënć y i proprietars privać, inće metüs adöm te consorc eseguì, inće deboriada, laûrs de remboscamënt di grunć cun lian d’adoranza y de recostituziun dl bosch y inće curé le bosch en general se tignin ales modalitês scrites dant dala Repartiziun provinziala Bosć.

(2)  La proietaziun, la direziun di laûrs y süa esecuziun ti po gnì surandades ala Repartiziun provinziala Bosć che po i surantó aladô di articui 31 y 32, sc’al é n interès publich.

(3)  Sce l’aministraziun provinziala le vëiga ite spo pora mëte a desposiziun debann les somënzes y les plantes che va debojëgn o inće conzede i contribuć preodüs.

SEZIUN II
Intervënć a bëgn dl’economia forestala, da munt y dles pastöres

PERT I Desposiziun generales

Art. 43 (Regolamentaziun por la conzesciun di contribuć)     delibera sentenza

(1)  Tut fora ći che vëgn preodü atramënter da chësta lege vëgn la regolamentaziun por la presentaziun dla domanda por la conzesciun di contribuć sciöche inće les modalitês, i criters y les oblianzes che alda laprò regolà da chisc articui.

massimeBeschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 217 - Vorübergehende Maßnahmen für Förderungen im Bereich Forstwirtschaft
massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2201 del 07.09.2009 - Modifica dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle zone rurali e del territorio montano ai sensi degli art. 43 - 49 della l.p. n. 21/1996

Art. 44 (Domandes)

(1)  Les domandes por ciafè i alisirimënć aladô de chësta lege ti vëgn adressades ala Junta provinziala y ti vëgn presentades ala Repartiziun provinziala Bosć.

(2)  Les modalitês por ći che reverda la presentaziun dles domandes aladô dl coma 1 y i documënć da injuntè vëgn stabilis te na zircolara dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, tignin cunt dles carateristiches di intervënć singui.

Art. 45 (Licuidaziun y paiamënt di alisirimënć)

(1)  La licuidaziun di alisirimënć preodüs da chësta seziun vëgn fata sön la basa dla presentaziun di documënć cun chi ch’al vëgn cumprovè l’esecuziun regolara di laûrs da pert di direturs d’ofize competënć o di funzionars inćiarià aladô dles normes provinziales varëntes.

(2)  Sce les spëises constatades é mëndres co i costimënć reconesciüs vëgn i alisirimënć paià fora en proporziun ala reduziun.

Art. 46 (Antizipaziuns y acunć)

(1)  Por investiziuns y ativitês finanziades aladô de chësta lege pol gnì paié antizipaziuns y acunć ćina al cincanta porcënt dl contribut conzedü o acunć en proporziun ai laûrs bele fać y constatà dai funzionars competënć dl’aministraziun provinziala; al vëgn stabilì n terminn mascimal por le mëteman di laûrs o por l’esecuziun di laûrs finanzià.

(2)  Sce les investiziuns y les ativitês finanziades ne vëgn nia realisades mëss i benefizià paié derevers les somes bele paiades fora cun laprò i fić, aladô dla spana de scunt ofiziala.

(3)  La restituziun mëss gnì fata anter 60 dis da canch’al é gnü ciafè la domanda tres lëtra racomanada cun recioiüda derevers.

(4)  Sce la restituziun ne vëgn nia fata anter le tëmp dè dant, vëgn chi scioldi trać ite cun les prozedöres odüdes danfora dal decret dl Presidënt dla Republica di 28 de jenà 1988, nr. 43.

(5)  Implü, ćina che i scioldi n’é nia gnüs recuperà deplëgn, ne vëgnel paié plü degügn contribuć dla Provinzia ai debiturs tardis.

Art. 47 (N’atra destinaziun d’adoranza di investimënć)

(1)  Sce les investiziuns finanziades vëgn destinades por valch d’ater, mëss i benefizià dè zoruch les somes cun i fić laprò, aladô dl articul 46 y plü avisa da chël momënt incà da canch’al é gnü mudé la destinaziun d’adoranza ćina al ann por chël che le lian de destinaziun é scrit dant.

(2)  La destinaziun dles investiziuns finanziades mëss gnì mantignida por almanco chinesc agn por bëgns imobii y por cin agn por bëgns mobii. 73)

(3)  Por gauja de forzes plü alalt pol gnì fat fora sön domanda ch’al vëgnes mudé destinaziun cun fins agricoi, forestai, agrituristics y artejanai, sc’ai vëgn realisà tla medema aziënda agricola.

73)
L’art. 47, coma 2 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 14, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

PERT II Contribuć finanziars

Art. 48 (Contribuć por la selvicultura)            delibera sentenza

(1)  L’aministraziun provinziala pó conzede contribuc cina al 100 porcënt dles spëises reconesciüdes amissibles por intervënc por la selvicoltöra, sciöche le remboscamënt, la cura di bosć de vigni sort, i intervënc fito-sanitars y d’atri intervënc sön i bosć, cun lapró chi por la prevenziun di dagns da tiers salvari, da medefüch y da d’atres catastrofes naturales, a pert i laurs che alda lapró. I contribuc vëgn paiá fora por i laurs fac veramënter y sön la basa di prisc unitars che resultëia dai verbai de control.  74)

(2)  Por i bojëgns preodüs dal coma 1, po l’aministraziun provinziala conzede contribuć ćina a alplü le 40 porcënt dles spëises reconesciüdes por investimënć, che reverda la modernisaziun dl parch por mascinns por adorè le lignan, le menè y süa pröma lauraziun. 75)

(3) Ajache al é tan n gran interes da pert dla jënt por mantigní la bona condiziun de sanité di bosć, süa stabilité y vitalité, pó l’aministraziun provinziala conzede contribuc aladô dla regola “de minimis” aladô dl regolamënt (UE) n. 1407/2013 dla Comisciun di 18 de dezëmber dl 2013, por i intervënc preodüs dal coma 1 sön la prevenziun dla difujiun di dagns da parassic y la cura di bosć te na fasa jona, por garantí süa stabilité y resistënza ai agenc esterns, che sides gnüs stlüc jö y por chi che al vëgn fat domanda cina ai 31 de dezëmber dl 2020.  76)

(4)  I contribuc preodüs dal coma 3 vëgn paiá fora aladô dles modalités preodüdes dal coma 1, do che l’autoritá forestala competënta á confermé che i laurs é gnüs fac y stlüc jö sciöche al alda.  77)

massimeBeschluss vom 23. Mai 2023, Nr. 440 - Richtlinien für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich und für die Durchführung institutioneller Maßnahmen in Eigenregie
massimeBeschluss vom 7. Februar 2023, Nr. 125 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen im forstlichen Bereich
massimeBeschluss vom 13. April 2021, Nr. 334 - Verlängerung von Beihilferegelungen in der Forstwirtschaft
massimeBeschluss vom 8. September 2020, Nr. 692 - Richtlinien für die Gewährung von Förderungen für Maßnahmen zur Verbesserung des wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Wertes der Wälder
massimeBeschluss vom 6. August 2019, Nr. 676 - Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und Berggebieten, für die Gewährung von Beihilfen im Bereich der Almwirtschaft sowie für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich
massimeBeschluss vom 11. Juli 2019, Nr. 555 - Richtlinien für die Gewährung von Beihilfen für die Aufarbeitung und Bringung von Schadholz im Sinne des Art. 48 des Landesgesetzes Nr. 21 vom 21. Oktober 1996
massimeBeschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 217 - Vorübergehende Maßnahmen für Förderungen im Bereich Forstwirtschaft
massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2 del 12.01.2009 - Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di aiuti nel settore forestale per la rimozione del legno dal letto di caduta mediante l'uso di tecniche di esbosco rispettose del suoleo e della superfice forestale. Aiuto al settore forestale Nr. 598/2007
74)
L'art. 48, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 12, coma 6 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.
75)
L’art. 48 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 15, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.
76)
L'art. 48, coma 3 é gnü ajunté dal art. 35, coma 1 dla l.p. di 19 de agost dl 2020, n. 9.
77)
L'art. 48, coma 4 é gnü ajunté dal art. 35, coma 1 dla l.p. di 19 de agost dl 2020, n. 9.

Art. 48/bis (Fonds por les costruziuns de lëgn)   delibera sentenza

(1)  Sciöche mosöra ativa por la sconanza dl clima vëgnel metü sö pro la Repartiziun provinziala Bosć le fonds por les costruziuns de lëgn por promöie l’adoranza dl lëgn sciöche material da costruziun che acumulëia l'anidrida de carbonium y por sostituí tl medemo tëmp i materiai da frabiché cun na gran emisciun de anidrida de carbonium.

(2)  Le fonds vëgn metü sö por le tëmp dal 2023 al 2030 y vigni ann vëgnel stanzié 1.200.000 euro. Vigni ann vëgnel scrit fora na bandida por surandé les ressurses finanziaries. La seleziun di proiec y la determinaziun dla soma di contribuc vëgn surantutes da na comisciun de esperc nominada aposta. La presentaziun dles domandes ne dá nia le dërt da ti rové pormez diretamënter ales ressurses finanziaries dl fonds, ajache ara se trata de n program de promoziun por la sconanza dl clima fat tres n concurs por proiec sostignibli.

(3)  Al vëgn promoiü la realisaziun de frabicac y operes de adoranza publica realisá ma o dantadöt cun lëgn zertifiché che vëgn da bosć coltivá a na moda sostignibla te n rai de 500 km.

(4)  Al fonds ti pól pormez i ënc teritoriai publics, sciöche i comuns, les comunités comprensoriales, les aministraziuns despartides di bëgns de adoranza zivica y somiënc. Al é stlüt fora la Provinzia autonoma de Balsan y sü ënc stromentai.

(5)  La Junta provinziala determinëia i criters por s’anuzé dles ressurses finanziares dl fonds.  78)

massimeBeschluss vom 13. Juni 2023, Nr. 502 - Holzbaufonds - Kriterien zur Förderung von langfristig gebundenem Kohlenstoff in öffentlichen Gebäuden oder Bauwerken in der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol
78)
L'art. 48/bis é gnü injunté dal art. 12, coma 7 dla l.p. di 9 de jená dl 2023, n. 1.

Art. 49 (Contribuć por munts y raiuns da munt)              delibera sentenza

(1)  L’aministraziun provinziala po conzede contribuć ćina al setanta porcënt dles spëises reconesciüdes por l'atuaziun de dötes les operes, les mosöres y i sorvisc che va debojëgn por mantignì y miorè la gestiun dles munts, sciöche inće por mantignì y recuperè ambiënć y raiuns de interès naturalistich, de paesajistich o storich-cultural particolar.

(2)  Cun les operes, les mosöres y i sorvisc preodüs dal coma 1, mìnon la costruziun, la sistemaziun y l’adatamënt dles infrastrotöres che reverda i azessurs, la costruziun y la sistemaziun dles infrastrotöres por le alojamënt dl personal y dl bestiam, le refornimënt d’ega por le personal y le bestiam, les infrastrotöres por la abinada y la desgorta dles eghes pazes y dles escreziuns de tiers, la realisaziun y la sistemaziun de sis por la delimitaziun dles pastöres, sciöche inće la separaziun dl bosch dala pastöra, i mioramënć dl terac da munt, sciöche inće les infrastrotöres por la trasformaziun y la conservaziun di produć.

(3)  I contribuć ti po gnì conzedüs ai patruns y, do avëi ciafè so consëns, ai afitadins y a d’atri gesturs, de munts de proprieté publica o privata, che ai gestësc dasusc o deboriada cun d’atri.

(4)  Ti raiuns tlassificà da munt aladô dles normes varëntes y ti raiuns rurai pol ti gnì conzedü ales aziëndes agricoles contribuć por la realisaziun dles infrastrotöres d’azès, sciöche strades y furnadoies. Al vëgn conzedü contribuć ćina al 80 porcënt dla spëisa reconesciüda amissibla por la costruziun, la sistemaziun, l’adatamënt, le funz dla rëi de trus rurai y le refornimënt d’ega da bëre y da destodé i füć. Te raiuns dassënn dejavantajà dal punt de odüda sozio-economich o idrogeologich podarà les porcentuales di contribuć gnì alzades a na manira adatada, ćina ala curida totala dla spëisa reconesciüda amissibla.

(5)  Por la costruziun, l’ampliamënt y le ressanamënt dles infrastrotöres por mëte mascinns agricoles y forestales pol gnì conzedü contribuć ćina al 60 porcënt dla spëisa reconesciüda amissibla. 79)

massimeBeschluss vom 23. Mai 2023, Nr. 443 - Kriterien für die Gewährung von Beihilfen im Bereich Almwirtschaft
massimeBeschluss vom 23. Mai 2023, Nr. 440 - Richtlinien für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich und für die Durchführung institutioneller Maßnahmen in Eigenregie
massimeBeschluss vom 7. Februar 2023, Nr. 125 - Richtlinien für die Gewährung von Beiträgen im forstlichen Bereich
massimeBeschluss vom 15. November 2022, Nr. 842 - Kriterien für die Gewährung von Förderungen für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und im Berggebiet bezogen auf den Bau, Ausbau, Befestigung und Sanierung des ländlichen Wegenetzes und der Zufahrten zu den Höfen
massimeBeschluss vom 13. April 2021, Nr. 334 - Verlängerung von Beihilferegelungen in der Forstwirtschaft
massimeBeschluss vom 6. August 2019, Nr. 676 - Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und Berggebieten, für die Gewährung von Beihilfen im Bereich der Almwirtschaft sowie für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich
massimeBeschluss vom 22. November 2016, Nr. 1296 - Kriterien für die Gewährung von Beihilfen im Bereich der Almwirtschaft (abgeändert mit Beschluss Nr. 676 vom 06.08.2019)
massimeBeschluss vom 17. November 2015, Nr. 1328 - Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und Berggebieten (abgeändert mit Beschluss Nr. 676 vom 06.08.2019, Beschluss Nr. 306 vom 03.05.2022 und Beschluss Nr. 762 vom 05.09.2023)
massimeBeschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 217 - Vorübergehende Maßnahmen für Förderungen im Bereich Forstwirtschaft
massimeDelibera N. 2051 del 13.12.2010 - Approvazione dei criteri e modalità per l'incentivazione di interventi per il miglioramento dell'efficienca antincendio, lotta antincendio, risparmio delle risorse idriche nonché bacini idrici multifunzionali
massimeDelibera N. 2201 del 07.09.2009 - Modifica dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle zone rurali e del territorio montano ai sensi degli art. 43 - 49 della l.p. n. 21/1996
79)
L’art. 49 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 16, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

Art. 50 (Contribuć tl caje de dagns a infrastrotöres y imobii gaujà da catastrofes naturales)       delibera sentenza

(1)  L’aministraziun provinziala po ti conzede ai comuns, ales aministraziuns despartides dles rajuns de vijinanza, ales cooperatives, ai consorc, a d’atres assoziaziuns y a porsones privates, contribuć ćina al 70 porcënt dles spëises reconesciüdes amissibles eliminé i dagns a imobii o infrastrotöres de carater dantadöt agrar o forestal, gaujà da catastrofes naturales, sciöche tremoroc, lovines, roes y agajuns.

(2)  L’import mascim vëgn stabilì cun deliberaziun dla Junta provinziala, y po gnì revaluté dala medema en conscidraziun dl incremënt dl cost dla vita aladô dl'indesc ISTAT. I contribuć vëgn paià fora por i laûrs fać veramënter y sön la basa di prisc unitars che resultëia dai verbai de azertamënt.80)

massimeBeschluss vom 23. Mai 2023, Nr. 440 - Richtlinien für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich und für die Durchführung institutioneller Maßnahmen in Eigenregie
massimeBeschluss vom 25. Mai 2021, Nr. 465 - Richtlinien für die Beitragsgewährung bei Schäden an Liegenschaften und Infrastrukturen, die durch Erdbeben, Lawinen, Erdrutsche oder Überschwemmungen verursacht werden
massimeBeschluss vom 6. August 2019, Nr. 676 - Änderung der Kriterien für die Gewährung von Beiträgen für Primärinfrastrukturen im ländlichen Raum und Berggebieten, für die Gewährung von Beihilfen im Bereich der Almwirtschaft sowie für die Gewährung von Förderungen im forstlichen Bereich
massimeBeschluss vom 22. November 2016, Nr. 1296 - Kriterien für die Gewährung von Beihilfen im Bereich der Almwirtschaft (abgeändert mit Beschluss Nr. 676 vom 06.08.2019)
80)
L’art. 50 é gnü sostituì insciö dal art. 5, coma 17, dla l.p. di 12 de dezëmber dl 2011, n. 14.

SEZIUN III
Consulënza, propaganda, sperimentaziun y formaziun profescionala

Art. 51 (Assistënza y consulënza)

(1)  La Repartiziun provinziala Bosć ti pîta debann ai proprietars singui di bosć y ai lauranć dla forestala consulënza y assistënza por ći che reverda:

 1. la defenüda dla picia proprieté da munt y l’incorajamënt a costituì assoziaziuns y consorc de proprietars de bosć por la prevenziun y la scombatüda de medefüch, por la defenüda y la prevenziun de dagns biotics y abiotics, por l’adoranza, la venüda y le comerz de produć dl bosch;
 2. le mioramënt de bosć y pastöres, l’implantaziun de bosć nüs, la creaziun de pices industries forestales y de dites che taia lignan;
 3. le mioramënt, la gestiun y l’utilisaziun di bosć, l’adatamënt dla produziun en armonia cun les carateristiches ecologiches di popolamënć singui dl bosch sciöche inće le comerz di produć forestai.

(2)  Les spëises relatives, sciöche chëres preodüdes da chësta seziun, vëgn de regola eseguides en economia.

(3)  L’assessur competënt po implü dè, sön proposta dl diretur dla Repartiziun provinziala Bosć, reconescimënć particolars por mirić che à da nen fà cun le bosch.

Art. 52 (Propaganda y divulgaziun)

(1)  La Repartiziun provinziala Bosć promöi, inće adöm cun l’Intendënza scolastica taliana y l’Intendënza scolastica todëscia y ladina, aziuns de propaganda y de divulgaziun forestala por mëte jö programs y mëte a jì escurjiuns deboriada, lascian inće tó pert al insegnamënt rapresentanć dla Repartiziun instëssa, promoion cursc de informaziun sön argomënć forestai y ambientai por i studënć dles scores d’oblianza y altes sciöche inće por le personal insegnant y inće meton sö la festa di lëgns.

Art. 53 (Archirida y sperimentaziun)

(1)  La Repartiziun provinziala Bosć fej ativitês d’archirida y sperimentaziun tl setur dla coltivaziun dl bosch, dla genetica, dl’ecologia forestala, dl’economia da munt, dla planificaziun forestala y raionala dles funziuns dl bosch, dla gestiun dla pëscia, dla salvarjina y dla ćiacia, dla gestiun aziendala y dla produtivité di bosć, por le stüde y la defenüda di bosć dales maraties y da d’atri influsc negatifs o dagns nüs, sciöche inće dl terac, por les sistemaziuns idrauliches tl raiun forestal, agrar y dles pastöres, dl lignan, por la mecanisaziun dl laûr te bosch y ala fin por le stüde di sistems ecologics dl bosch, de sü ecuilibers y dles interaziuns cun l’ambiënt natural dantadöt por ći che reverda so mantignimënt y la sconanza dla natöra y dla contrada.

(2)  Por eseguì les ativitês aladô dl coma 1 po la Repartiziun provinziala Bosć se jovè dla colaboraziun cun le Zënter de sperimentaziun agrara y forestala “Laimburg”, sciöche inće damanè la consulënza y la colauraziun di istituć universitars o de inrescida nazionai y inće da foradecà.

Art. 54 (Formaziun profescionala)     delibera sentenza

(1)  La formaziun forestala ti vëgn surandada ala Repartiziun provinziala Bosć che fistidiëia, se joan inće de d’atres strotöres dl’aministraziun provinziala, de mëte a jì cursc de formaziun y d’ajornamënt profescional por so personal.

(2)  L’ativité aladô dl coma 1 s’orientëia ala formaziun, ala spezialisaziun y al ajornamënt dl personal dla Repartiziun provinziala Bosć.

(3)  Le personal aladô dl coma 2 po tó pert a cursc d’ajornamënt pro istituć d’istruziun nazionai o da foradecà.

(4)  Implü pol inće gnì tignì cursc d’istruziun, de formaziun y d’ajornamënt profescional a bëgn de proprietars de bosć y de lauranć dla forestala singui, sciöche inće de taialëgna, dan inće fora atestać de partezipaziun y de profit.

(5)  La formaziun profescionala po inće gnì fata tres iadi de istruziun, conferënzes, convëgns, mostres, manifestaziuns d’istruziun y de propaganda, competiziuns, publicaziuns, stüdi, sciöche inće tres la produziun, la cumpra, l’imprëst de films, fotografies y material didatich y tres le relevamënt y la valutaziun de dać de statistiches.

(6)  Por i fins aladô de chësc articul é l’aministraziun provinziala autorisada a conzede aiüć finanziars y contribuć a bëgn de ënć y assoziaziuns che laora tl ćiamp dl’economia forestala, dla ćiacia, dla pëscia y dl ambiënt sciöche inće a mëte a desposiziun metrial audiovisif, de documentaziun y de informaziun.

massimeBeschluss vom 7. November 2023, Nr. 982 - Abänderung des Beschlusses der Landesregierung Nr. 453 vom 21.06.2022 – Neuer Einreichtermin für die Gesuche
massimeBeschluss vom 21. Juni 2022, Nr. 453 - Kriterien für die Gewährung von Beihilfen für Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen durch Körperschaften und Vereinigungen im Bereich Forstwirtschaft und Umwelt (siehe auch Beschluss Nr. 982 vom 07.11.2023)

TITUL IV
Funziuns y organns dl’aministraziun forestala

Art. 55 81)

81)
L’art. 55 é gnü aborghè dala lëtra b) dl art. 24, coma 1 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 10.

Art. 56 (Strotöra dl sorvisc forestal dla Provinzia)   delibera sentenza

(1)  Le sorvisc forestal dla Provinzia é metü adöm:

 1. dala direziun dla Repartiziun forestala Bosć cun zircoscriziun provinziala;
 2. dai ofizi zentrai cun competënzes spezifiches y cun zircoscriziun provinziala;
 3. dai ispetorać forestai cun zircoscriziun intercomunala;
 4. dal’aziënda provinziala bosć y demane;
 5. dales staziuns forestales, sciöche unitês operatives di ispetorać forestai y dl’aziënda provinziala bosć y demane;
 6. 82)
 7. dai ofizi por le control dla ćiacia y dla pëscia.

(2)  Le numer, la denominaziun y les competënzes di ofizi zentrai y periferics vëgn determinà dales normes respetives dla Provinzia.

(3) Cun regolamënt d’esecuziun de chësta lege vëgnel stabilì le numer, la denominaziun y les competënzes dles staziuns forestales y di sorvisc de control dla ćiacia y dla pëscia. 83)

massimeDelibera N. 491 del 22.03.2010 - Disciplina dell'esercizio della caccia da parte dei responsabili dei posti di custodia ittico-venatoria
82)
La lëtra f) dl art. 56, coma 1 é gnüda abrogada dal art. 12, coma 8 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.
83)
L'art. 56, coma 3 é gnü sostituì insciö dal art. 12, coma 9 dla l.p. di 23 d’otober dl 2014, n. 10.

Art. 57 (Atribuziuns)

(1)  Al personal dla Provinzia che laora pro la Repartiziun provinziala Bosć y che à n profil profescional che corespogn ales funziuns dl personal dl Corp forestal statal ti vëgnel atribuì les funziuns de funzionar dla segurëza publica sciöche inće de ofizier o agënt de polizia iudiziara aladô dles deposiziuns relatives.

(2) Le personal dè dant tl coma 1, a chël ch’al ti é atribuì la funziun de agënt de segurëza publica, é autorisé a portè l’erma de sorvisc.

Art. 58 (Competënza raionala)

(1)  Ala Repartiziun provinziala Bosć ti spétel la verda sön döta l’ativité forestala y da munt a livel provinzial sciöche inće le control y la coordinaziun dl’ativité di ofizi zentrai y di ispetorać dla forestala.

(2)  I ispetorać dla forestala y l’aziënda provinziala bosć y demane é strotöres operatives dla Repartiziun forestala Bosć y vëgn sostignides dales staziuns forestales y dales zircoscriziuns de verda sön i bosć, sce la sort dles inćiaries se damana n’organisaziun raionala plü detaiada.

(3)  Tl ćiamp de sües zircoscriziuns é i direturs dla Repartiziun provinziala Bosć, di ispetorać forestai y di ofizi zentrai, sciöche inće le diretur dl’aziënda provinziala bosć y demane i surastanć direć de döt le personal assegné ai sorvisc de chël raiun.

(4)  Le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć o na porsona da d’ël delegada sostituësc le diretur dl ispetorat forestal competënt te chël raiun te süa funziun, aladô dles normes varëntes dla Provinzia, de componënt de vigni comisciun, consëi, comitê o collegium nominé cochessî.

Art. 59 (Funziuns)

(1)  Le personal dè dant ti articui 56 y 57 eserzitëia por ći che reverda bosć y munts la funziun de verda y de sconanza y en general, tan inant ch’ara se trata dl ćiamp de competënza dla Provinzia, les funziuns de polizia y de sorvisc d’istitut che ti speta al Corp forestal statal, les funziuns surandades da pert de chësta lege, sciöch’inće inćiaries eventuales stabilides da d’atres normes.

(2)  I dovëis istituzionai dl sorvisc forestal provinzial é la gestiun sostignibla dl terac tl respet dl lian idrogeologich-forestal, süa verda y so control, sciöche inće le control surandé al Corp forestala provinzial dl respet de d’atres desposiziuns, l'esecuziun di laurs forestai en economia, la conzesciun de sostëgns, la consulënza, sciöche inće dötes les ativitês coliades y, en particolar, inće les ativitês scientifiches y aministratives che reverda le desfiramënt de chisc compić.

(3)  Por ademplì les funziuns odüdes danfora da chësc articul y realisé en economia i laûrs y i intervënć preodüs dai articui 25, 28, 31, 32 y 33 se crüzia le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć da realisé en economia laûrs y cumprè en economia bëgns y sorvisc cun laprò le guant de sorvisc, l’echipamënt y les ermes de sorvisc, les mascinns y i veicui speziai. 84)

(4)  Les staziuns forestales vëgn aministrades da personal provinzial che à la cualifica de ofiziers de polizia iudiziara.

(5) Les strotöres aladô dl articul 56, coma 1, lëtres a), c) y d), vëgn aministrades da personal laureè te sciënzes forestales che à le titul d’abilitaziun por eserzité la profesciun relativa. 85)86)

84)
L’art. 59, coma 3 é gnü sostituì insciö dal art. 12, coma 4 dla l.p di 19 de messè dl 2013, n. 10.
85)
L’art. 59 é gnü sostituì dal’art. 2 dla L.P. di 18 d’otober 2006, nr. 11.
86)
L'art. 59, coma 5 é gnü mudé insciö dal art. 52, coma 2, lëtra m) dla l.p. di 19 de ma dl 2015, n. 6.

Art. 60 (Personal forestal)   delibera sentenza

(1)  Por l’esecuziun en economia de düć i laûrs y intervënć preodüs dales normes che vel te chësta materia é i ofizi dla Repartiziun provinziala Bosć autorisà a tó sö personal forestal cun n contrat de laûr de dërt privat aplican les normes y le tratamënt economich preodü dal contrat de laûr coletif nazional corespognënt por i lauranć che fej laûrs de sistemaziun dl’ega tl setur forestal y agrar y dai contrać raionai d’integraziun relatifs.

(2)  Le diretur dla Repartiziun provinziala Bosć mena les tratatives por renové i contrac integratifs preodüs dal coma 1 y i sotesscrí definitivamënter por la pert dl datur de laur. 87)

massimeDelibera N. 723 del 10.03.2008 - Approvazione del contratto integrativo per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano
87)
L'art. 60, coma 2 é gnü ajunté dal art. 28, coma 1 dla l.p. di 10 de jená dl 2022, n. 1.

Art. 61 (Personal competënt por l’aplicaziun dla lege)

(1)  La verda sön l’aplicaziun de chësta lege y de vigni atra desposiziun che reverda le mantignimënt dl terac, la maioraziun, la sconanza y l’adoranza de bosć, armentares y fodares, la sconanza dla natöra y dla contrada, la sconanza dla flora y dla fauna a livel provinzial, la ćiacia y la pëscia, sciöche vigni atra atribuziun che vëgn da leges speziales ti vëgn surandades al personal forestal aladô dl articul 57. Les desposiziuns che é tl decret legislatif di 12 de merz 1948, nr. 804, ratifiché cun mudaziuns dla lege di 4 de mà 1951, nr. 538, y surantutes aladô dl articul 4, coma 6, dla lege provinziala di 24 de merz 1977, nr. 11, y mudaziuns y integraziuns suandëntes resta impé.

(2)  Tl respet dles competënzes surandades ai direturs d’ofize aladô dles desposiziuns varëntes, vëgn l’ordinanza de sanziun dada fora dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć. Ara ti mëss gní ortiada ai sogec interessá te dui agn da canche ai á ciafé i scric de defenüda o dala data dl’aldiziun o, sce ai mancia, dala tomanza di termins preodüs por chësta rajun.  88)

(3)  Chi che cun n’aziun o na manćianza va tl medemo tëmp cuntra de plü desposiziuns che vëiga danfora sanziuns aministratives o va plü iadi cuntra la medema desposiziun vëgn straufè cun la sanziun odüda danfora da vigni singula violaziun.

(4)  Por les sanziuns aministratives de scioldi proporzionales preodüdes da chësta lege ne vëgnel nia apliché le paiamënt te na mosöra smendrida aladô dl articul 6 dla lege provinziala di 7 de jená dl 1977, n. 9, y mudaziuns suandëntes, ajache les sanziuns aministratives á, tl interes publich, ince carater de retüda por le dann fat al ambiënt y ala natöra y mëss porchël ester a vigni moda diretamënter proporzionales ala soma. 89)

88)
L’art. 61, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 19, coma 20 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
89)
L’art. 61, coma 4 é gnü injunté dal art. 19, coma 21 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.

TITUL V
Normes transitores y finales

Art. 62 (Pröma aplicaziun)

(1)  Tla pröma aplicaziun de chësta lege é sotmetüs ales desposiziuns aladô dl articul 3 y suandënć, i terac cun lian d’adoranza ala data de jüda en forza de chësta lege, aladô di articui 1 y 17 dl decret roial di 30 de dezëmber 1923, nr. 3267, sciöche inće i biotops cun lian de sconanza dla contrada aladô dles normes varëntes tl ćiamp dla sconanza dla natöra y dla contrada.

(2)  Aspetan che la cherta reala dl bosch y dles pastöres aladô dl articul 21 vëgnes completada, se jo la Repartiziun provinziala Bosć por identifiché i terac de bosch y de pastöra dles chertes injuntades ai planns de gestiun aladô di articui 13 y 16.

(3)  Les desposiziuns sön i laûrs en economia aladô dl articul 31, coma 2, vëgn inće aplicades ai intervënć istituzionai o surandà al’aziënda speziala por la sconanza dl terac, por i rüs da munt y les lovines.

(4)  La dotaziun dl organich spezial di sotofiziers y dles verdes forestales provinziales vëgn aumentada de 15 posć.

(5)  Al personal laureè te sciënzes forestales bele inćiarié cun la direziun de na strotöra canche chësta lege é jüda en forza, mo che n’à nia le titul d’abilitaziun preodü dal articul 59, coma 5, ti réstel impò la direziun dla strotöra che ti é gnüda surandada y la inćiaria ti po gnì renovada inće zënza chësta condiziun.

Art. 63 (Abrogaziun de desposiziuns)

(1)  Chëstes desposiziuns é gnüdes abrogades:

 1. les seziuns I, II, V y VI dla lege provinziala di 31 de dezëmber 1976, nr. 58;
 2. l’articul 22 dla lege provinziala di 11 d’aurì 1979, nr. 4;
 3. i articui 22, 25 y 26 dla lege provinziala di 7 de lugio 1980, nr. 24;
 4. la lege provinziala di 4 de mà 1982, nr. 18;
 5. la lege provinziala di 14 de jügn 1983, nr. 17.

(2)  Por les violaziuns dles normes indicades tl coma 1, che é gnüdes fates dan la jüda en forza de chësta lege, vëgnel apliché les regolamentaziuns contignides tles desposiziuns nominades, sce le prozedimënt por ći che reverda l’infliziun dl strauf corespognënt n’é nia ćiamò stlüt jö.

(3)  Les desposiziuns contignides tles normes abrogades aladô dl coma 1 vel ma plü por i laûrs bele autorisà che mëss gnì portà a fin.

(4)  Ales domandes presentades dan la jüda en forza de chësta lege por la conzesciun di alisirimënć abrogà aladô dl coma 1, vëgnel apliché les normes nöies.

(5)  Le bilanz provinzial aladô dl articul 3, coma 1, dla lege provinziala di 14 de jügn 1983, nr. 17 vëgn adorè inant por i fins y cun les modalitês, sciöch’al vëgn odü danfora dal articul 34 de chësta lege.90) 

(6)  I intervënć a ćiaria dl bilanz dla Provinzia fać fora dan la jüda en forza de chësta lege y nia realisà ćina a chël momënt, vëgn portà a fin en atuaziun dles desposiziuns contignüdes tles normes abrogades aladô dl articul 63, coma 1. 90) 

90)
I comesc 5 y 6 é gnüs mudà dal art. 7 dla L.P. di 9 de jenà 2003, nr. 1.

Art. 64 91)

91)
Omissis.

Art. 65 (Jüda en forza)

(1)  Chësta lege va en forza al 1. de jenà dl ann suzessif a süa publicaziun tl Boletin Ofizial dla Regiun Trentino-Südtirol.

Chësta lege é da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié de la respetè y de la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

indice