In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 21 de otober dl 1996, n. 211)
Ordinamënt forestal

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. Ord . nr. 3 al B.O. di 5 de novëmber 1996, nr. 50.

Art. 36 (Proietaziun y esecuziun di laûrs)

(1)  La Repartiziun provinziala Bosć fistidiëia dla proietaziun dles mosöres de costruziun aladô dl articul 31 sciöche inće dles mosoraziuns topografiches che va eventualmënter debojëgn por l’esecuziun di laûrs.

(2)  Les mosoraziuns topografiches por stabilì i confins y por scrì ite dedô i dërć de proprieté tl liber fondiar po inće ti gnì afidades a profescionisć lëdi che é scrić ite tles listes profescionales corespognëntes.

(3)  De regola é i proieć por les mosöres de costruziun aladô dl coma 1, metüs adöm da:

  1. na relaziun tecnica;
  2. na corografia y na planimetria;
  3. na calcolaziun generala y n preventif dles spëises;
  4. dessëgns generai por les infrastrotöres;
  5. na detlaraziun cuntrafirmada dai proprietars dl grunt sön la desponibilité di toć de grunt che va debojëgn por l’esecuziun di laûrs;
  6. listes di toć de grunt tocà dai intervënć don dan les parzeles de terac y les sperses totales o parziales.

(4)  Tratan che le laûr vëgn realisé po le diretur di laûrs, tl cheder dla ligna diretiva dl proiet y dles spëises totales aprovades, fà eventualmënter mudaziuns cuantitatives y cualitatives por arjunje i fins preodüs; chëstes mudaziuns mëss denant gnì autorisades dal diretur dla Repartiziun provinziala Bosć sc’ares va sura le 15 porcënt. Sce chëstes mudaziuns comporta variaziuns che va sura le 20 porcënt fora y va cuntra les prescriziuns dades, mëss le diretur di laûrs te vigni caje presentè na varianta dl proiet che mëss gnì aprovada dai medemi organns che ê competënć por le proiet da denant.

(5)  La colaudaziun di laûrs fać vëgn fata aladô dles normes varëntes te chësta materia.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Lege Provinziala di 21 de otober dl 1996, n. 21
ActionActionNormes generales y lian d’adoranza idrogeologich-forestal
ActionActionNormes particolares por grunć y tòć de terac
ActionActionAutorisaziuns
ActionActionProvedimënć y sanziuns tl caje de violaziun dles normes
ActionActionLaûrs en economia y contribuć a bëgn di terac da munt
ActionActionSort de intervënć
ActionActionBilanz provinzial 
ActionActionModalitês
ActionActionArt. 36 (Proietaziun y esecuziun di laûrs)
ActionActionArt. 37 (Detlaraziun de ütl publich)
ActionActionArt. 38 (Espropriaziun por rajuns de ütl publich y ocupaziun de prescia)
ActionActionArt. 39 (Sospenjiun dl’adoranza o ocupaziun temporana de grunć cun lian d’adoranza)
ActionActionArt. 40 (Surandada di laûrs)
ActionActionArt. 41 (Adoranza di grunć y di laûrs consegnà)
ActionActionArt. 42 (Laûrs de remboscamënt y de sistemaziun volontars)
ActionActionIntervënć a bëgn dl’economia forestala, da munt y dles pastöres
ActionActionPERT I Desposiziun generales
ActionActionPERT II Contribuć finanziars
ActionActionFunziuns y organns dl’aministraziun forestala
ActionActionNormes transitores y finales
ActionActionC
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich