In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 11 de mà dl 1995, n. 121)
Regolamentaziun dl afit privat de ćiamenes por ghesć y de apartamënć por feries aredà

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Supl. Ord. nr. 1 al B.O. di 23 de mà 1995, nr. 25.

Art. 5 (Anunzia di prisc)

(1)  Chi che eserzitëia n’ativité regolamentada da chësta lege mëss mëte fora te n post saurì da odëi por i ghesć i prisc minimai y mascimai dles prestaziuns che vëgn pitades. Les chertes di prisc mëss te vigni caje gnì tacades fora te vigni alzada singula olach’al é les ćiamenes y i apartamënć. Sce i prisc n’é nia anfat por dötes les ćiamenes o i apartamënć mëss les chertes di prisc gnì tacades fora te vigni ćiamena o apartamënt.

(2)  I prisc minimai y mascimai aladô dl coma 1 ti mëss gnì comunicà al’assoziaziun turistica dl post reconesciüda legalmënter anter le 1. d’otober o le 1. de merz de vigni ann; i prisc vel dal 1. de dezëmber y dal 1. de jügn suandënć. Sce la comunicaziun ne vëgn nia fata por tëmp vëgnel confermè la validité dl’ultima comunicaziun.

(3)  I terminns aladô dl coma 2 po gnì mudà cun deliberaziun dla Junta provinziala. La deliberaziun relativa vëgn publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun.