In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Lege Provinziala di 28 de otober dl 1994, n. 101)
Provedimënć por l'atuaziun dl'oblianza de vazinaziun

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 22 de novëmber dl 1994, n. 52.

Art. 4

(1) Por l'aplicaziun de chësta lege istituësc la Junta provinziala na comisciun metüda adöm da trëi doturies/doturs; almanco öna/un de chisc mëss ester na pediatra/n pediater. La porsona a će y la secreteria/le secreter dla comisciun vëgn nominà dala Junta provinziala cun la deliberaziun d'istituziun dla comisciun nominada dessura.

(2) La comisciun à ti confrunć dla Junta provinziala y dles unitês sanitares chisc compić:

  1. consulënza por ći che reverda l'atuaziun de chësta lege;
  2. consulënza por ći che reverda l'atuaziun dles normes varëntes sön les vazinaziuns y la prevenziun tl tëmp dl'infanzia y tl'eté jonila;
  3. ejaminaziun y dezijiun, sön domanda motivada dles porsones responsables di Sorvisc por l'igiena publica dles unitês sanitares locales, por ći che reverda i zertificać d'esenziun dales vazinaziuns obligatories che ne va nia a öna cun les diretives tecniches dades fora aladô dl art. 3, coma 2 de chësta lege.

(3) Ai comëmbri dla comisciun ti spétel les indenitês aladô dla normativa provinziala. Por vigni dezijiun odüda danfora dala lëtra c) dl coma 2 ti spétel a vigni comëmber dla comisciun chë indenité che vëgn stabilida por i comëmbri dles comisciuns por l'eruida dl'invalidité zivila.

(4) La validité dles esenziuns dales vazinaziuns obligatories che é gnüdes scrites fora da doturies curantes/doturs curanć o da doturies spezialisades/doturs spezialisà tl tëmp olache al valô i decreć lege di 7 de jenà dl 1994, n. 8, di 8 de merz dl 1994, n. 164 y di 6 de mà dl 1994, n. 273 é gnüda confermada. 2)

2)
L'art. 4 é gnü ajuntè dal art. 28 dla l.p. di 13 de novëmber dl 1995, n. 22.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionA A – Servisc saniter
ActionActionB B – Medejina preventiva – assistënza sanitera
ActionActionC C – Igena
ActionActioni) Lege Provinziala di 28 de otober dl 1994, n. 10
ActionActionArt. 1 (Osservanza dl'oblianza de vazinaziun)          
ActionActionArt. 2 (Dovëis di sorvisc)
ActionActionArt. 3 (Sburlada dla vazinaziun y esenziun por rajuns de sanité)
ActionActionArt. 4
ActionActionArt. 5 (Prestaziuns sanitares a zitadines/zitadins nia dl'UE)
ActionActionArt. 6 (Sospenjiun dles sanziuns pecuniares)
ActionActiono) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 2012, n. 1
ActionActionD D – Plann saniter provinziel
ActionActionE E – Sanità psichica
ActionActionF F – Cuntrac de lëur
ActionActionG - Emergënza sanitera – COVID-19
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich