In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 6 de aurì dl 1993, n. 81)
Revardënta ntervënc a bën di fitamajons y di fitadëures de cuatieres per feries

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Buletin Ufiziel dl 27 d’auril 1993, n. 19.

Art. 8 (Finanziamënt)

(1) I mesuns che ie da mëter a disposizion tl bilanz de previjjion dla Provinzia per l’aplicazion de chësta lege vën stabilìi uni ann aldò dl articul 6, coma 1 dla lege provinziela dl 26 d’auril 1980, n. 8 cun lege finanziera.

(2) Tl ann 1993 vëniel adurvà i mesuns che ie unic stanziei tl bilanz de previjion per l’aplicazion dla lege dl 10 d’agost 1988, n. 29.