In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 6 de aurì dl 1993, n. 81)
Revardënta ntervënc a bën di fitamajons y di fitadëures de cuatieres per feries

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Buletin Ufiziel dl 27 d’auril 1993, n. 19.

Art. 2 (Chi che giata i cuntribuc)

(1) I cuntribuc possa unì cunzedui per ntervënc struturei a chi che fita via majons per ghesć y cuatieres per feries aldò dla lege provinziela di 11 de mei 1995, n. 12, y mudazions suzessives, a cundizion che chësta atività vënie dejëuta da almanco doi ani dan la prejentazion dla dumanda. Cuntribuc per aredamënc y per ntervënc de ublianza per despusizions de lege possa unì cunzedui a pië via dala detlarazion dl’atività. 2)

2)
L articul 2 ie unit remplazà nsci dal articul 3, coma 1, dla L.P. di 17 de jené 2011, n. 1.