In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Lege Provinziala di 22 de otober dl 1993, n. 171)2)
Regulamënt dl pruzedimënt aministratif 3)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 9 novembre 1993, n. 55.
2)
Cëla nce l D.P.G.P. di 16 dei june 1994, n. 21.
3)
L titul ie unit sustituì nsci dal articul 1, coma 1, dla L.P. 4 de mei 2016, n. 9.

Art. 6 (Cuntrac)                                                                              delibera sentenza

(1) I cuntrac pra chëi che la Provinzia ie una dla pertes muessa avëi tiermui y duredes segures. I tiermui y la duredes ne daussa nia vester n pëis, diret o ndiret, permanënt per l’aministrazion publica, sce no per rejons de bujën o de cunvenienza assoluta per l’aministrazion nstëssa, che ie da dé sëura tl pruvedimënt d’autorisazion per la stipulazion dl cuntrat.

(2) A vantaje dla pertes contraëntes ne daussel nia unì stipulà fic o provijions sun somes che ie n cajo da paië danora per l’esecuzion dl cuntrat. L ne daussa ënghe nia unì cunzedù antizipazions sun cie che n à da avëi o provijions a bën de terzi per ntermediazions tla cuestion.

(3) Sce ntan l’esecuzion de n cuntrat iel de bujën de n avanamënt o de n arbassamënt dl material, di servijes o di lëures, pona muessa la pert contraënta realisé chisc bujëns ala medema cundizions bele preududes dal cuntrat nchin a n valor nia sëura n cuinto dl priesc fat ora. Ti caji de somes plu autes à la pert contraënta l dërt de ressoluzion dl cuntrat y dl paiamënt di lëures realisei aldò dl cuntrat.

(4) Restan mpe cie che ie udù danora tl coma 10 vën i cuntrac, do che l ie unit ite i documënc damandei n basa ala despusizions valëivles, stipulei tla forma de na scritura privata tres na lëtra de ncëria o n barat de curespundënza y ie debota esecutifs.  53)

(5) 54)

(6) Per uni ntervënt da realisé tres n cuntrat publich, sëurantòl l diretëur cumpetënt tla materia o n funzioner da d’ël desinià, la funzions de respunsabl unich y l dejëuj duc i duvieres liei ala pruzedures d’afidamënt, l se cruzia de duc i ac d’istrutoria che ie de bujën y ie de verdia che i cuntrac che ne ie nia atribuii spezificamënter a d’autri organns o sogec vënie dejëuc sciche l toca..  55)

(7) 56)

(8) 57)

(9) I cuntrac vën njiniei y stluc ju aldò dla despuszions valëivles sot ala respunsabltà direta dl diretëur cumpetënt, che se cruzia oradechël nce de i tenì su. Stluc ora da chësta despusizion ie i cuntrac che aldò dl articul 2643 dl codesc zevil muessa unì scric ite o che aldò dla despusizions sun la spëisa dl register muessa unì registrei dan che l tiermul fissà toma.   58)

(10) I cuntrac che ie sometui ala registrazion tl liber fundier ie stipulei tla forma publich-aministrativa cun la usservanza dla normes dla lege nutariela per i ac nutariei, tan inant che les ie aplicables, scric ite tl repertore coche udù danora dai articuli 67 y 68 dl decret dl Presidënt dla Republica di 26 d’auril dl 1986, n. 131, y mudazions suzessives, y tenii su te n’abineda aposta. L secreter generel/La secretera generela documentea chisc cuntrac y ac y autentichea i documënc privac de relevanza per chësc articul y i ac giuridics unilaterei aldò dl articul 28, coma 1, pustom d) dla lege provinziela di 21 de lugio 2022, n. 6.   59)

(11)  Sce l ne ie nia despusizions cuntreres, ie de regula la spëises per chëutes y tasses che resultea dala stipulazion dl cuntrat a cëria dla pertes che à stlut ju l cuntrat cun l’aministrazion provinziela. La spëises per la copies vën determinedes dal regulamënt d'esecuzion preudù dal articul 25. L ne vën nia ratà la spëises de secretariat.

(12) 60)

(13) 61)

(14) 62)

(15) 63)

(16) 64)

(17) 65)

(18) 66)

(19) 67)

(20) 68)

(21) 69)

(22) 70)

(23) 71)

(24) Duta la publicazions de avisc, bandides de cuncors y resultac de garejedes vën fates aldò dla manieres nunziedes te chësc articul y tla istruzions aplicatives curespundëntes. 72) 73)

(25) Per la strutures dla Provinzia, dl’aziendes y di ënc che depënd da chësta, i istituc d’istruzion scolastica y, n generel, i organisms de dërt publich metui su da d’ëila y denuminei cochemei, a cundizion che i ne ebe nia na persunalità giuridica privatistica, ma nce si cunsorc y assoziazions, i ënc locai, i ënc, l’aziendes y i istituc, nce autonoms, la istituzions, la sozieteies y n generel i organisms de dërt publich da chisc metui su o partezipei y cochemei denuminei, sciche nce si cunsorc y assoziazions, y oradechël i istituc de istruzion universitera presënc y atifs sun l teritore provinziel vëniel aplicà debota i tiermui udui danora dala diretiva 2014/24/UE dl Parlamënt europeich y dl Cunsëi, di 26 de fauré 2014, sun i apalc publics, che abroghea la diretiva 2004/18/CE, y dla diretiva 2014/25/UE dl Parlamënt europeich y dl Cunsëi, di 26 de fauré 2014, sun la pruzedures d’apalt di ënc nciarienc ti setores dl’ega, dl’energia, di trasporc y di servijes dla posta, che abroghea la diretiva 2004/17/CE, per la rezezion dla ufiertes y dla dumandes de partezipazion.  74)

(26) L'assoziazion n partezipazion ie pruibida sibe ntan la pruzedura de garejeda sibe nce do l'agiudicazion. Ora dla despusizions di comes 27, 28, 29 y 30 iel pruibì uni sort de mudazion dla cumposizion di ragrupamënc temporeres y di cunsorc di concurënc de coche la fova tl mpeniamënt dat ju pra la ufierta prejenteda. 75)

(27) Ora de chël che ie udù danora dal articul 110, coma 5 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives possa la stazion d'apalt, tl cajo de falimënt, licuidazion furzeda aministrativa, aministrazion cuntroleda, aministrazion straurdenera, cuncurdà preventif, nce l cuncordà cun cuntinuità aziendela aldò dl articul 186-bis dl decret dl rë di 16 de merz 1942, n. 267, y mudazions siuzessives, o pruzedura de nsulvënza tl concurs o de licuidazion dl mandater o, sce l se trata de n mprenditëur ndividuel, tl cajo de mort, interdizion, inabilitazion o falimënt de chësc o tl cajo de perduda, ntan la escuzion, di recuisic nunziei tl articul 80 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives, o ti caji preudui dala normativa antimafia, agiudiché la garejeda ai autri operadëures economics dl ragrupamënt, o jì inant cun l apalt cun i medemi operadëures, de chëi che un sibe unì costituì coche mandater nuef, y cun la facultà de mudé la cuotes ndichedes tla ufierta uriginela, cumpatiblmënter cun i recuisic de cualificazion damandei dala bandida, da verifiché tl mumënt dla mudazion, y zënza l cunsëns dl mandater da dant; sce chësta cundizions ne ie nia dates, muessa la stazion d'apalt stlù ora l ragrupamënt o rezeder dal cuntrat. 76)

(28) Ora de chël che ie udù danora dal articul 110, coma 5 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives possa la stazion d'apalt, tl cajo de falimënt, licuidazion furzeda aministrativa , aministrazion cuntroleda, aministrazion straurdenera, cuncurdà preventif, nce l cuncordà cun cuntinuità aziendela aldò dl articul 186-bis dl decret dl rë di 16 de merz 1942, n. 267, y mudazions siuzessives, o pruzedura de nsulvënza tl concurs o de licuidazion de un di mandanc o, sce l se trata de n mprenditëur ndividuel, tl cajo de mort, interdizion, inabilitazion o falimënt de chësc o tl cajo de perduda, ntan la garejeda o la escuzion dl cuntrat, di recuisic nunziei tl articul 80 dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50, y mudazions suzessives, o ti caji preudui dala normativa antimafia, agiudiché la garejeda ai autri operadëures economics dl ragrupamënt, o jì inant cun l apalt cun i medemi operadëures che à la facultà de mudé la cuotes ndichedes tla ufierta uriginela, cumpatiblmënter cun i recuisic de cualificazion damandei dala bandida, da verifiché tl mumënt dla mudazion, y zënza l bujën dl cunsëns dl mandant da dant. 77)

(29) La previjions nunziedes ti comes 27 y 28 vën aplichedes nce cun referimënt ai sogec nunziei tl articul 45, coma 2, pustoms b), c) y e), dl decret legislatif di 18 d'auril 2016, n. 50. 78)

(30) La despusizions nunziedes ti comes 26, 27, 28 y 29 vën aplichedes ala pruzedures de garejeda y ai cuntrac de chëi che la bandides o i avisc ie unic publichei do la data de jita n forza dla lege provinziela di 17 de dezëmber 2015, n. 16. 79)

massimeBeschluss vom 25. Februar 2014, Nr. 187 - Vereinbarung betreffend die Inanspruchnahme des telematischen Dienstes OPENKAT für den Zugriff zu den EDV-Archiven des Katasters und des Grundbuches. Neugenehmigung des Vertragsmusters für Privatnutzer
massimeBeschluss vom 6. Mai 2013, Nr. 640 - Widerruf der mit Beschluss der Landesregierung Nr. 125/2006 genehmigten ergänzenden Rundschreibens zur Delegierung, Förderfähigkeit der Ausgaben und Abrechnungsmodalitäten von Tätigkeiten, die vom Europäischen Sozialfonds kofinanziert sind und gleichzeitige Genehmigung des neuen Runschreibens
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 23 giugno 2009, n. 226 - Appalti pubblici - interesse all’impugnazione - verifica della c.d. prova di resistenza - contratti della P.A. - proroga del preesistente contratto - facoltà per l’amministrazione
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 21 aprile 2009, n. 146 - Appalti pubblici di servizi - differimento dell’accesso a documenti di gara - clausola relativa a comunicazioni “anche a mezzo fax” - commissione tecnica - discrezionalità tecnica - verifica dell’offerta anomala: spetta alla stessa commissione giudicatrice
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 325 del 07.11.2007 - Contratti della P.A. - offerta non conforme alla lex specialis - illegittimità di chiarimenti in via breve da parte del produttore sul prodotto offerto - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e criterio del massimo ribasso - risarcimento danni in forma specifica e per equivalente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 244 del 27.06.2007 - Appalti pubblici -valutazioni della commissione tecnica - poteri del giudice - limiti - appalti pubblici di servizi - verifica anomalia delle offerte
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 213 del 11.05.2006 - Appalto pubblico di forniture - commissione di gara - valutazione di referenze prodotte dalle aziende partecipanti - risarcimento del danno per erronea valutazione e referenze - risarcimento del danno all'immagine - prova dei singoli pregiudizi lamentati - stipula del contratto - controversie sorte nella fase successiva - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 381 del 11.11.2005 - Contratti della P.A. - bando di gara - criteri di valutazione - disapplicazione da parte della commissione tecnica - introduzione dopo apertura offerte
massimeDelibera N. 637 del 07.03.2005 - Delega ai rispettivi direttori delle Ripartizioni 20, 21, e 22 dell'adozione di provvedimenti autorizzativi di contratti aventi ad oggetto rapporti di lavoro a progetto e di collaborazione coordinata e continuativa - revoca della delibera n. 114 del 24.01.2005
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 31 del 28.01.2005 - Contratti della P.A. - gara - mancata previsione di punteggio minimo nel bando - commissione tecnica - può introdurre ex post solo elementi di specificazione -appalto pubblico di forniture - previsione clausola di sbarramento - offerta economicamente più vantaggiosa - domanda risarcimento danni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 523 del 02.12.2004 - Contratti della P.A. - gara - offerta economica - apertura solo dopo valutazione offerta tecnica - commissione tecnica - introduzione sottocriteri ed elementi di specificazione
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 410 vom 15.09.2004 - Verträge der öffentlichen Verwaltung - Wettbewerb - technische Kommission - Unterausschuss
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 199 del 08.04.2004 - Contratti della P.A. - trattativa privata - pubbliche forniture - scelta del contraente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 11.09.2003 - Contratti della P.A. - gara - offerta - errori di calcolo - correzione - possibilità - ratio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 48 del 12.02.2003 - Procedimento per aggiudicazione di appalto pubblico - impugnabilità del verbale commissione tecnica - poteri della commissione tecnica - acquiescenza di un atto amministrativo - ricorso giurisdizionale avverso atto preparatorio immediatamente lesivo - appalti pubblici: giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - risarcimento del danno per perdita di chance
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 495 del 11.11.2002 - Rapporto di concessione-contratto - posizione privilegiata della P.A. - revocabilità per motivi di pubblico interesse - congrua motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 131 del 12.03.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della Provincia
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 31.01.2002 - Beni storici e artistici - alienazione fra privati - diritto di prelazione della P.A.
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 382 del 20.12.2001 - Appalti pubblici - incompatibilità tra progettista e membro di commissione tecnica - ricorso giurisdizionale per risarcimento danni: presupposti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 377 del 20.12.2001 - Patrimonio indisponibile della Provincia - alienazione mediante procedura di aggiudicazione- ricorso giurisdizionale - inammissibilità di motivi aggiunti
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 105 del 30.04.2001 - Pubblica gara - interesse all'impugnativa - trattativa privata -procedura per la scelta del contraente - determinazione dei criteri di valutazione - deve precedere l'apertura dei plichi
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 13 vom 16.01.2001 - Verwaltungsgerichtsbarkeit - Schadenersatz -Verurteilung der Verwaltung zur Wiederherstellung des früheren Zustandes nur bei gebundenen AktenÖffentliche Arbeiten - Gerichtliche Aufhebung der Zuschlagserteilung - unzulässiger Ausschluß nach Abschluß des Werkvertrages
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 185 del 19.06.2000 - Contratti della P.A. - offerte anomale - congrua valutazione delle giustificazioni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 42 del 21.02.2000 - Contratti della P.A. - gara - commissione aggiudicatrice - verifica delle offerte anomale
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 28 del 10.02.2000 - Appalti pubblici - possibilità di deroga alle regole concorsuali - necessità di motivazione
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 266 del 21.09.1999 - Appalto di forniture - valutazione qualitativa dei prodotti offerti - discrezionalità tecnica
53)
L articul 6, coma 4 ie unit sustituì nsci tres l articul 28 coma 1 dla L.P. di 21 dezëmber 2011, n. 15.
54)
L articul 6, coma 5 ie unit abrogà tres l articul 28, coma 2 dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15.
55)
L art. 6, coma 6, ie n iede unì sustituì dal art. 28, coma 3, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y dadedò mudà nsci dal art. 17, coma 3, dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
56)
L art. 6, coma 7 ie unit abrogà dal art. 21, coma 1, pustom c), dla L.P. di 9 de lugio 2019, n. 3.
57)
L articul 6, coma 8 ie unit mudà nsci dal articul. 28, coma 4, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y pona abrogà dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
58)
L art. 6, coma 9, ie n iede unì mudà nsci dal art. 28, coma 4, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y dadedò dal art. 17, coma 4 dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
59)
L art. 6, coma 10, ie n iede unì sustituì dal art. 27, coma 2, dla L.P. di 9 d’auril 2009, n. 1, pona mudà dal art. 28, coma 6, dla L.P. di 21 de dezëmber 2011, n. 15, y dl art. 17, coma 5, dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
60)
iL art. 6, coma 12, ie n iede unì mudà dal art. 6, coma 5, dla L.P. di 17 de nuvëmber 2017, n. 21, y dadedò abrogà dal art. 17, coma 6 dla L.P. di 9 de jené 2023, n. 1.
61)
L articul 6, coma 13, ie unit abrogà dal articul 38, coma 1, pustom b) dla L.P. di 23 de dezëmber 2015, n. 18.
62)
L articul 6, comma 14, ie unit abrogà  dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
63)
L articul 6, coma 15 ie unit mudà nsci dal articul 4, coma 5 dla L.P. 26 setëmber 2014, n. 8, y pona abrogà dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
64)
L articul 6, coma 16 ie unit mudà nsci dal articul 4, coma 5 dla L.P. 26 setëmber 2014, n. 8, y pona abrogà dal articul 2, coma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
65)
L articul 6, coma 17, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
66)
L articul 6, coma 18, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
67)
L articul 6, coma 19, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
68)
L articul 6, coma 20, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
69)
L articul 6, coma 21, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
70)
L articul 6, coma 22, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
71)
L articul 6, coma 23, ie unit abrogà dal articul 2, comma 1 pustom c) dla L.P. 12 lugio 2016, n. 15.
72)
L articul 6 ie unit sustituì nsci dal articul 15 dla L.P. di 28 de lugio 2003, n. 12.
73)
L articul 6, coma 24 ie unit sustituì nsci dal articul 7, coma 3, dla L.P. di 17 de jené 2011, n. 1.
74)
L articul 6, coma 25, ie unit njuntà dal articul 4, coma 6 dla L.P. di 26 de setëmber 2014, n. 8.
75)
L articul 6, coma 26 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
76)
L articul 6, coma 27 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
77)
L articul 6, coma 28 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
78)
L articul 6, coma 29 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
79)
L articul 6, coma 30 ie unì njuntà dal articul 23, coma 1 dla L.P. di 29 d'auril 2019, n. 2.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActiond) Lege Provinziala di 22 de otober dl 1993, n. 17
ActionActionFurmazion di pruvedimënc aministratifs y di recursc
ActionActionArt. 1 (Prinzips generei y delegificazion)                             
ActionActionArt. 1/bis     
ActionActionArt. 1/ter (Ciamp d’aplicazion)   
ActionActionArt. 1/quater (Mesures per avané la cualità tl’aministrazion provinziela)     
ActionActionArt. 2 (Criteres per l'atribuzion de vantajes economics)                                                            
ActionActionArt. 2/bis (Giapé vantajes economics zënza l dërt de i giapé)                                            
ActionActionArt. 2/ter  
ActionActionArt. 3 (Tiermui)                       
ActionActionArt. 4 (Dureda dl pruzedimënt)                                
ActionActionArt. 4/bis (Pudëi sustitutif)
ActionActionArt. 5 (Documentazion)                                                 
ActionActionArt. 5/bis (Cunzescions de bëns publics)
ActionActionArt. 6 (Cuntrac)                                                                             
ActionActionArt. 6/bis  
ActionActionArt. 6/ter      
ActionActionArt. 6/quater      
ActionActionArt. 6/quinquies  
ActionActionArt. 6/sexies
ActionActionArt. 7 (Mutivazion dl pruvedimënt)                                                                             
ActionActionArt. 8 (Nutificazion y comunicazion di ac aministratifs)              
ActionActionArt. 9 (Recurs gerarchich)                                                                                  
ActionActionRespunsabltà tla pruzedura
ActionActionPartezipazion ala pruzedura aministrativa
ActionActionScemplificazion dl’atività aministrativa y despusizions sun la cunferënza di servijes  
ActionActionAzes ai documënc aministratifs
ActionActionPublicazion di ac aministratifs y normatifs, mesures de trasparënza y purtela per la relazions cun l publich  
ActionActionUrdinamënt di organns colegiai dla Provinzia
ActionActionNormes transitores y fineles
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich