In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 111)
Regolamënt dl volontariat y dl sostëgn sozial 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 13 de messè dl 1993, n. 32.
2)
Le titul é gnü mudé dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.

Art. 5 (Register provinzial dles organisaziuns de volontariat y dles organisaziuns de sostëgn sozial) 7) 

(1) Al vëgn metü sö le register provinzial dles organisaziuns de volontariat, che é partì sö insciö:

  1. assistënza soziala y sanitara;
  2. cultura, educaziun y formaziun;
  3. sport, recreaziun y tëmp lëde;
  4. proteziun zivila, sconanza dl'ambiënt y dla contrada;

(2) Le register provinzial vëgn tignì dala Repartiziun provinziala Presidënza y l'iscriziun vëgn desponüda dal Presidënt dla junta provinziala.

(3) L'iscriziun te öna o de plü seziuns dl register provinzial é la condiziun che va debojëgn por benefizié dles alisiraziuns fiscales, sciöche inće le titul preferenzial por stlü jö convenziuns preodüdes dal articul 6 de chësta lege. 8)

(4) An pó scrí ite tl register provinzial les organisaziuns de volontariat che á i fins preodüs dal articul 1 sön le teritore provinzial, che á les condiziuns preodüdes dal articul 3 y che ajunta ala domanda na copia dl at de costituziun y dl statut o dles acordanzes di mëmbri.  9)

(5) Les organisaziuns scrites ite tl register provinzial mëss dè jö na relaziun anuala sön le laûr fat y tignì sö la documentaziun de dötes les ofertes privates preodüdes dal articul 4, coma 1, cun l'inom de che fej l'oferta, tan inant che la porsona che fej l'oferta ne damana nia da romagne anonima.

(6) Le Presidënt dla junta provinziala desponn d'ofize, s'anuzan di ofizi provinziai y dles strotöres de d'atres istituziuns publiches periferiches competëntes en materia, la revijiun periodica dles seziuns dl register provinzial por controlè sce les organisaziuns scrites ite sön la basa di criters, che gnarà stlaris cun regolamënt d'esecuziun de chësta lege, à ćiamò les condiziuns y fej efetivamënter l'ativité de volontariat. 

(7) Le Presidënt dla junta provinziala desponn, sce al é de gran iregolaritês pro les ativitês de volontariat o sce al n'é nia plü les condiziuns scrites dant, do avëi aldì l'Osservatore provinzial preodü dal articul 8, cun provedimënt motivé, da straiché l'organisaziun de volontariat dala seziun dl register provinzial olache ara é scrita ite. 

(8) Cuntra le provedimënt de refodada d'iscriziun o de straicada dal register provinzial ti pol gnì fat recurs, te trënta dis da süa comunicaziun, ala junta provinziala, che se lascia adintëne te sessanta dis da süa presentaziun. L'organisaziun de volontariat po contestè la dezijiun dla junta provinziala pro l'autorité iudiziara competënta, te trenta dis da süa comunicaziun aladô dles modalitês preodüdes dal articul 6, coma 5 dla lege di 11 d'agost dl 1991, n. 266.

(9) 10)

(10) Al vëgn metü sö le register provinzial dles organisaziuns de sostëgn sozial, olache al vëgn scrit ite les organisaziuns che á les condiziuns damanades da chësta lege y da so regolamënt d'esecuziun, che á süa sënta y laora tla provinzia.  11) 12)

(11) L'iscriziun tl register dles organisaziuns de sostëgn sozial é la condiziun che va debojëgn por podëi s'anuzé dles alisiraziuns fiscales aposta preodüdes dala normativa statala che alda laprò. I sogeć scrić ite tl register provinzial dles organisaziuns de sostëgn sozial ne mëss nia paié l'IRAP, aladô dl articul 23 dla lege di 7 de dezëmber dl 2000, n. 383, tl respet dl dovëi da dè jö la detlaraziun dl davagn, inće por determiné l'imponibl IRAP. 11)

(12) Al vëgn ma conzedü l'iscriziun te un n register preodü dai comesc 1 y 10. 11)

(13) La junta provinziala mët sö n fonds de garanzia tres chël che an po paié fora fonds por curì en pert i dagns straordinars gaujà dal'ativité dles organisaziuns dades dant dessura. La condiziun por ti rové pormez a chësc fonds de garanzia é che na pert di dagns vëgnes curida dal’assiguraziun dl’organisaziun de volontariat o dal’assiguraziun dl’organisaziun de sostëgn sozial. Les atres condiziuns por apliché la mosöra nominada denant gnarà fates fora cun deliberaziun dla junta provinziala. I fonds che va debojëgn gnarà tuć ćina a n limit mascimal de 1.000.000 euro por vigni caje, dal fonds de resserva por spëises nia preodüdes dl bilanz provinzial, sön domanda dl'assoziaziun interessada y sön la basa de n arat dl Osservatore provinzial dl volontariat, preodü dal articul 8, sciöche inće de n decret dl Presidënt dla Provinzia, cun chël che al vëgn fat fora la soma. 13)

7)
Le titul é gnü sostituì dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.
8)
Le coma 3 é gnü sostituì dal art. 13 dla l.p. di 13 de merz dl 1995, n. 5.
9)
L'art. 5, coma 4 é impröma gnü sostituí dal art. 6, coma 1 dla l.p. di 22 de jená dl 2010, n. 1 y spo dedô él gnü mudé insciö dal art. 1, coma 1 dla l.p. di 7 d’agost dl 2018, n. 18.
10)
L'art. 5, coma 9 é gnü abroghé dal art. 4, coma 1 dla l.p. di 7 d’agost dl 2018, n. 18.
11)
I comesc 10, 11 y 12 é gnüs ajuntà dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.
12)
L'art. 5, coma 10 é gnü mudé insciö dal art. 1, coma 2 dla l.p. di 7 d’agost dl 2018, n. 18.
13)
L'art. 5, coma 13 é gnü ajuntè dal art. 6, coma 2 dla l.p. di 22 de jenà dl 2010, n. 1.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActiona) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 11
ActionActionArt. 1 ((Fins)   
ActionActionArt. 2 (Ativité de volontariat y sostëgn sozial)
ActionActionArt. 3 (Organisaziuns de volontariat y organisaziuns de sostëgn sozial)    
ActionActionArt. 4 (Ressurses economiches y alisiraziuns fiscales)  
ActionActionArt. 5 (Register provinzial dles organisaziuns de volontariat y dles organisaziuns de sostëgn sozial)  
ActionActionArt. 6  
ActionActionArt. 7  
ActionActionArt. 8  
ActionActionArt. 9 (Flessibilité dl orar de laûr)
ActionActionArt. 10 ((Fonds spezial por le volontariat)
ActionActionArt. 10/bis (Scomenciadies por le sostëgn dl'ativité de volontariat)  
ActionActionArt. 10/ter (Colaboraziun cun le Zënter de sorvisc por le volontariat)
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc zivil)
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13 (Normes finales))
ActionActionc) Lege provinziala di 19 d’otober dl 2004, n. 7 —
ActionActiond) Lege Provinziala di 19 de novëmber dl 2012, n. 19
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich