In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 111)
Regolamënt dl volontariat y dl sostëgn sozial 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 13 de messè dl 1993, n. 32.
2)
Le titul é gnü mudé dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.

Art. 2 (Ativité de volontariat y sostëgn sozial)

(1) Te chësta lege mìnon cun ativité de volontariat chëra fata personalmënter, de süa bona a na moda spontana y debann tres l'organisaziun de chëra che la porsona che fej volontariat fej pert, zënza intenziun de davagn, inće indiret, y ma por fins de solidarieté y de impëgn sozial.

(2) L'ativité de volontariat ne po nia gnì paiada, gnanca dal benefiziar/dala benefiziara. Ala porsona che fej volontariat ti pol ma gnì retü dal'organisaziun de portignënza les spëises sostignides veramënter por l'ativité fata, ti limić fać fora damperfora dal'organisaziun.

(3) L'ativité de volontariat ne va nia a öna cun n raport de laûr subordiné o autonom y cun degun ater raport de contignü patrimonial cun l'organisaziun de chëra che al/ara fej pert.

(4) A porsones che à arjunt de gragn mirić tl setur dl volontariat, sciöche preodü tl articul 1, ti pol gnì conzedü onoranzes dala junta provinziala, aladô dles formes y modalitês fates fora cun regolamënt d'esecuziun de chësta lege.

(5) Cun ativité de sostëgn sozial mìnon chëra fata zënza intenziun de davagn, dantadöt a bëgn de mëmbri, te chisc seturs:

  1. assistënza soziala y sanitara;
  2. cultura, educaziun y formaziun;
  3. sport, recreaziun y tëmp lëde;
  4. proteziun zivila, sconanza dl ambiënt y dla contrada;
  5. promoziun dl turism sozial, sconanza di dërć di consumadus, dërć dles porsones, avalianza dles chances y cooperaziun al svilup.

(6) Les organisaziuns de sostëgn sozial s'anüza a na moda significativa dles ativitês de volontariat y debann de sü mëmbri por arjunje sü fins; ares po inće, sce al va debojëgn, tó sö personal dependënt o s'anuzé de prestaziuns de laûr autonom, inće s'anuzan de sü mëmbri. 3)

3)
L'art. 2 é gnü mudé dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActiona) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 11
ActionActionArt. 1 ((Fins)   
ActionActionArt. 2 (Ativité de volontariat y sostëgn sozial)
ActionActionArt. 3 (Organisaziuns de volontariat y organisaziuns de sostëgn sozial)    
ActionActionArt. 4 (Ressurses economiches y alisiraziuns fiscales)  
ActionActionArt. 5 (Register provinzial dles organisaziuns de volontariat y dles organisaziuns de sostëgn sozial)  
ActionActionArt. 6  
ActionActionArt. 7  
ActionActionArt. 8  
ActionActionArt. 9 (Flessibilité dl orar de laûr)
ActionActionArt. 10 ((Fonds spezial por le volontariat)
ActionActionArt. 10/bis (Scomenciadies por le sostëgn dl'ativité de volontariat)  
ActionActionArt. 10/ter (Colaboraziun cun le Zënter de sorvisc por le volontariat)
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc zivil)
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13 (Normes finales))
ActionActionc) Lege provinziala di 19 d’otober dl 2004, n. 7 —
ActionActiond) Lege Provinziala di 19 de novëmber dl 2012, n. 19
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich