In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 111)
Regolamënt dl volontariat y dl sostëgn sozial 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 13 de messè dl 1993, n. 32.
2)
Le titul é gnü mudé dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.

Art. 13 (Normes finales))

(1) Les organisaziuns de volontariat che à ciafè le reconescimënt de idoneité aladô dl articul 3 dla lege provinziala dl 1. de merz dl 1983, n. 6, po, te dui agn dala jüda en forza de chësta lege, adatè i ać costitutifs o i statuć, ales desposiziuns preodüdes dai articui 1 y 2 de chësta lege, por l'iscriziun d'ofize tl register provinzial.

(2) Les convenziuns stlütes jö danter les organisaziun de volontariat y i ënć responsabli di sorvisc, aladô dl articul 5 dla lege provinziala dl 1. de merz dl 1983, n. 6, ne po nia gnì renovades chitamënter, sce les convenziuns ne respetëia nia i contignüs preodüs dal articul 3 de chësta lege, y les organisaziuns de volontariat n'à nia adatè i statuć aladô dl coma 1 de chësc articul.

(3) Les organisaziuns de volontariat scrites ite tl register aposta n'à nia debojëgn dl'autorisaziun preodüda dal articul 20, coma 2 dla lege provinziala di 30 d'aurì dl 1991, n. 13.

(4) Tl respet de ći che vëgn preodü dai comesc 1 y 2, vëgnel abroghè la lege provinziala dl 1. de merz dl 1983, n. 6.

(5)  Canche al vëgn apliché por le pröm iade chësta lege y ma por la dorada dla legislatöra da śëgn, vëgn i rapresentanć dles organisaziuns de volontariat tl Osservatore provinzial, preodü dal articul 8, coma 3 y tl comitê de gestiun dl Fonds spezial preodü dal articul 10, coma 3, designà dales organisaziuns de volontariat che laôra tla provinzia, independentemënter da süa iscriziun tl register provinzial.

(6) Al vëgn abroghè l'articul 35 dla lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1985, n. 17, sostituì dal articul 9, dla lege provinziala di 11 de messè dl 1991, n. 19, y l'articul 11 dla lege provinziala di 18 d'agost dl 1988, n. 33.

(7) I recuisić damanà por mëte sö n'organisaziun de sostëgn sozial, les desposiziuns por tignì le register dles organisaziuns, les modalitês d'iscriziun y de straicada dal register y ći che va ćiamò debojëgn da regolamentè, vëgn stabilis cun un o de plü regolamënć d'esecuziun da emanè te 180 dis dala jüda en forza de chësta lege. 23)

(8) Grups de porsones y d’atri sogec de dërt che fej domanda d’iscriziun tl register provinzial dles organisaziuns de volontariat o tl register provinzial dles organisaziuns de sostëgn sozial mëss avëi i recuisic preodüs dal decret legislatif di 3 de messé dl 2017, n. 117.  24)

Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël che al ti speta mëss la respetè y la fà respetè sciöche lege dla Provinzia.

 

23)
Le coma 7 é gnü ajuntè dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.
24)
L’art. 13, coma 8 é gnü ajunté dal art. 3, coma 1 dla l.p. di 7 d’agost dl 2018, n. 18.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActiona) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 11
ActionActionArt. 1 ((Fins)   
ActionActionArt. 2 (Ativité de volontariat y sostëgn sozial)
ActionActionArt. 3 (Organisaziuns de volontariat y organisaziuns de sostëgn sozial)    
ActionActionArt. 4 (Ressurses economiches y alisiraziuns fiscales)  
ActionActionArt. 5 (Register provinzial dles organisaziuns de volontariat y dles organisaziuns de sostëgn sozial)  
ActionActionArt. 6  
ActionActionArt. 7  
ActionActionArt. 8  
ActionActionArt. 9 (Flessibilité dl orar de laûr)
ActionActionArt. 10 ((Fonds spezial por le volontariat)
ActionActionArt. 10/bis (Scomenciadies por le sostëgn dl'ativité de volontariat)  
ActionActionArt. 10/ter (Colaboraziun cun le Zënter de sorvisc por le volontariat)
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc zivil)
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13 (Normes finales))
ActionActionc) Lege provinziala di 19 d’otober dl 2004, n. 7 —
ActionActiond) Lege Provinziala di 19 de novëmber dl 2012, n. 19
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich