In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 111)
Regolamënt dl volontariat y dl sostëgn sozial 2)

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 13 de messè dl 1993, n. 32.
2)
Le titul é gnü mudé dal art. 28 dla l.p. di 28 de messè dl 2003, n. 12.

Art. 1 ((Fins)   

(1) La Provinzia autonoma de Balsan aprijëia, sostëgn y valorisëia la funziun soziala dles organisaziuns de volontariat metüdes sö lediamënter, sciöche espresciun de partezipaziun, solidarieté y pluralism; ara sostëgn so svilup sconan süa autonomia y promöi le contribut original por arjunje i fins de carater sozial, zivil y cultural te chësta lege. 

(2) Les organisaziuns de volontariat colaborëia independentemënter dales motivaziuns etiches y morales che les ispirëia, cun l'ënt publich, portan pro al'umanisaziun di sorvisc pità dantadöt tl setur sozio-sanitar, assistenzial, educatif y cultural, sciöche inće ala prevenziun y ala remoziun dles emarginaziuns soziales, ala promoziun y al svilup dles ativitês sportives, de aorela cörta y dl tëmp lëde, ala conservaziun y valorisaziun dles tradiziuns. Chësta ativité é l'espresciun de na solidarieté umana sinziera, de altruism, de desponibilité dejinteressada a bëgn dla singola porsona o de düć, inće conform ala cooperaziun al svilup aladô dla lege provinziala di 19 de merz dl 1991, n. 5, o sciöche momënt d'agregaziun tla sozialisaziun dantadöt de grups emarginà.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActiona) Lege Provinziala di 1 de messè dl 1993, n. 11
ActionActionArt. 1 ((Fins)   
ActionActionArt. 2 (Ativité de volontariat y sostëgn sozial)
ActionActionArt. 3 (Organisaziuns de volontariat y organisaziuns de sostëgn sozial)    
ActionActionArt. 4 (Ressurses economiches y alisiraziuns fiscales)  
ActionActionArt. 5 (Register provinzial dles organisaziuns de volontariat y dles organisaziuns de sostëgn sozial)  
ActionActionArt. 6  
ActionActionArt. 7  
ActionActionArt. 8  
ActionActionArt. 9 (Flessibilité dl orar de laûr)
ActionActionArt. 10 ((Fonds spezial por le volontariat)
ActionActionArt. 10/bis (Scomenciadies por le sostëgn dl'ativité de volontariat)  
ActionActionArt. 10/ter (Colaboraziun cun le Zënter de sorvisc por le volontariat)
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc zivil)
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13 (Normes finales))
ActionActionc) Lege provinziala di 19 d’otober dl 2004, n. 7 —
ActionActiond) Lege Provinziala di 19 de novëmber dl 2012, n. 19
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich