In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 16 de jügn dl 1992, n. 181)
Normes generales por la prevenziun dl medefüch y por i implanc da scialdé

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 30 de jügn dl 1992, n. 27

Art. 8 (Abilitaziun por manajé implanc da scialdé)

(1) Le personal che manajëia implanc da scialdé cun na potenzialité de combustiun de passa 232 kW mëss avëi n atestat d'abilitaziun, che vëgn relascé ala fin de n curs do avëi dé jö l'ejam final.

(2) Che che á n atestat d'abilitaziun por manajé cialdires a tanf pó ince manajé implanc da scialdé y sön domanda pói ciafé dal ofize competënt l'atestat d'abilitaziun por manajé implanc da scialdé.

(3) Cun decret dl Presidënt/dla Presidënta dla provinzia, sön la basa de na deliberaziun dla Junta provinziala, vëgnel stabilí les normes por l'istituziun di cursc, la dorada di cursc, les modalités d'amisciun, i programs y les normes che reverda i ejams.

(4) Cun decret dl Presidënt/dla Presidënta dla provinzia, sön la basa de na deliberaziun dla Junta provinziala, vëgnel comané periodicamënter revijiuns parziales o generales di atestac d'abilitaziun por manajé implanc da scialdé.

(5)) Tl Ofize Prevenziun dl medefüch vëgnel istituí n register de che che á l'abilitaziun da manajé implanc da scialdé aladô di comesc da denant. 12)

(6) Che che á ciafé l'atestat aladô dl articul 8 dla lege provinziala di 4 de jügn dl 1973, n. 12 y aladô dl articul 2 dla lege provinziala di 27 de dezëmber dl 1979, n. 22 ne mëss nia se tigní ales oblianzes preodüdes dai comesc da denant 1, 3 y 5.

12)
L'art. 8, coma 5 é gnü mudé insciö dal art. 5, coma 9 dl'injunta B dl D.P.P. di 21 de forá dl 2017, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionA Prevenzion meldefuech
ActionActiona) Lege Provinziala di 16 de jügn dl 1992, n. 18
ActionActionArt. 1 (Ciamp d'aplicaziun)   
ActionActionArt. 2 (Regolamënt d'esecuziun)
ActionActionArt. 3 (Conzesciun da frabiché) 
ActionActionArt. 4 (Detlaraziun de conformité)   
ActionActionArt. 5 (Lizënza d'adoranza)
ActionActionArt. 6 (Controi)    
ActionActionArt. 7 (Conduziun di implanc y di stabilimënc)
ActionActionArt. 8 (Abilitaziun por manajé implanc da scialdé)
ActionActionArt. 9 (Contignidus a presciun)
ActionActionArt. 10 (Competënza tla materia dla prevenziun dl medefüch y di implanc da scialdé)
ActionActionArt. 11 (Conferënza di sorvisc)   
ActionActionArt. 11/bis ( Tarifes por ativités de control dl prigo de de gran inzidënc liá a sostanzes prigoroses)
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13 (Straufunghes)
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15 (Personal)
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (Normes transitores)
ActionActionArt. 18 (Normes finales)
ActionActionArt. 19 – 20
ActionActionB Studafuech y prutezion zevila
ActionActionC Pruvedimënc tl cajo de catastrofes
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich