In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 16 de jügn dl 1992, n. 181)
Normes generales por la prevenziun dl medefüch y por i implanc da scialdé

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 30 de jügn dl 1992, n. 27

Art. 5 (Lizënza d'adoranza)

(1) L'ombolt/L'ombolta relascia la lizënza d'adoranza do avëi ince ciafé la detlaraziun de conformité o, sce al vëgn scrit dant, le verbal de colaudaziun preodüs dal articul 4 por frabicac y implanc.

(2) Cun la lizënza d'adoranza vëgnel ince conzedü dötes chës zertificaziuns preodüdes dales normes varëntes tles materies dades dant tl articul 1, tan inant che ares ne toma nia ma tla competënza di organs dl Stat.

(3)L'ombolt/L'ombolta pó te vigni momënt damané la consulënza o l'ispeziun de control al Ofize Prevenziun dl medefüch o ai ofizi competënc dl Assessorat por la sconanza dl ambiënt sce ara se trata de chestiuns liades ala sconanza dl ambiënt. 5)

(4) Sce al vëgn constaté che les normes preodüdes dal articul 1 n'é nia gnüdes osservades, refodëia l'ombolt/l'ombolta la lizënza d'adoranza.

(5)Por les ativités y i implanc da stabilí cun deliberaziun dla Junta provinziala, da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun, mëss la firma de istalaziun o le colaudadú/la colaudadëssa ti mené al Ofize Prevenziun dl medefüch na scheda tecnica dla costruziun o dl implant preodü dal art. 1 cun i dac de reconescimënt y les carateristiches prinzipales. 6)

(6) La lizënza d'adoranza vel, aladô de chësc articul, cina che al ne vëgn nia mudé sostanzialmënter les condiziuns dla costruziun, dl implant cun referimënt ala deposiziun y lauraziun de sostanzes prigoroses y al ne vëgn nia superé i limic mascimai de porsones ametüdes tl frabicat.

5)
L'art. 5, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 5, coma 3 dl'injunta B dl D.P.P. di 21 de forá dl 2017, n. 4.
6)
L'art. 5, coma 5 é gnü mudé insciö dal art. 5, coma 4 dl'injunta B dl D.P.P. di 21 de forá dl 2017, n. 4.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionA Prevenzion meldefuech
ActionActiona) Lege Provinziala di 16 de jügn dl 1992, n. 18
ActionActionArt. 1 (Ciamp d'aplicaziun)   
ActionActionArt. 2 (Regolamënt d'esecuziun)
ActionActionArt. 3 (Conzesciun da frabiché) 
ActionActionArt. 4 (Detlaraziun de conformité)   
ActionActionArt. 5 (Lizënza d'adoranza)
ActionActionArt. 6 (Controi)    
ActionActionArt. 7 (Conduziun di implanc y di stabilimënc)
ActionActionArt. 8 (Abilitaziun por manajé implanc da scialdé)
ActionActionArt. 9 (Contignidus a presciun)
ActionActionArt. 10 (Competënza tla materia dla prevenziun dl medefüch y di implanc da scialdé)
ActionActionArt. 11 (Conferënza di sorvisc)   
ActionActionArt. 11/bis ( Tarifes por ativités de control dl prigo de de gran inzidënc liá a sostanzes prigoroses)
ActionActionArt. 12
ActionActionArt. 13 (Straufunghes)
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15 (Personal)
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (Normes transitores)
ActionActionArt. 18 (Normes finales)
ActionActionArt. 19 – 20
ActionActionB Studafuech y prutezion zevila
ActionActionC Pruvedimënc tl cajo de catastrofes
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich