In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 13 de mà dl 1992, n. 131)2)
Normes sön les manifestaziuns publiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 26 de má dl 1992, n. 22.
2)
Tl test talian vëgn les parores "Presidente della giunta provinciale" sostituides dales parores "Presidente della Provincia", dal art. 10, coma 1 dla l.p. di 17 de setëmber dl 2013, n. 17.

Art. 3 (Recuisic)   delibera sentenza

(1)  L'autorisaziun ti po gní conzedüda a porsones fisiches y iuridiches.

(2)  Les porsones fisiches mëss avëi la capazité da agí y l'afidabilité che va debojëgn aladô dla sort de manifestaziun.

(3)  Ales porsones iuridiches ti vëgnel conzedü l'autorisaziun sce ares nominëia na rapresentanta/n rapresentant che á i recuisic scric dant.

(4)  L'autorisaziun ne ti vëgn nia conzedüda a che che é gnüs condaná cun sentënza de valur legal a na pëna de detenziun sura trëi agn por n delit nia gaujé y n'á nia arjunt la reabilitaziun, o vëgn sotmetüs a mosöres de prevenziun aladô dl decret legislatif di 6 de setëmber dl 2011, n. 159, y mudaziuns suandëntes, o é gnüs detlará delincuënc abituai, profescionai o por tendënza. 10)

(5)  L'autorisaziun ne ti po nia gní conzedüda a che che é gnüs condaná por delic cuntra la personalité dl Stat o cuntra l'ordin publich, por delic de violënza cuntra porsones, por arobades, rapines, estorjiuns, secuestraziun de porsones por rapina o estorjiun, por violënza o resistënza al'autorité, por reac cuntra la moralité publica, por l'eserzize de jüc de fortüna proibis sciöche ince a che che é jüs en concurs.

(6)  Sce, do che al é gnü conzedü l'autorisaziun, vëgnel a s'al dé o resultëiel öna dles rajuns de refodanza dades dant ti comesc 4 y 5 mëss o pó l'autorisaziun gnì revocada.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 45 del 10.02.2004 - Pubblici esercizi - revoca della licenza per venir meno requisito dell'affidabilità: illegittimità
10)
L'art. 3, coma 4 é gnü naota sostituí dal art. 12 dla l.p. di 10 de novëmber dl 1993, n. 21 y plü tert dal art. 3, coma 1 dla l.p. di 17 de setëmber dl 2013, n. 17.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionA
ActionActiona) Lege Provinziala di 13 de mà dl 1992, n. 13
ActionActionArt. 1 (Ciamp d'aplicaziun)       
ActionActionArt. 2 (Conzesciun dl'autorisaziun)     
ActionActionArt. 3 (Recuisic)  
ActionActionArt. 4 (Recuisic generai)    
ActionActionArt. 5 (Prescriziuns por l'autorisaziun - sospenjiun - revocaziun)  
ActionActionArt. 5/bis (Jüc autorisá)       
ActionActionArt. 6 (Idoneité dl post de manifestaziun)      
ActionActionArt. 7 (Costruziun y control dles strotöres por manifestaziuns publiches)
ActionActionArt. 8 (Dovëis)
ActionActionArt. 9 (Proibiziuns y limitaziuns)  
ActionActionArt. 10 (Comisciun provinziala por manifestaziuns publiches)
ActionActionArt. 10/bis (Comisciun comunala por manifestaziuns publiches)
ActionActionArt. 11 (Suraverda)   
ActionActionArt. 11/bis (Regolamënt d'esecuziun)  
ActionActionArt. 12 (Straufunghes aministratives)  
ActionActionArt. 13 (Desposiziuns transitores)
ActionActionArt. 14
ActionActionArt. 15
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich