In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 71)
Ordinamënt dles comunités comprensoriales

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 2 d'aurí dl 1991, n. 14. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 17 de ma 2018, n. 20. 

Art. 8/bis  (Aministraziun trasparënta)

(1) Por les comunités comprensoriales vel, tan inant che ares é compatibles, les desposiziuns sön les oblianzes de publizité, trasparënza y difujiun de informaziuns da pert dles aministraziuns publiches che vëgn aplicades ai comuns.

(2) La desposiziun preodüda dal articul 14, coma 1, lëtra f) dl decret legislatif di 14 de merz dl 2013, n. 33 vëgn ma aplicada ai comëmbri dla junta comprensoriala.

(3) An se crüzia dl’atuaziun de chësc articul cun les ressurses umanes, stromentales y finanziares desponibles aladô legislaziun varënta y, a vigni moda, zënza de majeres spëises o spëises nöies por la finanza publica.  18)

18)
L'art. 8/bis é gnü injunté dal art. 3, coma 1 dla l.p. di 26 de setëmber dl 2014, n. 8.