In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 71)
Ordinamënt dles comunités comprensoriales

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 2 d'aurí dl 1991, n. 14. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 17 de ma 2018, n. 20. 

Art. 5  (Regolamënc)

(1) Tl respet dla lege y dl statut adotëia la comunité comprensoriala regolamënc por l'organisaziun di ofizi y di sorvisc y por l'eserzize dles funziuns.

(2) Les deliberaziuns de aprovaziun y de mudaziun dl regolamënt intern dl consëi comprensorial vëgn adotades dal consëi comprensorial cun les usc dla maioranza di comëmbri dl consëi assegná.  11)

(3) Tratan le tëmp de publicaziun pó vigni zitadina y zitadin fá obieziuns ala junta comprensoriala cuntra dötes les deliberaziuns. Les modalités, i tëmps y les prozedöres de resposta al'obieziun vëgn discipliná cun regolamënt.  11)

11)
I comesc 2 y 3 dl art. 5 é gnüs ajuntá dal art. 1, coma 7 dla l.p. di 7 de messé dl 2010, n. 10.