In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Lege Provinziala di 20 de merz dl 1991, n. 71)
Ordinamënt dles comunités comprensoriales

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 2 d'aurí dl 1991, n. 14. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 17 de ma 2018, n. 20. 

Art. 3  (Statut)

(1) La comunité comprensoriala se basëia sön n statut, tl respet dles desposiziuns de chësta lege.

(2) Tl statut mëssel danterater ester:

  1. la determinaziun di comuns che fej pert dla comunité comprensoriala y de süa sënta;
  2. l'indicaziun di fins;
  3. les normes sön la composiziun y la lîta indireta di organs tl respet dla lege provinziala di 8 de merz dl 2010, n. 5, y mudaziuns suandëntes; 4)
  4. les funziuns di organs, ince fajon referimënt a normes regolamentares de carater organisatif che ti atribuësc ala presidënta/al presidënt dla comunité comprensoriala, ales referëntes/ai referënc dla comunité comprensoriala o ala junta comprensoriala le podëi da adoté ince ac de carater tecnich-gestional; 5))
  5. les normes sön le funzionamënt di organs;
  6. l’ordinamënt di ofizi y di sorvisc;
  7. la partezipaziun finanziara di singui comuns;
  8. la consistënza de patrimone;
  9. l'afidamënt dl sorvisc de tesorier dla comunité comprensoriala. 6)

(3) Les deliberaziuns de aprovaziun y de mudaziun dl statut vëgn adotades dal consëi comprensorial cun la maioranza de dui terzi dles usc di comëmbri. 7)

(4) Sce al ne vëgn nia arjunt na maioranza dles usc cualificada preodüda dal coma 3, vëgn la litaziun fata ciamó n iade tles sentades suandëntes, che mëss gní cherdades ite te 30 dis. Le statut vëgn aprové o mudé sce al vëgn arjunt por dui iadi la usc consenziënta dla maioranza assoluta dles aconsiadësses y di aconsiadus dla comunité comprensoriala.

(5) Le statut o la mudaziun dl statut vëgn metüs fora sön la tofla ofiziala dla comunité comprensoriala por 30 dis indolater y vá en forza le trentejim de do che ai é gnüs mazá sön la tofla ofiziala. Le statut varënt mëss gní publiché sön la plata internet dla comunité comprensoriala. 8)

4)
La lëtra c) dl art. 3, coma 2 é impröma gnüda sostituida dal art. 1, coma 1 dla l.p. di 7 de messé dl 2010, n. 10 y spo dal art. 8, coma 1 dla l.p. di 23 de dezëmber dl 2015, n. 18.
5)
La lëtra d) dl art. 3, coma 2 é gnüda sostituida insciö dal art. 1, coma 2 dla l.p. di 7 de messé dl 2010, n. 10.
6)
La lëtra i) dl art. 3, coma 3 é gnüda sostituida insciö dal art. 1, coma 3 dla l.p. di 7 de messé dl 2010, n. 10.
7)
L'art. 3, coma 3 é gnü sostituí insciö dal art. 1, coma 4 dla l.p. di 7 de messé dl 2010, n. 10.
8)
L'art. 3, coma 5 é gnü ajunté dal art. 1, coma 5 dla l.p. di 7 de messé dl 2010, n. 10.