In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 331)
Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial ai 24 de dezëmber dl 1991, n. 57.

Art. 8 (Cursc de formaziun profescionala)

(1)  ) La Provinzia organisëia, sides diretamënter co tres la ciamena profescionala provinziala di mënacrëp chisc cursc teoretics y pratics, che é por vigni categoria desvalis:  8) 

  1. cursc de pröma formaziun,
  2. cursc de promoziun,
  3. cursc d’ajornamënt,
  4. cursc de spezialisaziun.

(2) Tl regolamënt d’esecuziun, do avëi aldì l’arat dla ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp, vëgnel stabilì i recuisić por l’amisciun al ejam d'abilitaziun, la dorada, les modalitês de destrigamënt y i programs di cursc, i criters y i contignüs di ejams inće por ciafè l’abilitaziun tecnica tignin cunt de ći che é stabilì dal articul 25 dla lege di 2 de jenà dl 1989, n. 6.

(3)  I cursc y i ejams vëgn tignis por talian o por todësch aladô dla dezijiun dl candidat.

(4) I ejams vëgn tignis dan dala comisciun preodüda dal articul 11. Al vëgn lascè pormez i candidać che à frecuentè regolarmënter i cursc de formaziun.

(5)  La proa pratica de abilitaziun por l’amisciun al ziclus di cursc de pröma formaziun mëss gní sostignida dan da na comisciun formada da n funzionar almanco dl VI livel dla repartiziun provinziala competënta tla materia dl turism, sciöche presidënt, y da cater mënacrëp cun esperiënza profescionala de almanco cin agn, proponüs dala ciamena provinziala di mënacrëp. Secreter é n impiegat dla repartiziun competënta. La comisciun vëgn nominada da iade a iade cun decret dl assessur por le turism. Por chësta vëgnel apliché les desposiziuns aladô dl articul 11, comesc 2, 3 y 4. 9)

8)
Le titul dl art. 8, coma 1 é gnüda sostituida insciö dal art. 56, coma 1 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
9)
Le test todësch dl art. 8, coma 5 é gnü sostituí insciö dal art. 56, coma 2 dla l.p. di 11 de messé dl 2018, n. 10.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionA A
ActionActionB B
ActionActiona) Lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33 —
ActionActionArt. 1 (Oget dla lege)  
ActionActionArt. 2 (Profil profescional de mënacrëp y de acompagnadù cun i schi)
ActionActionArt. 3 (Livì profescionai y abilitaziun tecnica)
ActionActionArt. 4 (Register profescional)  
ActionActionArt. 5 (Condiziuns por l’iscriziun tl register profescional)  
ActionActionArt. 6 (Trasferimënt y agregaziun temporana)
ActionActionArt. 6/bis (Prestaziun temporana y ocajionala)
ActionActionArt. 7 (Validité dl’iscriziun tl register profescional)
ActionActionArt. 8 (Cursc de formaziun profescionala)
ActionActionArt. 8/bis (Istrutur/istruturia de mënacrëp)
ActionActionArt. 8/ter
ActionActionArt. 9 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 10 (Spezialisaziun)
ActionActionArt. 11 (Comisciun d’ejam)
ActionActionArt. 12 (Dovëis di mënacrëp)
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14 (Ćiamena profescionala provinziala  di mënacrëp)
ActionActionArt. 15 (Funziuns dla ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp)
ActionActionArt. 16 (Scores d’alpinism)  
ActionActionArt. 17  
ActionActionArt. 17/bis (Acompagnamënt sö por munt)  
ActionActionArt. 17/ter (Acompagnadù/acompagnadëssa da jì sö por munt)  
ActionActionArt. 18 (Assiguraziuns)  
ActionActionArt. 19 (Verda)
ActionActionArt. 20 (Straufunghes disciplinares y recursc)
ActionActionArt. 21 (Eserzize abusif dla profesciun)
ActionActionArt. 22 (Consulta por les ativitês alpinistiches)
ActionActionArt. 23 (Alisiraziuns finanziares)
ActionActionArt. 24 (Regolamënt de esecuziun)
ActionActionArt. 25 (Normes transitores)
ActionActionArt. 26 (Patrimone alpin)   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28
ActionActionArt. 29 (Anulamënt de normes)
ActionActionArt. 30
ActionActionArt. 31 (Tlausola de prescia)
ActionActionC C
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich