In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 331)
Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial ai 24 de dezëmber dl 1991, n. 57.

Art. 15 (Funziuns dla ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp)

(1) La indunada dla ćiamena profescionala provinziala à le compit de:

 1. lité la junta diretiva,
 2. aprovè vigni ann le bilanz dla ćiamena profescionala provinziala che é gnü elaborè dala junta diretiva,
 3. tó dezijiuns sön chestiuns de mascima che ti vëgn metüdes dant dala junta diretiva o sön chestiuns por chëres che almanco n terzo di comëmbri à ghiré na dezijiun da pert dl'indunanza.

(2)  Le comitê diretif à le compit de:

 1. destrighé dötes les funziuns che reverda la gestiun dl register profescional, sciöch'inće les iscriziuns y le renovamënt dles iscriziuns,
 2. ćiarè che i comëmbri dla ćiamena profescionala provinziala se tëgnes ai dovëis profescionai y apliché les sanziuns disciplinares,
 3. mantignì i raporć cun i ofizi organisms y les assoziaziuns rapresentatives de d'atres categories profescionales y de mënacrëp de d’atri stać,
 4. dè jö i arać che vëgn damanà dala Provinzia y dales autoritês aministratives sön dötes les chestiuns che reverda l’ordinamënt y la disciplina dla profesciun, sön l’ativité di mënacrëp y di aspiranć mënacrëp o che reverda en general l’alpinism y le turism da munt,
 5. colaurè, se jovan dla comisciun tecnica, cun les autoritês provinziales competëntes, inće sön la basa de convenziuns aposta, por definì i programs di cursc de formaziun y di criters por les proes d’ejam y por destrighé chisc cursc,
 6. contribuì a slarié fora la conescënza y le respet por la contrada da munt y dla pratica dl alpinism,
 7. stabilì la mosöra di contribuć por i iscrić,
 8. ademplì vigni atra funziun che ti vëgn atribuida.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionA A
ActionActionB B
ActionActiona) Lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33 —
ActionActionArt. 1 (Oget dla lege)  
ActionActionArt. 2 (Profil profescional de mënacrëp y de acompagnadù cun i schi)
ActionActionArt. 3 (Livì profescionai y abilitaziun tecnica)
ActionActionArt. 4 (Register profescional)  
ActionActionArt. 5 (Condiziuns por l’iscriziun tl register profescional)  
ActionActionArt. 6 (Trasferimënt y agregaziun temporana)
ActionActionArt. 6/bis (Prestaziun temporana y ocajionala)
ActionActionArt. 7 (Validité dl’iscriziun tl register profescional)
ActionActionArt. 8 (Cursc de formaziun profescionala)
ActionActionArt. 8/bis (Istrutur/istruturia de mënacrëp)
ActionActionArt. 8/ter
ActionActionArt. 9 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 10 (Spezialisaziun)
ActionActionArt. 11 (Comisciun d’ejam)
ActionActionArt. 12 (Dovëis di mënacrëp)
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14 (Ćiamena profescionala provinziala  di mënacrëp)
ActionActionArt. 15 (Funziuns dla ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp)
ActionActionArt. 16 (Scores d’alpinism)  
ActionActionArt. 17  
ActionActionArt. 17/bis (Acompagnamënt sö por munt)  
ActionActionArt. 17/ter (Acompagnadù/acompagnadëssa da jì sö por munt)  
ActionActionArt. 18 (Assiguraziuns)  
ActionActionArt. 19 (Verda)
ActionActionArt. 20 (Straufunghes disciplinares y recursc)
ActionActionArt. 21 (Eserzize abusif dla profesciun)
ActionActionArt. 22 (Consulta por les ativitês alpinistiches)
ActionActionArt. 23 (Alisiraziuns finanziares)
ActionActionArt. 24 (Regolamënt de esecuziun)
ActionActionArt. 25 (Normes transitores)
ActionActionArt. 26 (Patrimone alpin)   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28
ActionActionArt. 29 (Anulamënt de normes)
ActionActionArt. 30
ActionActionArt. 31 (Tlausola de prescia)
ActionActionC C
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich