In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 331)
Ordinamënt di mënacrëp y di acompagnadus cun i schi

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl Boletin Ofizial ai 24 de dezëmber dl 1991, n. 57.

Art. 14 (Ćiamena profescionala provinziala  di mënacrëp)

(1) La ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp é istituida sciöche organn de autodisciplina y de autogovern dla profesciun.

(2)  Dla ćiamena profescionala fêjel pert por lege düć i mënacrëp y i aspiranć mënacrëp scrić ite tl register profescional, sciöch’inće i mënacrëp y i aspiranć mënacrëp che à dè sö l’ativité por vedlëza o por invalidité, che à la residënta tla provinzia de Balsan. Pro la ćiamena profescionala toca inće i acompagnadus y les acompagnadësses da jì sön por munt scrić ite te na lista speziala aposta, tignida dala ćiamena profescionala. 14) 

(3)  La indunada dla ćiamena profescionala é formada da düć i comëmbri dla ćiamena profescionala. I acompagnadus y les acompagnadësses da jì sö por munt tol pert al’indunada dla ćiamena profescionala zënza dërt de usc. 15)

(4)  La ćiamena profescionala provinziala à n consëi diretif formè da nü componënć, ot de chisc vëgn lità dai comëmbri dla ćiamena profescionala danter chi scrić ite y un vëgn lité dai acompagnadus y dales acompagnadësses da jì sö por munt danter chi scrić ite. 16)

(5)  La junta diretiva lîta le presidënt dla ćiamena profescionala provinziala danter i mënacrëp scrić ite tl register provinzial di mënacrëp che forma la junta diretiva.

(6)  La indunada s'abina do lege n iade al ann en gaujiun dl’aprovaziun dl bilanz, y vigni iade che la junta diretiva le fej fora o sce almanco n terzo di comëmbri s'al ghira cun na domanda motivada.

(7)  La junta diretiva s'abina vigni iade che le presidënt le fej fora o che almanco dui comëmbri s'al ghira cun na domanda motivada.

(8)  La junta diretiva nominëia na comisciun tecnica che valutëia i contignüs tecnics y l’organisaziun di cursc preodüs dal articul 8.

(9)  La verda sön la ćiamena professionala provinziala di mënacrëp vëgn eserzitada dala Junta provinziala.

14)
L'art. 14, coma 2 é naôta gnü mudé dal art. 13, coma 4 dla l.p. di 5 de dezëmber dl 2012, n. 21, y spo insciö dal art. 13, coma 1 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
15)
L'art. 14, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 13, coma 1 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
16)
L'art. 14, coma 4 é gnü mudé insciö dal art. 13, coma 1 dla l.p. di 19 de messè dl 2013, n. 11.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionA A
ActionActionB B
ActionActiona) Lege provinziala di 13 de dezëmber dl 1991, n. 33 —
ActionActionArt. 1 (Oget dla lege)  
ActionActionArt. 2 (Profil profescional de mënacrëp y de acompagnadù cun i schi)
ActionActionArt. 3 (Livì profescionai y abilitaziun tecnica)
ActionActionArt. 4 (Register profescional)  
ActionActionArt. 5 (Condiziuns por l’iscriziun tl register profescional)  
ActionActionArt. 6 (Trasferimënt y agregaziun temporana)
ActionActionArt. 6/bis (Prestaziun temporana y ocajionala)
ActionActionArt. 7 (Validité dl’iscriziun tl register profescional)
ActionActionArt. 8 (Cursc de formaziun profescionala)
ActionActionArt. 8/bis (Istrutur/istruturia de mënacrëp)
ActionActionArt. 8/ter
ActionActionArt. 9 (Ajornamënt profescional)
ActionActionArt. 10 (Spezialisaziun)
ActionActionArt. 11 (Comisciun d’ejam)
ActionActionArt. 12 (Dovëis di mënacrëp)
ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14 (Ćiamena profescionala provinziala  di mënacrëp)
ActionActionArt. 15 (Funziuns dla ćiamena profescionala provinziala di mënacrëp)
ActionActionArt. 16 (Scores d’alpinism)  
ActionActionArt. 17  
ActionActionArt. 17/bis (Acompagnamënt sö por munt)  
ActionActionArt. 17/ter (Acompagnadù/acompagnadëssa da jì sö por munt)  
ActionActionArt. 18 (Assiguraziuns)  
ActionActionArt. 19 (Verda)
ActionActionArt. 20 (Straufunghes disciplinares y recursc)
ActionActionArt. 21 (Eserzize abusif dla profesciun)
ActionActionArt. 22 (Consulta por les ativitês alpinistiches)
ActionActionArt. 23 (Alisiraziuns finanziares)
ActionActionArt. 24 (Regolamënt de esecuziun)
ActionActionArt. 25 (Normes transitores)
ActionActionArt. 26 (Patrimone alpin)   
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28
ActionActionArt. 29 (Anulamënt de normes)
ActionActionArt. 30
ActionActionArt. 31 (Tlausola de prescia)
ActionActionC C
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich