In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 131)
Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 21 de mà dl 1991, n. 22.

Art. 3 (Consulta por le sozia)    delibera sentenza

(1) La Consulta por le sozial vëgn metüda sö sciöche organ consultif dla Junta provinziala por ci che reverda les politiches soziales.

(2)  La Consulta por le sozial é metüda adöm da:

 1. l’assessuria/l’assessur che á la competënza por les politiches soziales;
 2. na rapresentanta/n rapresentant dla Repartiziun Politiches soziales;
 3. na rapresentanta/n rapresentant dla Repartiziun Sanité;
 4. na rapresentanta/n rapresentant di Comuns;
 5. na rapresentanta/n rapresentant di sorvisc soziai dles comunités raionales;
 6. dui rapresentanc dles assoziaziuns interessades;
 7. dui rapresentanc di pitadus di sorvisc soziai;
 8. na rapresentanta/n rapresentant dles assoziaziuns sindacales;
 9. na rapresentanta/n rapresentant dles assoziaziuns economiches;
 10. dui rapresentanc dles strotöres de formaziun y inrescida.

(3)  La Consulta por le sozial vëgn nominada dala Junta provinziala por la dorada dla legislatöra sön la basa dles propostes de seturs rapresentá. La Junta provinziala aprovëia le regolamënt do avëi aldí la Consulta por le sozial.

(4)  La Consulta á chëstes inciaries:

 1. ara ti sotmët ala Junta provinziala propostes de adatamënt dla legislaziun provinziala y porta a espresciun arac sön i dessëgns de lege y sön les propostes de regolamënt de esecuziun tl ciamp sozial;
 2. ara acompagnëia l’elaboraziun dl Plann sozial provinzial y di planns de setur y scrí i arac sön les propostes;
 3. ara elaborëia propostes sön les prestaziuns soziales;
 4. ara porta a espresciun arac sön tematiches de relevanza soziala. I componënc/Les componëntes dla Consulta é les porsones de referimënt por dötes les organisaziuns che n’é nia rapresentades tla Consulta, dantadöt por ci che reverda les desposiziuns y süa atuaziun;
 5. ara mët sö seziuns che sostëgn cun sües competënzes tecniches la Consulta por le sozial da n punt de odüda tecnich.   5)
massimeDelibera N. 4751 del 19.10.1998 - Approvazione del regolamento interno della consulta provinciale dell'assistenza sociale - articoli 1 e 2 della legge provinciale della legge provinciale dell'11.11.1997, n. 16
5)
L'art. 3 é naota gnü sostituí dal art. 1 dla l.p.di 11 de novëmber dl 1997, n. 16, y spo dal art. 4, coma 1 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9, y ala fin dal art. 32, coma 1 dla l.p. di 23 de messé dl 2021, n. 5.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 13
ActionActionArt. 1 (Fins di sorvisc soziai)     
ActionActionArt. 2 (Plann sozial provinzial)     
ActionActionArt. 3 (Consulta por le sozia)   
ActionActionArt. 4 (Seziun recursc)  
ActionActionArt 5. (Destinatars)      
ActionActionArt. 6 (Dërć dles porsones assistides)  
ActionActionArt. 7 (Partezipaziun ales spëises)      
ActionActionArt. 7/bis (Assistënza economica soziala)   
ActionActionArt. 7/ter (Prozedöres por le paiamënt dla partezipaziun ales spëises di sorvisc residenziai por porsones atempades)   
ActionActionArt. 7/quater (Lec te ciases de residënza por jënt atempada) 
ActionActionArt. 8 (Inćiaries dla Provinzia)                           
ActionActionArt. 8/bis (Prozedöra por fá fora la tassa al de di sorvisc residenziai por jënt atempada)
ActionActionArt. 8/ter (Control di ac dles Aziëndes publiches di sorvisc por la porsona)
ActionActionArt. 9 (Formaziun profescionala)
ActionActionArt. 10 (Trasferimënt de competënzes ai comuns)       
ActionActionArt 11 (Inćiaries di comuns)
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc soziai por jënt atempada)   
ActionActionArt. 11/ter (Sorvisc ambulanc por jënt atempada)
ActionActionArt. 11/quater  (Sorvisc d'assistënza semiresidenziala y residenziala por porsones atempades)    
ActionActionArt. 12 (Gestiun di sorvisc soziai)   
ActionActionArt. 12/bis (Aziënda Sorvisc Soziai)  
ActionActionArt. 13 (Cosć y tarifes)          
ActionActionArt. 14 (Modalitês d’organisaziun)                
ActionActionArt. 15 (Le raiun sozial)   
ActionActionArt. 15/bis (Portina unica por l’assistënza y la cura)  
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (La sënta dl raiun sozial)
ActionActionArt. 18 (Sorvisc suraraionai)
ActionActionArt. 19 (Aziëndes publiches por sorvisc de cura y assistënza)
ActionActionArt. 20 (Ënć privać y istituziuns)    
ActionActionArt. 20/bis (Conzesciun de contribuć)       
ActionActionArt. 21 (Sistem d’informaziun di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 22 (Stüdi y inrescides)
ActionActionArt. 23 (Personal)   
ActionActionArt. 23/bis (Finanziamënt de fonds de compensaziun por spëises straordinares por le personal de istituziuns d’assistënza)
ActionActionArt. 24 (Patrimone)
ActionActionArt. 25 (Laûrs de costruziun dla Provinzia)
ActionActionArt. 26 (Cumpra de aredamënt, implanć y atrezadöres)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Finanziamënt di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 29 (Fonds sozial provinzial)      
ActionActionArt. 30 (Programs, decunć y assegnaziuns de mesi finanziars)  
ActionActionArt. 30/bis       
ActionActionArt. 31  
ActionActionArt. 32 (Desposiziuns transitores y finales)   
ActionActionArt. 33 (Eliminaziun y aboliziun de sorvisc y strotöres y nominaziun de licuidaturs)
ActionActionArt. 34  
ActionActionArt. 35-36
ActionActionArt. 37 (Desposiziun transitora y abrogaziuns)
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich