In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 131)
Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 21 de mà dl 1991, n. 22.

Art. 12/bis (Aziënda Sorvisc Soziai)   delibera sentenza

(1) L’aziënda é n ënt publich nia economich y stromental di comuns y dles comunitês raionales por la gestiun di sorvisc soziai. Ara à na personalité iuridica publica y n’autonomia funzionala, tecnica, aministrativa y contabla, y tol sö les atribuziuns odüdes danfora dales desposiziuns de lege y dal plann sozial provinzial, y chëres che ti vëgn surandades dai ënć che l’à metöda sö. Sce delegada espressamënter dal ënt de fondaziun, desfirera les funziuns preodüdes dal articul 6, coma 4 dla lege di 8 de novëmber dl 2000, n. 328, y mudaziuns suandëntes.

(2)  I organns dl’aziënda é le diretur general y le collegium di revisurs di cunć a chi che al ti speta respetivamënter les funziuns de gestiun y de control.

(3)  Al diretur general ti spétel le plëgnpodëi de gestiun y de rapresentanza dl’aziënda de chëra che al é a će, aladô dles modalitês odüdes danfora dal statut. Plü avisa ejaminëiel i resultać dla gestiun dl’aziënda y comana sura le personal che vëgn tut sö. Al decretëia i regolamënć, ater co chi preodüs dal coma 6. Le vizediretur general desfira les funziuns dl diretur general, sce al ne sciafia nia. Le vizediretur general é a će de öna dles strotöres organisatives dl’aziënda.

(4)  Le diretur general y le vizediretur general dl’aziënda vëgn nominá dala junta dl ënt de fondaziun, do che l’avis é gnü publiché naota por altamo 30 dis tl Boletin Ofizial dla Regiun, cun contrat a tëmp determiné y mëss avëi i recuisic preodüs por la nominaziun a dirigënt manajënt dl ënt de fondaziun. La dorada dl’inciaria ne pó nia superé de plü co 6 mëisc le mandat dla junta che l’á nominé. La junta pormó litada danü dl ënt de fondaziun controlëia sciöche le diretur general y le vizediretur general manajëia l'aziënda y á la poscibilité da confermé ciamó n iade süa nominaziun, zënza invié ia denant na prozedöra de cerna publica. Tl caje de lîtes nöies, che vëgn tignides almanco dui agn dan la tomanza normala dla dorada dl mandat, operëia sides le comissar che la junta pormó litada aladô dla medema prozedöra, zënza che al veles le limit de n arlungiamënt eventual dla nominaziun. Le tratamënt economich relatif vëgn fissé dala junta dl ënt de fondaziun sön proposta dl presidënt dla comunité raionala o dl ombolt o dl assessur deleghé da d'ël tignin cunt di contrac coletifs a livel provinzial por le personal di ënc locai, y al pó gní integré da n'indenité ad personam. Sce ara se trata de n’aziënda che é bele vëgn i contrac, che é bele canche chësta norma vá en forza, adatá ales desposiziuns preodüdes de chësc coma. 36) 

(5)  Le collegium di revisurs vëgn nominé dala junta dl ënt de fondaziun aladô dla norma varënta sön l’ordinamënt di comuns. Le compëns ti corespogn a chël fissé dala Junta regionala por i revisurs di cunć dl ënt de fondaziun.

(6)  La junta dl ënt de fondaziun aprovëia i programs d’ativité dl’aziënda, adöm cun n plann finanziar o n bilanz preventif che desmostra l’ecuiliber finanziar dl eserzize de referimënt, le bilanz economich patrimonial de fin d’eserzize o le cunt consuntif, l’organigram dl personal dependënt, i regolamënć di sorvisc soziai, l’istituziun di sorvisc nüs, surantol i cosć eventuai di sorvisc y eserzitëia la verda sön l’aziënda. Por aprovè l’organigram dl personal o, tl caje de n’aziënda che é bele, por l’amplié val debojëgn da ciafè naôta l’autorisaziun dla Junta provinziala.

(7)  I consëis di ënć de fondaziun aprovëia le statut dl’aziënda y les mudaziuns relatives, y aprovëia por la pert de süa competënza, i bilanc de de plü agn dles aziëndes y garantësc i finanziamënć anuai.

(8)  Por ći che ne vëgn nia desponü te chësc articul, vëgnel apliché les normes provinziales varëntes sön l’ordinamënt dles comunitês raionales. Por l’ordinamënt dl personal vëgnel apliché chël varënt por l’ënt de fondaziun, ater co sce al é na desposiziun de setur spezifica.

(9)  Le personal dependënt di ënć de gestiun de referimënt che à da nen fà estlusivamënter o dantadöt cun inćiaries tl ćiamp di sorvisc soziai vëgn trasferì al’aziënda, tl respet dla posiziun iuridica y economica madorida pro l’ënt de gestiun. La junta comunala o raionala stabilësc i tëmps y les modalitês dl trasferimënt.  37)

massimeDelibera N. 3988 del 24.10.2005 - Compensi ai revisori dei conti
36)
L'art. 12/bis, coma 4 é gnü sostituí insciö dal art. 30, coma 1, dla l.p. di 18 d'otober dl 2016, n. 21.
37)
L'art. 12/bis é gnü ajuntè dal art. 8 dla l.p. di 11 de novëmber dl 1997, n. 16, spo mudé dal art. 23 dla l.p. di 8 d’aurì dl 1998, n. 3, dal art. 41 dla l.p. di 3 de mà dl 1999, n. 1, dal art. 32 dla l.p. di 29 d’agost dl 2000, n. 13, y spo mudé insciö dal art. 4, coma 5 dla l.p. di 16 d’otober dl 2014, n. 9.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 13
ActionActionArt. 1 (Fins di sorvisc soziai)     
ActionActionArt. 2 (Plann sozial provinzial)    
ActionActionArt. 3 (Consulta por le sozia)   
ActionActionArt. 4 (Seziun recursc)  
ActionActionArt 5. (Destinatars)      
ActionActionArt. 6 (Dërć dles porsones assistides)  
ActionActionArt. 7 (Partezipaziun ales spëises)      
ActionActionArt. 7/bis (Assistënza economica soziala)   
ActionActionArt. 7/ter (Prozedöres por le paiamënt dla partezipaziun ales spëises di sorvisc residenziai por porsones atempades)   
ActionActionArt. 7/quater (Lec te ciases de residënza por jënt atempada) 
ActionActionArt. 8 (Inćiaries dla Provinzia)                          
ActionActionArt. 8/bis (Prozedöra por fá fora la tassa al de di sorvisc residenziai por jënt atempada)
ActionActionArt. 8/ter (Control di ac dles Aziëndes publiches di sorvisc por la porsona)
ActionActionArt. 9 (Formaziun profescionala)
ActionActionArt. 10 (Trasferimënt de competënzes ai comuns)       
ActionActionArt 11 (Inćiaries di comuns)
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc soziai por jënt atempada)
ActionActionArt. 11/ter (Sorvisc ambulanc por jënt atempada)
ActionActionArt. 11/quater  (Sorvisc d'assistënza semiresidenziala y residenziala por porsones atempades)    
ActionActionArt. 12 (Gestiun di sorvisc soziai)   
ActionActionArt. 12/bis (Aziënda Sorvisc Soziai)  
ActionActionArt. 13 (Cosć y tarifes)          
ActionActionArt. 14 (Modalitês d’organisaziun)                
ActionActionArt. 15 (Le raiun sozial)   
ActionActionArt. 15/bis (Portina unica por l’assistënza y la cura)  
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (La sënta dl raiun sozial)
ActionActionArt. 18 (Sorvisc suraraionai)
ActionActionArt. 19 (Aziëndes publiches por sorvisc de cura y assistënza)
ActionActionArt. 20 (Ënć privać y istituziuns)    
ActionActionArt. 20/bis (Conzesciun de contribuć)      
ActionActionArt. 21 (Sistem d’informaziun di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 22 (Stüdi y inrescides)
ActionActionArt. 23 (Personal)   
ActionActionArt. 23/bis (Finanziamënt de fonds de compensaziun por spëises straordinares por le personal de istituziuns d’assistënza)
ActionActionArt. 24 (Patrimone)
ActionActionArt. 25 (Laûrs de costruziun dla Provinzia)
ActionActionArt. 26 (Cumpra de aredamënt, implanć y atrezadöres)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Finanziamënt di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 29 (Fonds sozial provinzial)      
ActionActionArt. 30 (Programs, decunć y assegnaziuns de mesi finanziars)  
ActionActionArt. 30/bis       
ActionActionArt. 31  
ActionActionArt. 32 (Desposiziuns transitores y finales)   
ActionActionArt. 33 (Eliminaziun y aboliziun de sorvisc y strotöres y nominaziun de licuidaturs)
ActionActionArt. 34  
ActionActionArt. 35-36
ActionActionArt. 37 (Desposiziun transitora y abrogaziuns)
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich