In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 131)
Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 21 de mà dl 1991, n. 22.

Art. 11/quater  (Sorvisc d'assistënza semiresidenziala y residenziala por porsones atempades)    delibera sentenza

(1) Sorvisc d’assistënza semiresidenziala por porsones atempades é l’assistënza ia por le de te strotöres y i zëntri d’assistënza por le de.

(2)  Sorvisc d’assistënza residenziala por porsones atempades é:

  1. l'acompagnamënt y l’assistënza abitativa por porsones atempades;
  2. les ciases de residënza por jënt atempada.

(3)  La Junta provinziala regolamentëia l’organisaziun y i recuisic strotorai di sorvisc preodüs da chësc articul.

(4)  Pro les ciases de residënza por jënt atempada mëssel bele gní detlaré danfora che ares é adatades a chësta funziun en referimënt ala funzionalité dla costruziun, dl aredamënt y dles atrezadöres. Por ciafé l’idoneité ól ester na domanda cun na planimetria di locai y na presentaziun de düc i mesi che ó ester por ademplí l'ativité de laur. Te düc i atri caji nia regolamentá dala lege tol ite l’acreditamënt de n sorvisc ince la detlaraziun de idoneité.

(5)  Ciases de residënza por jënt atempada che por gauja de laurs de costruziun, restrotoraziun o ampliamënt desviëia dai criters strotorai odüs danfora, pó ciafé na detlaraziun de idoneité provisora cina che i laurs n'é nia stlüc jö.

(6)  Por ejaminé y valuté i proiec por la realisaziun de strotöres por l’assistënza de porsones atempades vëgnel metü sö na comisciun tecnica.

(7)  Les spëises por l’assistënza, l’organisaziun dl tëmp lëde y la spëisa dles porsones che stá tla ciasa sciöche ince chëres por la direziun y la coordinaziun dl setur de assistënza y de cura vëgn curides dala cuota al de. Les spëises por l’assistënza sanitara da pert de doturs, l'assistënza infermieristica, la reabilitaziun y l’assistënza farmazeutica ne vëgn nia tutes en conscidraziun canche al vëgn calcolé la cuota al de. Chëstes spëises ti vëgn retüdes ales strotöres sön la basa di criters stabilis dala Junta provinziala, sce ares n’é nia diretamënter a ciaria dl’Aziënda Sanitara. La Junta provinziala stabilësc i profii profescionai che pó eserzité les funziuns de responsabl tecnich dl sorvisc d'assistënza y de responsabl de setur y dla pert abitativa.

(8)  La Repartiziun provinziala competënta determinëia la cuota al de che l'Aziënda sanitara ti contabilisëia ai istituc assiguratifs da foradecá por l'assistënza sanitara dles porsones assigurades pro chisc, che vëgn assistides te ciases de residënza por jënt atempada o tl cheder dl'assistënza a ciasa tl paisc d'abitaziun.

(9)  L’assistënza da pert de n dotur vëgn garantida da doturs dla ciasa de residënza por jënt atempada o da un o plü doturs de medejina generala dl raiun, olache al é la sënta dla ciasa de residënza por jënt atempada, o da doturs dl ospedal. Le sorvisc sanitar provinzial garantësc implü n’assistënza spezialistica adeguada y na consulënza dietetica y mët a desposiziun por l'assistënza sanitara de dötes les porsones che stá tles ciases de residënza por jënt atempada le material sanitar che ó ester, i aiüc por varí y les medejines.

(10)  Por i zëntri de cura gestis dal sorvisc sanitar provinzial vëgnel apliché les normes espressivamënter preodüdes dales desposiziuns respetives.  30)

massimeBeschluss vom 30. Juli 2019, Nr. 667 - Begleitetes und betreutes Wohnen für Seniorinnen und Senioren - Widerruf des Beschlusses vom 7. März 2017, Nr. 254
massimeBeschluss vom 20. März 2018, Nr. 257 - Ärztliche Versorgung der Bewohner von Seniorenwohnheimen - Widerruf des Beschlusses Nr. 243/2016
30)
L'art. 11/quater é gnü injunté dal art. 12, coma 5 dla l.p. di 24 de ma dl 2016, n. 10 y spo dedô él gnü sostituí insciö dal art. 21, coma 3 dla l.p. di 6 de messé dl 2017, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 13
ActionActionArt. 1 (Fins di sorvisc soziai)    
ActionActionArt. 2 (Plann sozial provinzial)   
ActionActionArt. 3 (Partezipaziun)   
ActionActionArt. 4 (Seziun recursc)  
ActionActionArt 5. (Destinatars)      
ActionActionArt. 6 (Dërć dles porsones assistides)  
ActionActionArt. 7 (Partezipaziun ales spëises)      
ActionActionArt. 7/bis (Assistënza economica soziala)  
ActionActionArt. 7/ter (Prozedöres por le paiamënt dla partezipaziun ales spëises di sorvisc residenziai por porsones atempades)   
ActionActionArt. 7/quater (Lec te ciases de residënza por jënt atempada) 
ActionActionArt. 8 (Inćiaries dla Provinzia)                     
ActionActionArt. 8/bis (Prozedöra por fá fora la tassa al de di sorvisc residenziai por jënt atempada)
ActionActionArt. 8/ter (Control di ac dles Aziëndes publiches di sorvisc por la porsona)
ActionActionArt. 9 (Formaziun profescionala)
ActionActionArt. 10 (Trasferimënt de competënzes ai comuns)       
ActionActionArt 11 (Inćiaries di comuns)
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc soziai por jënt atempada)
ActionActionArt. 11/ter (Sorvisc ambulanc por jënt atempada)
ActionActionArt. 11/quater  (Sorvisc d'assistënza semiresidenziala y residenziala por porsones atempades)   
ActionActionArt. 12 (Gestiun di sorvisc soziai)   
ActionActionArt. 12/bis (Aziënda Sorvisc Soziai)  
ActionActionArt. 13 (Cosć y tarifes)        
ActionActionArt. 14 (Modalitês d’organisaziun)             
ActionActionArt. 15 (Le raiun sozial)   
ActionActionArt. 15/bis (Portina unica por l’assistënza y la cura)  
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (La sënta dl raiun sozial)
ActionActionArt. 18 (Sorvisc suraraionai)
ActionActionArt. 19 (Aziëndes publiches por sorvisc de cura y assistënza)
ActionActionArt. 20 (Ënć privać y istituziuns)    
ActionActionArt. 20/bis (Conzesciun de contribuć)         
ActionActionArt. 21 (Sistem d’informaziun di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 22 (Stüdi y inrescides)
ActionActionArt. 23 (Personal)   
ActionActionArt. 23/bis (Finanziamënt de fonds de compensaziun por spëises straordinares por le personal de istituziuns d’assistënza)
ActionActionArt. 24 (Patrimone)
ActionActionArt. 25 (Laûrs de costruziun dla Provinzia)
ActionActionArt. 26 (Cumpra de aredamënt, implanć y atrezadöres)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Finanziamënt di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 29 (Fonds sozial provinzial)    
ActionActionArt. 30 (Programs, decunć y assegnaziuns de mesi finanziars)  
ActionActionArt. 30/bis       
ActionActionArt. 31  
ActionActionArt. 32 (Desposiziuns transitores y finales)  
ActionActionArt. 33 (Eliminaziun y aboliziun de sorvisc y strotöres y nominaziun de licuidaturs)
ActionActionArt. 34  
ActionActionArt. 35-36
ActionActionArt. 37 (Desposiziun transitora y abrogaziuns)
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich