In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 131)
Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 21 de mà dl 1991, n. 22.

Art. 10 (Trasferimënt de competënzes ai comuns)        delibera sentenza

(1)  Aladô dl articul 18, coma 2 dl D.P.R. di 31 d’agost dl 1972, n. 670 ti vëgnel deleghè ai comuns chëstes funziuns aministratives:

 1. les funziuns d’assistënza publica, che ti é bele gnüdes atribuides dala legislaziun dl Stat ai ënć comunai d’assistënza, mo che é spo gnüs lascià jì indalater cun la lege regionala di 25 de forà dl 1982, n. 2 (Descomposiziun di ënć comunai d’assistënza), tut fora les funziuns che reverda la gestiun unitara, ordinara y straordinara dles istituziuns publiches d’assistënza y benefiziënza, bele trates adöm o aministrades dai ënć comunai d’assistënza;
 2. les funziuns dl’assistënza economica, por ći che reverda la conzesciun dles prestaziuns, odüdes danfora:
  1. dala lege provinziala di 26 d’otober dl 1973, n. 69 (assistënza de basa): articul 2/bis, injuntè dal articul 2 dla lege provinziala di 23 d’agost dl 1978, n. 47; articul 8, integrè dal articul 8 dala lege provinziala di 16 de jenà dl 1976, n. 4;
  2. dala lege provinziala di 30 d’otober dl 1973, n. 77 (assistënza ala jënt atempada): articul 8, coma 2, mudé dal articul 11 dla lege provinziala di 16 de jenà dl 1976, n. 4; articul 23, coma 1, lëtra g), injuntè dal articul 37 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56;
  3. dal articul 1 dla lege provinziala di 29 d’aurì dl 1975, n. 20 (assistënza ai mituns nasciüs fora da n matrimone);
  4. dai articui 1 y 2 dla lege provinziala di 12 d’agost dl 1977, n. 34 (assistënza ala jënt atempada);
  5. dal articul 1 dla lege provinziala dl 1. d’agost dl 1980, n. 28 (ex-E.N.A.O.L.I.);
  6. dai articui 2 y 3 dla lege provinziala di 23 de messè dl 1982, n. 26 (passaje de funziuns de ënć publics nazionai tl ćiamp dl’assistënza);
  7. dala lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap): articul 12, coma 3; articul 14, coma 3; articul 14, coma 4; sostituì dal articul 11 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56; articul 15, sostituì dal articul 12 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56, articul 15/bis, injuntè dal articul 13 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56;
  8. dal articul 9, coma 3 dla lege provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33 (afidamënt de mituns de mëndra eté);
  9. dal articul 5 dla lege di 4 de merz dl 1987, n. 88 (provedimënć a bëgn de porsones cun tubercolosa);
  10. dal articul 2, coma 1, linia 6 dla lege provinziala di 15 de jenà dl 1977, n. 2, mudé dal articul 13, coma 2 dla lege provinziala di 9 de jügn dl 1998, n. 5; 20)
 3. les funziuns che reverda le paiamënt di cosć por le mangé y le dormì, odüdes danfora:
  1. dal articul 40/bis dla lege provinziala di 30 d’otober dl 1973, n. 77 (assistënza ala jënt atempada), injuntè dal articul 9 dla lege provinziala di 18 d’aurì dl 1978, n. 17, y integrè dal articul 13 dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1988, n. 42;
  2. dal articul 9, comesc 1 y 2 y dal articul 14 dla lege provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33 (afidamënt de mituns de mëndra eté);
 4. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun di sorvisc d’assistënza a ćiasa, odüdes danfora:
  1. dal articul 8, coma 4 dla lege provinziala di 30 d’otober dl 1973, n.77 (assistënza ala jënt atempada);
  2. dal articul 12, coma 3 dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap);
 5. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun de zëntri dl dé, che vëgn odüs danfora dal articul 8, coma 5 dla lege provinziala di 30 d’otober dl 1973, n. 77 (assistënza ala jënt atempada);
 6. les funziuns de sorvisc sozial, odüdes danfora:
  1. 21)
  2. dal articul 1 dla lege provinziala di 16 de forà dl 1980, n. 4 (ex-E.N.A.O.L.I.);
  3. dal articul 3, coma 1, lëtra f) dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap);
  4. dai articui 1 y 3 dla lege provinziala di 25 d’agost dl 1976, n. 37 (sorvisc d’assistënza por la sanité psichica);
  5. dala lege provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33 (afidamënt de mituns de mëndra eté);
  6. dal articul 8, coma 6 dla lege di 30 de dezëmber dl 1986, n. 943 (assistënza ai zitadins extracomunitars);
 7. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’afidamënt familiar, extrafamiliar y a istituć, odüdes danfora:
  1. dai articui 62 y 66 dl Decret Roial di 18 d’agost dl 1909, n. 615 (afidamënt de porsones amarades psichiches);
  2. 22)
  3. dala lege provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33 (afidamënt de mituns de mëndra eté);
 8. les funziuns sozio-pedagogiches che reverda i intervënć por se stravardè y se parè da formes de manćianza d’adatamënt, d’emarginaziun soziala y de comportamënt sozial falè de porsones de mëndra eté y porsones adultes, sciöche inće i intervënć de reeducaziun a bëgn de porsones de mëndra eté aladô dl articul 25 dl decret lege roial di 20 de lugio dl 1934, n. 1404, y mudaziuns suandëntes; 23)
 9. les funziuns che reverda le sostëgn dles relaziuns danter les porsones, odüdes danfora dal articul 8, coma 6 dla lege provinziala di 30 d’otober dl 1973, n. 77 (assistënza ala jënt atempada);
 10. les funziuns di sorvisc soziai por ći che reverda sojornanzes y vacanzes, odüdes danfora dal articul 8, coma 7 dla lege provinziala di 30 d’otober dl 1973, n. 77 (assistënza ala jënt atempada), integrè dal articul 1 dla lege provinziala di 18 d’aurì dl 1978, n. 17;
 11. les funziuns che reverda l’istituziun y la gestiun de cursc de ocupaziun y de sozialisaziun, odüs danfora dal articul 13 dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap), mudé dal articul 10 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56;
 12. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’inserimënt tl monn dl laûr, odüdes danfora:
  1. dal articul 3, coma 1, lëtra d) dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap), mudé dal articul 2 dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1988, n. 42;
  2. 24)
 13. les funziuns che reverda l’assistënza abitativa odüda danfora dal articul 3, coma 1, lëtra e) dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap), mudé dal articul 2 dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1988, n. 42;
 14. 25)
 15. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun de comunitês d’abitaziun, de convić o de strotöres analoghes, odüdes danfora:
  1. 26)
  2. dal articul 4, coma 4 dla lege provinziala di 25 d’agost dl 1976, n. 37 (sorvisc d’assistënza por la sanité psichica);
 16. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun di zëntri de consulënza dles families, odüdes danfora dala lege di 17 d’agost dl 1978, n. 10 (zëntri de consulënza dles families);
 17. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun di zëntri soziai, odüdes danfora dala lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap): articul 3, coma 1, lëtra b); articul 8, mudé dai articui 4 y 17 dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1988, n. 42, y dal articul 5 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56;
 18. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun de salfs protezionà, odüdes danfora dal articul 10 dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap), mudé y integrè dal articul 6 dla lege provinziala di 7 de novëmber dl 1988, n. 42 y dal articul 7 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56;
 19. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun de convić y convić dl dé, odüdes danfora dal articul 12 dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap), integrè dal articul 9 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56;
 20. les funziuns che reverda l’istituziun y la gestiun di sorvisc de trasport, odüdes danfora dal articul 14, comesc 2 y 3 dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap), mudé dal articul 11 dla lege provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 56;
 21. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun de ćiases-alberch y de ćiases de palsa, odüdes danfora dal articul 9, comesc 2 y 3 dla lege provinziala di 30 d’otober dl 1973, n. 77 (assistënza ala jënt atempada);
 22. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun dles ćiases de cura che é liades ales strotöres di sorvisc soziai o che vëgn aministrades autonomamënter; ares vëgn odüdes danfora dal articul 22 dla lege provinziala di 18 d’agost dl 1988, n. 33 (plann sanitar provinzial);
 23. les funziuns che reverda l’istituziun y la gestiun dla ćiasa dl’ëra, odüdes danfora dai articui 1 y 2 dla lege provinziala di 6 de novëmber dl 1989, n. 10 (sorvisc “Ćiasa dles ëres”);
 24. les funziuns di sorvisc soziai che reverda l’istituziun y la gestiun di zëntri de pröma acoliënza sciöche inće d’atres formes d’assistënza plëna o ma mesa te ćiases-alberch por lauranć y porsones extracomunitares, odüdes danfora dala lege di 30 de dezëmber dl 1986, n. 943, y dal decret-lege di 30 de dezëmber dl 1989, n. 416 convertì cun mudaziuns dala lege di 28 de forà dl 1990, n. 39 (assistënza a lauranć extracomunitars);
 25. les funziuns di sorvisc soziai che reverda intervënć de sostëgn por rové tl monn dl laûr, sciöche ai vëgn odüs danfora dal articul 11 dla lege provinziala di 30 de jügn dl 1983, n. 20 (assistënza ales porsones che à n handicap).

(2) I tëmps y les modalitês dl passaje dles funziuns delegades vëgn stabilis dala Junta provinziala cun provedimënć aposta.

(3) La Junta provinziala s’obliëia da presentè tl tëmp de n ann n test coordiné dles leges nominades chilò dessura.

massimeBeschluss vom 9. Mai 2017, Nr. 509 - Abänderung der Richtlinien für die Finanzierung von Investitionsausgaben der Trägerkörperschaften der Sozialdienste, sowie der wesentlichen Leistungsstandards und des Finanzierungssystems der Sozialdienste (abgeändert mit Beschluss Nr. 561 vom 28.07.2020)
massimeBeschluss vom 27. August 2012, Nr. 1283 - Familienbegleitung und pädagogische Frühförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen: Genehmigung der Leitlinien
massimeBeschluss vom 14. Mai 2001, Nr. 1492 - Anerkennung der „Familienmediation“ als Sozialdienst, welcher den Bürgern landesweit zu gewährleisten ist
20)
Le numer 10) é gnü ajuntè dal art. 41 dla l.p. di 3 de mà dl 1999, n. 1.
21)
Le numer 1) é gnü abroghè dal art. 10 dla l.p. di 18 de mà dl 2006, n. 3.
22)
Le numer 2) é gnü abroghè dal art. 10 dla l.p. di 18 de mà dl 2006, n. 3.
23)
La lëtra h) é gnüda sostituida dal art. 9 dla l.p. di 18 de mà dl 2006, n. 3.
24)
Le numer 2) é gnü abroghè dal art. 10 dla l.p. di 18 de mà dl 2006, n. 3.
25)
La lëtra n) é gnüda abrogada dal art. 5, coma 5 dla l.p. di 9 d’aurì dl 1996, n. 8.
26)
Le numer 1) é gnü abroghè dal art. 10 dla l.p. di 18 de mà dl 2006, n. 3.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 13
ActionActionArt. 1 (Fins di sorvisc soziai)     
ActionActionArt. 2 (Plann sozial provinzial)     
ActionActionArt. 3 (Consulta por le sozia)   
ActionActionArt. 4 (Seziun recursc)  
ActionActionArt 5. (Destinatars)      
ActionActionArt. 6 (Dërć dles porsones assistides)  
ActionActionArt. 7 (Partezipaziun ales spëises)      
ActionActionArt. 7/bis (Assistënza economica soziala)   
ActionActionArt. 7/ter (Prozedöres por le paiamënt dla partezipaziun ales spëises di sorvisc residenziai por porsones atempades)   
ActionActionArt. 7/quater (Lec te ciases de residënza por jënt atempada) 
ActionActionArt. 8 (Inćiaries dla Provinzia)                           
ActionActionArt. 8/bis (Prozedöra por fá fora la tassa al de di sorvisc residenziai por jënt atempada)
ActionActionArt. 8/ter (Control di ac dles Aziëndes publiches di sorvisc por la porsona)
ActionActionArt. 9 (Formaziun profescionala)
ActionActionArt. 10 (Trasferimënt de competënzes ai comuns)       
ActionActionArt 11 (Inćiaries di comuns)
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc soziai por jënt atempada)   
ActionActionArt. 11/ter (Sorvisc ambulanc por jënt atempada)
ActionActionArt. 11/quater  (Sorvisc d'assistënza semiresidenziala y residenziala por porsones atempades)    
ActionActionArt. 12 (Gestiun di sorvisc soziai)   
ActionActionArt. 12/bis (Aziënda Sorvisc Soziai)  
ActionActionArt. 13 (Cosć y tarifes)          
ActionActionArt. 14 (Modalitês d’organisaziun)                
ActionActionArt. 15 (Le raiun sozial)   
ActionActionArt. 15/bis (Portina unica por l’assistënza y la cura)  
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (La sënta dl raiun sozial)
ActionActionArt. 18 (Sorvisc suraraionai)
ActionActionArt. 19 (Aziëndes publiches por sorvisc de cura y assistënza)
ActionActionArt. 20 (Ënć privać y istituziuns)    
ActionActionArt. 20/bis (Conzesciun de contribuć)       
ActionActionArt. 21 (Sistem d’informaziun di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 22 (Stüdi y inrescides)
ActionActionArt. 23 (Personal)   
ActionActionArt. 23/bis (Finanziamënt de fonds de compensaziun por spëises straordinares por le personal de istituziuns d’assistënza)
ActionActionArt. 24 (Patrimone)
ActionActionArt. 25 (Laûrs de costruziun dla Provinzia)
ActionActionArt. 26 (Cumpra de aredamënt, implanć y atrezadöres)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Finanziamënt di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 29 (Fonds sozial provinzial)      
ActionActionArt. 30 (Programs, decunć y assegnaziuns de mesi finanziars)  
ActionActionArt. 30/bis       
ActionActionArt. 31  
ActionActionArt. 32 (Desposiziuns transitores y finales)   
ActionActionArt. 33 (Eliminaziun y aboliziun de sorvisc y strotöres y nominaziun de licuidaturs)
ActionActionArt. 34  
ActionActionArt. 35-36
ActionActionArt. 37 (Desposiziun transitora y abrogaziuns)
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich