In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 131)
Ordinamënt nü di sorvisc soziai tla Provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 21 de mà dl 1991, n. 22.

Art. 8/ter (Control di ac dles Aziëndes publiches di sorvisc por la porsona)

(1)  Chisc ac dles aziëndes publiches di sorvisc por la porsona vëgn sotmeteüs al control de legitimité preventif dla Junta provinziala:

  1. le bilanz d’eserzize;
  2. les deliberaziuns che reverda i compënsc che ti speta ai aministradus;
  3. les deliberaziuns che reverda la determinaziun dla tassa y dla tarifa de basa.

(2)  I ac preodüs dal coma 1 ti vëgn ortiá te diesc dis dala data d’adoziun al’ofize provinzial competënt por le control y vëgn publicá tres afisciun sön la tofla informatica.

(3)  Tl tëmp de 30 dis dala racioüda di ac pó la Junta provinziala anulé i provedimënc.

(4)  Le termin por l’anulamënt di provedimënc preodüs dal coma 1 vëgn tigní sö ma un n iade su sce l’ofize provinzial competënt damana, dan süa tomanza, informaziuns surapró. Le termin vá inant dal momënt dla racioüda di ac damaná. I provedimënc toma sce l’aziënda ne fornësc nia la documentaziun implü te 30 dis dala domanda.

(5)  Les deliberaziuns sön le trasferimënt a terzi de dërc reai sön imobii dles aziëndes publiches de sorvisc por la porsona vëgn sotmetüs al control de competënza preventif dala Junta provinziala y ne ciafa nia faziun sce la Junta provinziala é decuntra, ajache l’at de trasferimënt a terzi de dërc reai sön imobii danajëia dassënn les ativités istituzionales dl’aziënda.

(6)  Ales deliberaziuns sön le trasferimënt a terzi de dëc reai sön imobii vëgnel apliché i comesc 2 y 4.

(7)  Por le control preventif de competënza velel le termin de 45 dis. Te chësc tëmp ti lascia alsavëi la Provinzia al’aziënda le resultat positif dl control o l’anulamënt.

(8)  Le bilanz d’eserzize vëgn scrit aladô di articui 2423 y suandënc dl Codesc Zivil y vëgn aprové cina ai 30 d’aurí de vigni ann.

(9)  Ti caji preodüs dal articul 20, coma 5 dla lege regionala di 21 de setëmber dl 2005, n. 7, y mudaziuns suandëntes, vëgn i termins por le control smendris dl mez. I ac sotmetüs al control de competënza ne pó nia gní detlará atira varënc. 17)

17)
L'art. 8/ter é gnü ajunté dal art. 18, coma 1 dla l.p. di 23 dezëmber dl 2015, n. 18.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActiona) Lege Provinziala di 30 de aurì dl 1991, n. 13
ActionActionArt. 1 (Fins di sorvisc soziai)     
ActionActionArt. 2 (Plann sozial provinzial)     
ActionActionArt. 3 (Consulta por le sozia)   
ActionActionArt. 4 (Seziun recursc)  
ActionActionArt 5. (Destinatars)      
ActionActionArt. 6 (Dërć dles porsones assistides)  
ActionActionArt. 7 (Partezipaziun ales spëises)      
ActionActionArt. 7/bis (Assistënza economica soziala)   
ActionActionArt. 7/ter (Prozedöres por le paiamënt dla partezipaziun ales spëises di sorvisc residenziai por porsones atempades)   
ActionActionArt. 7/quater (Lec te ciases de residënza por jënt atempada) 
ActionActionArt. 8 (Inćiaries dla Provinzia)                           
ActionActionArt. 8/bis (Prozedöra por fá fora la tassa al de di sorvisc residenziai por jënt atempada)
ActionActionArt. 8/ter (Control di ac dles Aziëndes publiches di sorvisc por la porsona)
ActionActionArt. 9 (Formaziun profescionala)
ActionActionArt. 10 (Trasferimënt de competënzes ai comuns)       
ActionActionArt 11 (Inćiaries di comuns)
ActionActionArt. 11/bis (Sorvisc soziai por jënt atempada)   
ActionActionArt. 11/ter (Sorvisc ambulanc por jënt atempada)
ActionActionArt. 11/quater  (Sorvisc d'assistënza semiresidenziala y residenziala por porsones atempades)    
ActionActionArt. 12 (Gestiun di sorvisc soziai)   
ActionActionArt. 12/bis (Aziënda Sorvisc Soziai)  
ActionActionArt. 13 (Cosć y tarifes)          
ActionActionArt. 14 (Modalitês d’organisaziun)                
ActionActionArt. 15 (Le raiun sozial)   
ActionActionArt. 15/bis (Portina unica por l’assistënza y la cura)  
ActionActionArt. 16
ActionActionArt. 17 (La sënta dl raiun sozial)
ActionActionArt. 18 (Sorvisc suraraionai)
ActionActionArt. 19 (Aziëndes publiches por sorvisc de cura y assistënza)
ActionActionArt. 20 (Ënć privać y istituziuns)    
ActionActionArt. 20/bis (Conzesciun de contribuć)       
ActionActionArt. 21 (Sistem d’informaziun di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 22 (Stüdi y inrescides)
ActionActionArt. 23 (Personal)   
ActionActionArt. 23/bis (Finanziamënt de fonds de compensaziun por spëises straordinares por le personal de istituziuns d’assistënza)
ActionActionArt. 24 (Patrimone)
ActionActionArt. 25 (Laûrs de costruziun dla Provinzia)
ActionActionArt. 26 (Cumpra de aredamënt, implanć y atrezadöres)
ActionActionArt. 27
ActionActionArt. 28 (Finanziamënt di sorvisc soziai)
ActionActionArt. 29 (Fonds sozial provinzial)      
ActionActionArt. 30 (Programs, decunć y assegnaziuns de mesi finanziars)  
ActionActionArt. 30/bis       
ActionActionArt. 31  
ActionActionArt. 32 (Desposiziuns transitores y finales)   
ActionActionArt. 33 (Eliminaziun y aboliziun de sorvisc y strotöres y nominaziun de licuidaturs)
ActionActionArt. 34  
ActionActionArt. 35-36
ActionActionArt. 37 (Desposiziun transitora y abrogaziuns)
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich