In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 29 de jügn dl 1989, n. 11)
Normes per la defendura dl zidlamënt dl'eves

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl B.U. di 18 de lugio 1989, n. 32. La verscion ladina ie unida publicheda tl B.U. di 4 d’agost 2015, n. 31.

Art. 3 (Destanzes di bandaleves dala sëides di teraces)

(1) La dumandes per giapé na cunzescion ie da presenté al ufize cumpetënt dl’Agenzia provinziela per l ambient, dadedò denuminà ufize cumpetënt, cun la njonta dla documentazion data sëura tla diretives tecniches cun leprò, per la dumandes per derivazions mesanes, la ufierta per l cuntribut economich destinà a bën dla culetività tla mesura de almanco 38 euro per kW de putënza numinela mesana anuela.

(2) L soget che presentea per prim la dumanda vën ratà l promotor.

(3) Tl tëmp de 30 dis da canche la dumanda ruva ite verifichea l ufize cumpetënt la cunformità de chësta y la cumpletëza dla documentazion njunteda.

(4) Sce la dumanda ne cuntrastea nia cun la despusizions valëivles dl Plann generel de nuzeda dl’eghes publiches y dl Plann de defendura dl’eghes y sce la documentazion ie cumpleta, vëniel nvià via na pruzedura publica per l afidamënt dla cunzescion. L ufize cumpetënt publichea tla Rë Zivica dl Südtirol chisc dac dala dumanda:

  1. dac persunei: i dac dl promotor y la data de presentazion dla dumanda.
  2. dac tecnics: la cuotes y i ponc ulache l ie i lëures de pieda y de restituzion, la sort y l inuem dl ruf da chël che l vën fat la derivazion, la sort y l inuem dl’ega te chëla che l vën fat la restituzion, la defrënzia dla cuota y la cuantità mascima d’ega che n vëij danora de derivé.

(5) Do la presentazion dla prima dumanda y nchin ala publicazion de chësta vën duta la dumandes sun la trassa nteresseda cunscidredes dumandes concurëntes da ntegré y cumpleté aldò dl articul 4. Sce la prima dumanda ne possa nia unì publicheda, vën la dumanda suzessiva cunscidreda prima dumanda.

ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionA A – Mejes stluc
ActionActionB B – Sustëni dl’agricultura
ActionActionC C – Bonificazion y recostituzion di teraces
ActionActionD Agenzia Demane provinziel, Zënter de sperimentazion Laimburg y servisc de defendura dla plantes
ActionActionE E – Zidlamënt de tieres
ActionActionb) Lege Provinziala di 29 de jügn dl 1989, n. 1
ActionActionArt. 1 (Fins)   
ActionActionArt. 2 (Cumpetënzes)
ActionActionArt. 3 (Destanzes di bandaleves dala sëides di teraces)
ActionActionArt. 4 (Bandaleves nomac)
ActionActionArt. 5 (Comunicazion de malaties dl'eves)
ActionActionArt. 6 (Venduda y trasferimënc)
ActionActionArt. 7 (Esperc dl'eves)
ActionActionArt. 8 (Cumpededa di vasciei)
ActionActionArt. 9 (Raions de defendura per l zidlamënt dl'eves tl nët)
ActionActionArt. 10  
ActionActionArt. 11 (Straufonghes aministratives)
ActionActionArt. 12 (Cunzescion de cuntribuc)
ActionActionArt. 13 (Normes finanzieres)
ActionActionc) Lege provinziala di 27 d’aurì 1995, n. 9 —
ActionActionF F – Igena di prodoc alimenteres
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich