In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 581)
Normes tla materia di eserzizies publics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Suplemënt Urd. n.1 dl B.U. di 20 de dezëmber 1988, n. 57.

Art. 58 (Despusizions transitories)  

(1)  Cun la jita n forza de chësta lege ti vëniel fat avëi ai ambolc cumpetënc la ates y la listes cun la nfurmazions detaliedes curespundëntes, acioche i posse adempië ai duvieres cunliei al’aplicazion de chësta lege. La sëurandata ie da mëter a verbal.

(2)  Nchin ala jita n forza dla diretives cumeneles d’adatamënt aldò dl articul 27, vën l bujën de eserzizies publics nunzià tl articul 25 determinà aldò dla minonga dla cumiscions cumeneles.

(3)  Chi che, tl mumënt dla jita n forza de chësta lege, mëina n eserzize rezetif per chël che l ie udù danora la cualificazion prufesciunela aldò dl articul 21, vën scrit ite tla sezion curespundënta dl register dla persones abilitedes ala cundujënza di eserzizies publics aldò dl articul inant nunzià.

(4)  Chi che, tl mumënt dla jita n forza de chësta lege, resultea scrit ite tl register de chëi che eserzitea l’atività de dé ora da maië y da bever aldò dla lege dl 11 de juni 1971, n. 426, vën scrict ite d’ufize tla sezion curespundënta dl register dla persones abilitedes ala cundujënza di eserzizies publics aldò dl articul 21.

(5)  Chi che, tl mumënt dla jita n forza de chësta lege, eserzitea l’atività aldò dl coma 3 dl articul 7, possa giaté la lizënza d’eserzize curespundënta ënghe sce l ti mancia l recuisit nunzià tl articul 20.

(6)  L’iscrizion tl register dla persones abilitedes ala cundujënza de eserzizies publics aldò dl articul 21 ie sometuda al paiamënt ala Camera de Cumerz de na chëuta stabilida cun delibrazion dla Jonta provinziela.

(7) L regulamënt d’esecuzion nunzià tl articul 53/bis vën dat ora tl tëmp de dodesc mënsc dala jita n forza de chësc coma.  78)

78)
L articul 58, coma 7, ie unì njuntà dal articul 34, coma 4, dla L.P. di 24 de setëmber 2019, n. 8.