In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 581)
Normes tla materia di eserzizies publics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Suplemënt Urd. n.1 dl B.U. di 20 de dezëmber 1988, n. 57.

Art. 54 (Straufonghes)     

(1)  Tl cajo de giaurida o cundujënza zënza la lizënza ududa danora de un di eserzizies disciplinei da chësta lege vëniel debota cumandà, che l eserzize vënie śarà y l vën aplicà na straufonga aministrativa de scioldi de na soma de almanco 915 Euro a na soma de alplù 2.739 Euro. 70)

(2)  Na straufonga aministrativa de scioldi de almanco 195 Euro a alplù 915 Euro giapa chi che: 70)

a) ne comunichea nia o comunichea mé n pert o cun tardivanza la permanënza de si tlientela te si eserzize;

b) damanda priejes plu auc de chëi dac sëura tla lista o sun la chertes di priejes; te chësc cajo ie la soma de defrënzia a uni moda da reter;

c) ne tën nia ite i tëmps de giaurida y śareda.

(3)  Na straufonga da almanco 144 Euro a alplù 552 Euro giapa chi che: 70)

 1. tën daviert l eserzize te tëmps che ne ie nia udui danora tla lizënza;
 2. ne publichea nia i priejes coche l ie udù danora;
 3. ne se tën nia ala pruibizion nunzieda tl articul 38 sun l dé ora buandes alcoliches;
 4. sposta o slergia l eserzize zënza autorisazion;
 5. numinea n manejadëur zënza autorisazion;
 6. 71)
 7. ne pieta nia la prestazions reguleres dl eserzize zënza rejons giustifichedes;
 8. 71)
 9. ne mët nia ora da udëi la denuminazion dl eserzize o l sëni de recunescimënt dla tlassificazion o nen mët ora un cun nfurmazions faledes o fej retlam dl eserzize cun na tlassificazion faleda;  72)
 10. ne mët nia ora da udëi la lizënza d’eserzize;
 11. ne cumëda nia i danns ti locai dl eserzize o dla dotazion o ne eliminea nia i juesc cunzedui n cuntrast cun l articul 11, che ie unic cunstatei aldò dl articul 47. L resta mpe cie che ie udù danora dal articul 47, coma 2. 73)

(4)  Na straufonga aministrativa de 103 Euro giapa chi che: 70)

 1. ne comunichea nia la zeduda o l jì inant dl eserzize;
 2. ne comunichea nia a d’ëura assé la stlujura temporera;
 3. ne dà nia inant la nfurmazions damandedes per la tlassificazion o ne lascia nia pro che l vënie fat i cuntroi udui danora per l medemo fin.

(5) 70)

(5/bis)  Chi che ne respetea nia la cumpëida minima de cunlauradëures damandeda per la categuria respetiva de tlassificazion dl eserzize curespundënt ie sometù a chësta straufonghes aministratives y de scioldi:

 1. pra la prima viulazion vëniel dat na straufonga aministrativa de scioldi tla mesura da 3.333,00 Euro a 10.000,00 Euro; l vën cunzedù l tëmp de n ann, te chël che l muessa unì arjont la cumpëida de cunlauradëures damandeda per l tëmp scrit dant sun la basa di criteres de tlassificazion valëivli; la tlassificazion vën ntant mantenida;
 2. pra la segonda viulazion vëniel dat na straufonga aministrativa de scioldi tla mesura de 3.333,00 Euro a 10.000,00 per uni cunlaurant che mancia; la tlassificazion vën mantenida;
 3. pra la terza viulazion devënta la straufonga aministrativa de scioldi nunzieda pra l pustom b) dopla y la tlassificazion vën revucheda.
 4. l assessëur provinziel per l turism possa cumandé na pruzedura sun la basa de chëla che l tituler dla lizënza vënie ublià a presenté uni ann al ufize provinziel cumpetënt la documentazion che atestea l numer de cunlauranc; ora per chël che ie udù danora dal articul 56, coma 1 possa l assessëur per l turism nciarië persones che se cruzia di cuntroi udui danora te chësc articul. 74)

(6)  La straufonghes aministratives te forma de scioldi ududes danora dai comes dan chësc ie da raté de njonta a chëles de natura penala stabilides dal Stat per la viulazions che custituësc reat.

70)
L articul 54, coma 5 ie unit abrogà dal articul 11, coma 7 dla L.P. di 19 de lugio 2013, n. 11.
71)
I pustoms f) y h) dl articul 54, coma 3 ie unic abroghei dal articul 11, coma 7, pustom f) dla L.P. i 19 de lugio 2013, n. 11.
72)
L pustom i) dl articul 54, coma 3, ie unì remplazà nsci dal articul 55, coma 5, dla L.P. di 11 de lugio 2018, n. 10
73)
L pustom k) dl articul 54, coma 3, ie remplazà nsci dala L.P. di 11 de utober 2012, n. 17.
74)
L articul 54, coma 5/bis ie unit njuntà dal articul 6, coma 4 dla L.P. di 13 de nuvëmber 2009, n. 10.