In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 581)
Normes tla materia di eserzizies publics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Suplemënt Urd. n.1 dl B.U. di 20 de dezëmber 1988, n. 57.

Art. 50 (Istrutoria dla dumandes)

(1)  N relazion al’ejaminazion dla dumandes vëniel fat relevamënc, damandà minonghes, tëutes de posizion y nfurmazions y, sce l ie debujën, fat la pruposta de mëter limitazions y dé dant cundizions, che resultea vester de utl per l’aplicazion de chësta lege.

(2)  N basa ai resultac dl’ejaminazion tòl l ambolt la dezijion aldò.

(3)  Chi che à fat dumanda à da unì nfurmà dla dezijion dl ambolt tl lim de tëmp de 90 dis do la presentazion dla dumanda; tla resposta dl ambolt vëniel dat sëura la mutivazions dla refudeda dla dumanda o, sce la dumanda ie unida azeteda, la nfurmazions prezises n cont dla lizënza d’eserzize cunzeduda, la tlassificazion, o l’autra autorisazions oget dla dumanda y, n cajo, ënghe la cundizions y la limitazions relatives. L damandënt o la damandënta vën nviei a paië la chëutes ududes danora dala lege regiunela dl 27 de dezëmber 1985, n. 14 y mudazions y ntegrazions suzessives.