In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 14 de dezëmber dl 1988, n. 581)
Normes tla materia di eserzizies publics

Visualizza documento intero
1)
Publicheda tl Suplemënt Urd. n.1 dl B.U. di 20 de dezëmber 1988, n. 57.

Art. 1 (Ciamp d’aplicazion)     delibera sentenza

(1) Chësta lege regulea l eserzize dejëut te na forma prufescionela dl’atività de dé ora da bever, dl’atività de dé ora da maië y da bever y dl’atività rezetiva per i aspec nia bele regulei da chësta leges:

  1. lege provinziela di 19 de setëmber 2008, n. 7, “Regulamentazion ‘dla feries sun l luech da paur’”;
  2. lege provinziela di 7 de juni 1982, n. 22, “Disciplina dla sostes da mont – Previdënzes a bën dl patrimone alpinistich provinziel”, y mudazions suzessives;
  3. lege provinziela di 11 de mei 1995, n. 12, “Disciplina dl fit de majons y cuatieres mubiliei per feries”, y mudazions suzessives. 2)

(2)  L’atività de dé ora da bever y da maië y l’atività de lascé via da durmì te na forma prufesciunela muessa unì eserzitedes ti lims y tla formes ududes danora da chësta lege y ie sometudes al’ublianza de na lizënza. La lizënzes per i eserzizies possa mé unì relascedes per la sortes de eserzizies ududes danora tl titul II, do avëi azertà i recuisic sogetifs y ogetifs udui danora tl titul III, aldò dla pruzedures stabilides dal titul VI, y i eserzizies publics nstësc muessa unì menei aldò dla manieres ududes danora dal titul V. Sce chësc ne ie nia l cajo, uniràl aplicà la straufonghes aldò dl titul VII.

(3)  L ne ie nia debujën de na lizënza, canche l vën dat ora lat y prodoc da lat perdujëi nstësc o canche n pieta da ciarcë debant prodoc eserzitan l’atività cumerziela o n ucajion de fieres o manifestazions propagandistiches, o sce n vënd sun sperses nia publiches buandes analcoliches da automac, o buandes analcoliches ai cumëmbri de lies tla sënta dla lia.

(4)  Oradechël ne iel nia debujën de na lizënza per l’urganisazions y l’istituzions che dejëuj ativiteies de promozion per la junëza aldò dla lege provinziela dl 1 de juni 1983, n. 13, per cie che reverda l dé ora da maië y da bever o l’atività rezetiva, sce chisc servijes ie, aldò dla cumiscion per i eserzizies publics, na njonta de utl per l’atività pedagogica. Nia lascià pro iel de dé ora buandes alcoliches. Canche la cumiscion inant nunzieda ie cherdeda a tò na dezijion n chësc cont, vëniela ntegreda dal assessëur cumenel o dal’assessëura cumenela per la junëza, o sce chësc ne ie nia, da n reprejentant o da na reprejentanta dl ufize provinziel cumpetënt per l lëur cun y per la junëza. Contra la delibrazion dla cumiscion iel puscibl fé recurs pra la Jonta provinziela.

(5)  3)

(6)  I eserzizies de cumerz al detail de marcanzia dla tabela VI ie autorisei a jeté su al publich per la degustazion la buandes che i vënd. Per fé chësc ne iel no debujën de vester scric ite tl register di eserzizies publics autorisei, no de avëi la lizënza d’eserzize publich. Coche orar muessa unì respetà l orar che vel per la butëighes. 4)

massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 166 vom 10.04.2006 - Öffentliche Sicherheit - Unterscheidung zwischen Gastgewerbe und öffentlichen Veranstaltungen - verwaltungspolizeiliche Befugnisse - Erteilung einer Tanzlizenz
2)
L articul 1, coma 1 ie unit remplazà nsci dal articul 2, coma 1 dla L.P. di 14 de lugio 2015, n. 8.
3)
L articul 1, coma 5 ie abrogà dal articul 75, coma 1, pustom d), dla L.P. di 2 de dezëmber 2019, n. 12.
4)
L coma 6 ie unì njuntà dal articul 14 dla L.P. di 13 de mei 1992. n. 13.