In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Lege Provinziala di 7 de novëmber dl 1983, n. 411)
Regolamentaziun dla formaziun permanënta y dles biblioteches publiches

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 15 de novëmber dl 1983, n. 58.  La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 12 de messé dl 2018, n. 28.

Art. 31  70)

70)
L'art. 31 é gnü abroghé dal art. 10 dla l.p. di 18 d'otober dl 2006, n. 11.