In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 131)
Sostëgn dl sorvisc por la jonëza tla Provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 14 de jügn dl 1983, n. 30. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 21 de merz dl 2017, n. 12.  

Art. 7 (Promoziun de zëntri dla jonëza y posć d'incuntada por i jogn y les jones)  

(1) Aladô de chësta lege vëgnel definí zëntri dla jonëza les strotöres dl sorvisc por la jonëza che é destinades a ti pité ales jones y ai jogn n program desfarenzié y fá a na moda che ara vais da realisé de te programs. Chisc zëntri mëss ciaré da ademplí i bojëgns dl tëmp lëde, de formaziun y de comunicaziun dles jones y di jogn y da stimolé so spirit de scomenciadia. Döta la jënt jona en general mëss ti podëi pormez y ai mëss de regola gní manajá da espertes/esperc tl ciamp pedagogich che laora a tëmp plëgn. I zëntri dla jonëza é na infrastrotöra dl sorvisc por la jonëza ti Comuns cun na funziun zentrala; ai mëss porchël ince tó en conscidraziun i bojëgns spezifics dles jones pendolares y di jogn pendolars.

(2) I posć d'incuntada é infrastrotöres che á la funziun spezifica da favorí y promöie l'organisaziun de ativités joniles a livel local. Ai ti pîta ales jones y ai jogn la poscibilité da fá ativités desfarëntes, ai é autonoms por ci che reverda la costruziun y l'organisaziun y mëss ester daverc a dötes les porsones jones de chël raiun.

(3) I zëntri y i posć de incuntada dla jonëza, che é gnüs realisá cun finanziamënc aladô de chësta lege, vëgn manajá da organisaziuns che á i recuisic preodüs dal articul 9. I ënc finanzianc á le dërt da nominé na süa rapresentanta/n so rapresentant cun usc aconsiënta por l'organ esecutif dl'organisaziun. La maioranza di comëmbri dl organ esecutif dl'organisaziun é de regola metüda adöm da jones y jogn che á almanco dejedot y nia plü co trënta agn. Tl regolamënt de gestiun dla strotöra mëssel a vigni moda gní garantí la condeterminaziun y la coresponsabilité dles jones y di jogn. 8)

(4) Vigni grup linguistich á le dërt da istituí sü posć d'incuntada y zëntri dla jonëza por garantí y sostigní süa identité etnica.

8)
Le coma 3 é gnü sostituí dal art. 4 dla l.p. di 14 de jügn dl 1994, n. 1.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActionf) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 13
ActionActionPrinzips dl sorvisc por la jonëza
ActionActionMosöres de sostëgn
ActionActionArt. 5 (Competënza dla Provinzia tl setur dl sorvisc por la jonëza)         
ActionActionArt. 6 (Condiziuns por le potenziamënt dles infrastrotöres dl sorvisc por la jonëza)
ActionActionArt. 7 (Promoziun de zëntri dla jonëza y posć d'incuntada por i jogn y les jones)  
ActionActionArt. 8 (Posć da s'aciampé)
ActionActionArt. 9 (Contribuc a bëgn dles organisaziuns dl sorvisc por la jonëza)      
ActionActionArt. 10 (Sostëgn de comités y grups dla jonëza)  
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12 (Contribuc: domandes, antizipaziuns, licuidaziuns)
ActionActionArt. 13 (Les consultes provinziales dla jonëza: dovëis y competënzes, composiziun y dorada dl'inciaria)
ActionActionArt. 14  
ActionActionArt. 15 -18
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionj) Lege Provinziala di 3 de otober dl 2003, n. 15
ActionActionl) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActionn) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionp) Lege provinziala di 9 de dezëmber dl 2021, n. 13
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich