In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

f) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 131)
Sostëgn dl sorvisc por la jonëza tla Provinzia de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 14 de jügn dl 1983, n. 30. La verjium ladina é gnüda publicada tl B.O. di 21 de merz dl 2017, n. 12.  

Art. 13 (Les consultes provinziales dla jonëza: dovëis y competënzes, composiziun y dorada dl'inciaria)

(1) Pro la Junta provinziala vëgnel metü sö na consulta provinziala dla jonëza por le grup linguistich talian, öna por le grup linguistich todësch y öna por chël ladin. Chëstes consultes é organs aconsiënc spezifics dla Junta provinziala y ares á da:

  1. dé consulënza te dötes les chestiuns che reverda la jonëza y le sorvisc por la jonëza;
  2. 15)
  3. dé consulënza tl'elaboraziun di dessëgns de lege che reverda te na manira particolara la jonëza;
  4. fá inrescides y propostes sön dötes les chestiuns che la consulta provinziala dla jonëza arata d'importanza por la jonëza.

(2) Les consultes provinziales dla jonëza é metüdes adöm da:

  1. almanco trëi y nia plü co set espertes/esperc metüs dant dales organisaziuns dl sorvisc por la jonëza preodüdes dal art. 9, coma 1, lëtres a) y b);
  2. cina trëi espertes/esperc proponüs dai zëntri dla jonëza preodüs dal articul 7;
  3. cina trëi espertes/esperc metüs dant da comuns;
  4. na porsona en rapresentanza dl consëi scolastich provinzial litada danter le personal insegnant che é comëmber dl consëi scolastich provinzial.

(3) La direturia/Le diretur dl ofize provinzial competënt tol pert ales sentades cun usc aconsiënta. La funziun da secreter surantol na porsona dla repartiziun provinziala competënta almanco dl sesto livel funzional.

(4) Vigni consulta provinziala dla jonëza lîta danter sü comëmbri la presidënta/le presidënt y la vizepresidënta/le vizepresidënt.

(5) Les consultes provinziales dla jonëza vëgn nominades dala Junta provinziala y resta tl'inciaria trëi agn alalungia.

(6) Les consultes provinziales dla jonëza pó se partí ite te sotgrups, pó formé grups de laur y, sce al é debojëgn, trá ite espertes o esperc. Les spëises che reverda l'eserzize dles competënzes preodüdes dal coma 1 é a ciaria dla Provinzia. Ai comëmbri dles consultes ti spetel i compënsc preodüs dala legislaziun varënta.

(7) Les trëi consultes provinziales dla jonëza fej almanco un n iade al ann na sentada deboriada por baié de problems che ares á deboriada y por se consulté; chëstes sentades vëgn presidiades alternativamënter dales porsones a ce dles trëi consultes provinziales. La funziun da secreter vëgn surantuta, baratan jö, da na porsona che laora tl Ofize Sorvisc por la jonëza competënt. 16)

15)
La lëtra b), dl art. 13, coma 1 é gnüda abrogada dal art. 4, coma 1 dla l.p. di 19 d'agost dl 2021, n. 9.
16)
L'art. 13 é gnü mudé dal art. 8 dla l.p. di 14 de jügn dl 1994, n. 1.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionA A – Assistënza ala persones de tëmp
ActionActionB B – Servisc de consulënza per la families
ActionActionC C – Scolines coa – servisc umans dl di
ActionActionD D – Familia, ëila, junëza
ActionActionb) Lege Provinziala di 19 de jenà dl 1976, n. 6
ActionActionf) Lege Provinziala di 1 de jügn dl 1983, n. 13
ActionActionPrinzips dl sorvisc por la jonëza
ActionActionMosöres de sostëgn
ActionActionArt. 5 (Competënza dla Provinzia tl setur dl sorvisc por la jonëza)         
ActionActionArt. 6 (Condiziuns por le potenziamënt dles infrastrotöres dl sorvisc por la jonëza)
ActionActionArt. 7 (Promoziun de zëntri dla jonëza y posć d'incuntada por i jogn y les jones)  
ActionActionArt. 8 (Posć da s'aciampé)
ActionActionArt. 9 (Contribuc a bëgn dles organisaziuns dl sorvisc por la jonëza)      
ActionActionArt. 10 (Sostëgn de comités y grups dla jonëza)  
ActionActionArt. 11
ActionActionArt. 12 (Contribuc: domandes, antizipaziuns, licuidaziuns)
ActionActionArt. 13 (Les consultes provinziales dla jonëza: dovëis y competënzes, composiziun y dorada dl'inciaria)
ActionActionArt. 14  
ActionActionArt. 15 -18
ActionActiong) Lege Provinziala di 21 de dezëmber dl 1987, n. 33
ActionActioni) Lege Provinziala di 29 de jenà dl 2002, n. 2
ActionActionj) Lege Provinziala di 3 de otober dl 2003, n. 15
ActionActionl) Lege provinziala di 8 de merz 2010 , n. 5
ActionActionn) Lege Provinziala di 17 de mà dl 2013, n. 8
ActionActionp) Lege provinziala di 9 de dezëmber dl 2021, n. 13
ActionActionE E – Mesures per persones cun handicap
ActionActionF F – Ntervënc tl ciamp dla dependënzes
ActionActionG G – Mesures per nvalic zevii
ActionActionH H – Assistënza economica de basa
ActionActionI I – Cooperazion per l svilup
ActionActionJ J – Servijes soziei
ActionActionK K – Previdënza ntegrativa
ActionActionL L – Ulentariat
ActionActionM Emigrei
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich