In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Lege Provinziala di 31 de agost dl 1974, n. 71)2)
Assistënza scolastica. Previdënzes por garantì le dërt da studié

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl B.O. di 10 de setëmber dl 1974, n. 42.
2)
Ćiara l’art. 20, coma 4 dla l.p. di 17 de mà dl 2013, n. 7.

Art. 16  (Porsones cun invalidité preodüdes dala lege n. 118/1971) 39)

(1)  La Provinzia ti garantësc ai mutilá y invalig zivii l’atuaziun plëna di intervënc d’assistënza preodüs dal articul 28 dla lege di 31 de merz dl 1971, n. 118. Chisc intervënc vëgn ince slariá fora ales porsones cun handicap fisics, psichics y di organs sensitifs. Ai mëss porté pro a integré deplëgn chëstes porsones tles scores de portignënza y tles classes normales, tignin a vigni moda cunt dla natöra y dl degré dl handicap, y pó ince ester sorvisc de acompagnamënt y de trasport, ince individualisá, y de assistënza adatada tratan l'orar de scora, dl doscora y di atri sorvisc didatics integratifs. 40)

39)
Le titul dl art. 16 é gnü sostituí insciö dal art. 4, coma 7 dla l.p. 7 d'agost 2017, n. 12.
40)
L'art. 16, coma 1 é gnü mudé insciö dal art. 4, coma 8 y 9 dla l.p. 7 d'agost 2017, n. 12.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionA A – Programs y orares de nseniamënt
ActionActionB B – Personal nseniant
ActionActionC C – Organns colegei
ActionActionD D – Assistënza scolastica y universitera
ActionActionb) Lege Provinziala di 31 de agost dl 1974, n. 7
ActionActionFins y stromënć d'intervënt
ActionActionStipendiums
ActionActionD’atri sorvisc
ActionActionArt. 11 (Menses scolastiches)    
ActionActionArt. 12 (Libri de test)      
ActionActionArt. 13 (Sorvisc dl trasport scolastich)           
ActionActionArt. 14 (Assiguraziun)            
ActionActionArt. 15 (Doscora, sorvisc didatics integratifs y ativitês de formaziun complementares)
ActionActionArt. 16  (Porsones cun invalidité preodüdes dala lege n. 118/1971)
ActionActionArt. 16/bis (Sorvisc de sostëgn y de verda por mituns y jogn fora dal orar de scora)      
ActionActionArt. 16/ter (Promoziun dles ativitês por la formaziun dla familia)
ActionActionArt. 17 (D’atri sorvisc)    
ActionActionArt. 17/bis (Convit nazional "Damiano Chiesa" de Balsan)
ActionActionArt. 17/ter (Zëntri linguistics por mituns y migranć jogn)
ActionActionDesposiziuns finales y transitores
ActionActione) Lege Provinziala di 30 de novëmber dl 2004, n. 9
ActionActionE E – Frabiches de scola
ActionActionF F – Despusizions defrëntes
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich