In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

4) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul 70

(1)  Ala Provinzies ti va la ntredes dla chëuta statela scudida tl raion de si teritore respetif sun l'energia eletrica cunsumeda iló. 50)

50)
L articul 70 ie unit remplazà dal articul 2 dla lege di 30 de nuvëmber 1989, n. 386.