In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

4) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul 85

(1)  Nchin che i barac de prudoc cun paejes oradecà ie sometui a limitazions y a autorisazions da pert dl Stat, iel facultà dla Region de autorisé chisc marcëi ti lims che unirà stabilìi a una danter Guviern y Region.

(2)  Tl cajo de barac cun Stac oradecà sun la basa de cuntinjënc che reverda l'economia dla Region ti unirà assenià a chësta na cuota dl cuntinjënt de mpurtazion y esportazion che sarà da fé ora danter Guviern y Region.