In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

4) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul 51

(1)  Pra l Presidënt y ai assessëures provinziei vëniel aplicà la despusizions dl articul 37, ora che sce les ne fossa nia cumpatibles. 42)

42)
L articul 51 ie unit remplazà dal articul 4, coma 1, pustom ee) dla lege costituzionela di 31 de jené 2001, n. 2.