In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

4) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul 48/ter

(1) L Cunsëi provinziel de Trënt litea danter si cumëmbri l Presidënt, n Vizepresidënt y i Secreteres.

(2) L Cunsëi provinziel de Bulsan litea danter si cumëmbri l Presidënt, doi Vizepresidënc y i Secreteres. I Vizepresidënc vën litei danter i cunselieres dla grupa de rujeneda che ne ie nia chëla dl Presidënt. L Presidënt numinea l Vizepresidënt che l reprejentea tl cajo de assënza o mpedimënt.

(3) Per i prim trënta mënsc dl’atività dl Cunsëi provinziel de Bulsan vën l Presidënt lità danter i cunselieres dla grupa de rujeneda tudëscia; per l tëmp che vën do ie l Presidënt lità danter i cunselieres dla grupa de rujeneda taliana. Sce la maiuranza di cunselieres respetivamënter dla grupa de rujeneda tudëscia o taliana ie a una, possel, per la dureda de tëmp curespundënta, unì lità sciche Presidënt n cunselier dla grupa de rujeneda ladina. 35)

35)
I articuli 48/bis y 48/ter ie unic njuntei dal articul 4, coma 1, pustom aa) dla lege costituzionela di 31 de jené 2001, n. 2.