In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

4) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul 96

(1)  Ti chemuns partìi su te luesc y frazions possel unì istituì, cun lege provinziela, ufizies destachei de giudesc de pesc. 92)

92)
Cëla articul 6 dl Decret Legislatif di 16 de merz 1992, n. 267.