In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

4) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul 91

(1)  I cumëmbri dla Sezion per la Provinzia de Bulsan, nunzieda tl articul 90 de chësc Statut, muessa purtenì tl medemo numer ala doi majera grupes linguistiches.

(2)  L mez di cumëmbri dla sezion ie numinei dal Cunsëi provinziel de Bulsan.

(3)  Sciche Presidënc dla sezion se barata ju, per tëmps unfat lonc, n giudesc de rujeneda taliana y n giudesc de rujeneda tudëscia asseniei al coleghium. L Presidënt ie numinà danter i magistrac de cariera che ie tl coleghium, cun decret dl Presidënt dla Republica sun pruposta dl Presidënt dl Cunsëi di Ministri.

(4)  Al Presidënt dla Sezion ti ie data usc determinënta tl cajo de medema cumpëida de ujes, ora che per i recursc contra pruvedimënc aministratifs che ferësc l prinzip de valivanza danter la grupes linguistiches y la pruzedura d’apurvazion di bilanc regiunei y provinziei.