In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

3) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul 88

(1)  L Cumisser dl Guviern se cruzia de mantenì l orden publich, de chël che l respuend al Minister per l ntern.

(2)  Per chësc fin possa ël se nuzé di organns y dla forzes dla polizai dl Stat, damandé l’adurvanza dl’autra forzes armedes aldò dla leges valëivles y tò i pruvedimënc udui danora tl articul 2 dl test unich dla leges de segurëza publica.

(3)  L’atribuzions asseniedes al Ministere dl ntern dala leges n forza ne vën nia tuchedes.