In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

3) Decret dl Presidënt dla Republica dl 31 de agost 1972, n. 6701)
Apurvazion dl test unich dla leges costituzioneles che reverda l statut speziel per l Trentin-Südtirol

Visualizza documento intero
1)
Publicà tla G.U. dl 20 de nuvëmber 1972, n. 301.

Articul Unich

(1)  L test unificà dla leges che reverda l statut speziel per l Trentin – Südtirol, njuntà a chësc decret y udù dal Presidënt dl Cunsëi di Ministri, ie apurvà.

Chësc decret, cun l bol dl Stat, unirà njuntà pra l’abineda ufiziela dla leges y di decrec dla Republica taliana. Uni un, a chël che ti spieta, à l duvier de l respeté y de l fé respeté.

Dat a Roma, ai 31 de agost 1972

LEONE

Andreotti

udù, l verdaboi: Gonella

Scrit ite ala Chëurt di Conc, ai 8 de nuvëmber 1972

Ates dl Guviern, register n. 253, plata n. 6 - Caruso

Test unificà dla leges sun l Statut speziel per l Trentin-Südtirol