In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 41)
Regolamënt intern dl Consëi dla Provinzia Autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. ord. n. 1 dl B.O. 1. de jügn dl 1993, n. 25.

Art. 70 (Esclujiun dala sentada y amoniziun)

(1) Sce tratan na sentada n’aconsiadëssa/n aconsiadú destürba inant, do che al ti é gnü dit dui iadi, mëss la Presidënta/le Presidënt despone l’esclujiun dal salf pör döta la sentada y, te caji dër ziti, ti dé n'amoniziun.

(2) Chisc provedimënc pó gní tuc ince sce al ne ti é nia bele gnü dit dui iadi, sce l’aconsiadëssa/l’aconsiadú porta pro a desturbs o dejordins tl salf o slomenades o ac de violënza o a ac a vigni moda gravënc. Sce al vëgn fora dala relaziun integrala espresciuns che ofënn che vá sura na critica politica normala fora, pó la Presidënta/le Presidënt adoté mosöres disciplinares ince dedô.79)

(3) La Presidënta/Le Presidënt mëss ti dí espressamënter al’aconsiadëssa interessada/al aconsiadú interessé ci sanziun disciplinara che ara/al ti dá y la rajun ciodí che ara/al ti la dá.

(4)80)

79)
L'art. 70, coma 2 é gnü mudé insciö dal art. 1 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 10 de messé dl 2012, n. 10.
80)
L'art. 70, coma 4 é gnü abroghé d'ofize dal punt 3 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 26 de jügn dl 2012, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActionDESPOSIZIUNS PRELIMINARES
ActionActionI ORGANS DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLE BILANZ DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DL PROZEDIMËNT DE CONVALIDAZIUN Y DECADËNZA
ActionActionLES COMISCIUNS LEGISLATIVES
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DLES SENTADES DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionArt. 52 (Convocaziun y ordin dl de)
ActionActionArt. 52/bis (Programaziun y desfiramënt di laurs)
ActionActionArt. 52/ter (Adoranza de stromënc eletronics – informatics)
ActionActionArt. 53 (Tofles ofiziales dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 54 (Assënzes dles aconsiadësses/di aconsiadus)
ActionActionArt. 55 (Sentades publiches y resservades)
ActionActionArt. 56 (Verbal dles sentades)
ActionActionArt. 57 (Relaziuns integrales)
ActionActionArt. 58 (Relascé copies dles relaziuns integrales)
ActionActionArt. 59 (Daurida y stlüta dles sentades)
ActionActionArt. 60 (Antizipaziun de n punt sön l’ordin dl de)
ActionActionArt. 61 (Renviada de n punt sön l’ordin dl de)
ActionActionArt. 62 (Inserimënt de punc nüs sön l’ordin dl de)
ActionActionArt. 63 (Facolté da baié)
ActionActionArt. 64 (Intervënc)
ActionActionArt. 65 (Cherdada a se tigní al argomënt)
ActionActionArt. 66 (Intervënc sön la prozedöra)
ActionActionArt. 67 (Fat personal)
ActionActionArt. 68 (Domanda de nominaziun de na comisciun d’inrescida)
ActionActionArt. 69 (Amoniziun)
ActionActionArt. 70 (Esclujiun dala sentada y amoniziun)
ActionActionArt. 71 (Conseguënzes dl’amoniziun)
ActionActionArt. 72 (Inosservanza dles sanziuns disciplinares - dejordin)
ActionActionArt. 73 (Azes dl publich)
ActionActionArt. 74 (Comportamënt dl publich)
ActionActionLITAZIUNS, NUMER LEGAL Y DELIBERAZIUNS DL CONSËI
ActionActionPROZEDÖRA POR LA PRESENTAZIUN Y LA DISCUSCIUN DI DESSËGNS DE LEGE
ActionActionMUDAZIUNS DL STATUT D’AUTONOMIA
ActionActionRELAZIUNS Y ALDIZIUNS
ActionActionFUNZIUNS DE CONTROL
ActionActionADORANZA DL LINGAZ ITALIAN Y TODËSCH
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActione) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionf) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActiong) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActioni) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich