In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 41)
Regolamënt intern dl Consëi dla Provinzia Autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. ord. n. 1 dl B.O. 1. de jügn dl 1993, n. 25.

Art. 46 (Relaziuns dles comisciuns)

(1) Les comisciuns dá jö, sön les materies de süa competënza, les relaziuns y les propostes che ares arata che vá debojëgn o che ti é gnüdes damanades dal Consëi.

(2) Les comisciuns pó formulé, ince tratan la reelaboraziun, le coordinamënt y l'integraziun de plü dessëgns de lege che reverda la medema materia, n so test da sotmëte al Consëi.

(3) Te Consëi vëgnel baié dl test lauré fora dala comisciun.

(4) La Presidënta/Le Presidënt dla comisciun scrí por le Consëi na relaziun sön le dessëgn de lege traté; les componëntes/i componënc dla comisciun che n’aprovëia nia le dessëgn de lege pó presenté na relaziun de mendranza. Chëstes relaziuns de mendranza, che mëss gní anunziades denant tla comisciun, sciöche ince la relaziun dla Presidënta/dl Presidënt dla comisciun mëss rové te secretariat dl Consëi te chinesc dis dala conclujiun di laurs dla comisciun. Dan süa presentaziun, o dan la tomanza de chësc termin, ne pó le dessëgn de lege nia gní scrit sön l’ordin dl de dl Consëi.

(5) Sön domanda o cun le consëns dla porsona che á fat domanda renunziëion ala letöra dla relaziun.60)

(6) Sce n dessëgn de lege vëgn aprové al’unanimité te dötes sües desposiziuns y zënza emendamënc, pó la comisciun s’astigní da dé jö na relaziun scrita.

60)
L'art. 46, coma 5 é gnü sostituí insciö dal art. 5 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 26 de jügn dl 2012, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActionDESPOSIZIUNS PRELIMINARES
ActionActionI ORGANS DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLE BILANZ DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DL PROZEDIMËNT DE CONVALIDAZIUN Y DECADËNZA
ActionActionLES COMISCIUNS LEGISLATIVES
ActionActionArt. 31 (Lîta dla presidënta/dl presidënt, dla vizepresidënta/dl vizepresidënt y dla secreteria/dl secreter de vigni comisciun)
ActionActionArt. 32 (Convocaziun dles comisciuns)
ActionActionArt. 33 (Ordin dl de dles comisciuns)
ActionActionArt. 34 (Assënzes)
ActionActionArt. 35 (Tomanza da componënta/componënt de comisciun y demisciun)
ActionActionArt. 36 (Sostituziun de componënc - partezipaziun ales sentades sciöche osservadëssa/osservadú)
ActionActionArt. 37 (Validité dles sentades)
ActionActionArt. 38 (Socretëza dles sentades)
ActionActionArt. 39 (Deliberaziuns dles comisciuns - dërt propositif)
ActionActionArt. 40 (Verbai dles sentades)
ActionActionArt. 41 (Ejam di dessëgns de lege)
ActionActionArt. 42 (Modalité por la discusciun di dessëgns de lege)
ActionActionArt. 43 (Terminns por l'ejam di dessëgns de lege)
ActionActionArt. 44 (Arac, soralüsc y iadi de stüde)
ActionActionArt. 45 (Arac de d'atres comisciuns y curida finanziara di dessëgns de lege)
ActionActionArt. 46 (Relaziuns dles comisciuns)
ActionActionArt. 47 (Terminns por la destribuziun dles relaziuns)
ActionActionArt. 48 (Termins por les contestaziuns)
ActionActionArt. 49
ActionActionArt. 50 (Prozedöra tl caje de anulamënt o abrogaziun de leges provinziales)
ActionActionArt. 51 (Renviada)
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DLES SENTADES DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLITAZIUNS, NUMER LEGAL Y DELIBERAZIUNS DL CONSËI
ActionActionPROZEDÖRA POR LA PRESENTAZIUN Y LA DISCUSCIUN DI DESSËGNS DE LEGE
ActionActionMUDAZIUNS DL STATUT D’AUTONOMIA
ActionActionRELAZIUNS Y ALDIZIUNS
ActionActionFUNZIUNS DE CONTROL
ActionActionADORANZA DL LINGAZ ITALIAN Y TODËSCH
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActione) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionf) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActiong) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActioni) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich