In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 41)
Regolamënt intern dl Consëi dla Provinzia Autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. ord. n. 1 dl B.O. 1. de jügn dl 1993, n. 25.

Art. 30/ter (Documentaziun y podëis dla comisciun de convalidaziun)38)

(1) Por le prozedimënt de convalidaziun, ti ortiëia inant l’ofize lital zentral ala comisciun de convalidaziun na copia dl verbal dles operaziuns litales fates.

(2) Les aconsiadësses litades/I aconsiadus litá mëss ti fá avëi te chinesc dis da süa proclamaziun al secretariat dl Consëi na detlaraziun te chëra che al vëgn dé dant i ofizi, le funziuns y les inciaries de vigni sort che ares/ai â l’ultimo de fissé por la presentaziun dles candidatöres y chi che ares/ai á te ënc publics o privac, sciöche ince les funziuns y les ativités imprenditoriales o profescionales che podess ester na rajun de ilitabilité o d’incompatibilité. Tl caje de aconsiadësses/aconsiadus che röia pormez mëss la detlaraziun gní dada jö te cin dis dala data dla sentada olache ares/ai á dé joramënt.

(3) La comisciun ascuta sö, canche al arata che al vais debojëgn, les porsones interessades, cöi adöm informaziuns, damana y ciafa i documënc sön l’oget che ara ó azerté.

(4) La comisciun pó s’anuzé dla colaboraziun de espertes esternes/esperc esterns.

38)
L'art. 30/ter é gnü injunté dal art. 17 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 7 de ma dl 2003, n. 5.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActionDESPOSIZIUNS PRELIMINARES
ActionActionI ORGANS DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLE BILANZ DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DL PROZEDIMËNT DE CONVALIDAZIUN Y DECADËNZA
ActionActionArt. 30/bis (Insediamënt y funzionamënt dla comisciun de convalidaziun)
ActionActionArt. 30/ter (Documentaziun y podëis dla comisciun de convalidaziun)
ActionActionArt. 30/quater (Prozedöra te comisciun tl caje de configuraziun de gaujes de ilitabilité o incompatibilité)
ActionActionArt. 30/quinquies (Relaziun y propostes dla comisciun al Consëi)
ActionActionArt. 30/sexies (Azertamënt dl'ilitabilité te Consëi - anulamënt dla lîta y tomanza)
ActionActionArt. 30/septies (Azertamënt de gaujes de incompatibilité te Consëi - opziuns y tomanza eventuala)
ActionActionArt. 30/octies (Prozedöres por l’ejam te Consëi)
ActionActionArt. 30/novies (Modalité de trasmisciun dles comunicaziuns y deliberaziuns)
ActionActionArt. 30/decies (Rajuns d'ilitabilité o incompatibilité antergnüdes)
ActionActionLES COMISCIUNS LEGISLATIVES
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DLES SENTADES DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLITAZIUNS, NUMER LEGAL Y DELIBERAZIUNS DL CONSËI
ActionActionPROZEDÖRA POR LA PRESENTAZIUN Y LA DISCUSCIUN DI DESSËGNS DE LEGE
ActionActionMUDAZIUNS DL STATUT D’AUTONOMIA
ActionActionRELAZIUNS Y ALDIZIUNS
ActionActionFUNZIUNS DE CONTROL
ActionActionADORANZA DL LINGAZ ITALIAN Y TODËSCH
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActione) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionf) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActiong) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActioni) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich