In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 41)
Regolamënt intern dl Consëi dla Provinzia Autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. ord. n. 1 dl B.O. 1. de jügn dl 1993, n. 25.

Art. 23 (Comisciun por le regolamënt intern)28)

(1) Tla sentada do chëra dla lîta dles componëntes/di componënc dla Junta y vigni iade che al vëgn baraté la presidënza tratan la legislatöra tla sentada do la lîta dla Presidënta/dl Presidënt, ti lascia la Presidënta/le Presidënt alsavëi al Consëi i inoms dles aconsiadësses/di aconsiadus che fej pert dla comisciun por le regolamënt intern. Chësta comisciun é metüda adöm dala Presidënta/dal Presidënt en ciaria, che é a ce, y da cin aconsiadësses/aconsiadus. Dui componënc dla comisciun, cun lapró eventualmënter la Presidënta/le Presidënt, mëss aldí pro la minoranza politica. Les/I cin aconsiadësses/aconsiadus cherdá a fá pert dla comisciun vëgn designá, respetivamënter, dala maioranza politica o dal'oposiziun tl respet dles indicaziuns dades dala Presidënta/dal Presidënt dl Consëi sön la portignënza linguistica. Sce an ne se vëgn nia sön i inoms cina le termin fissé, vëgn les aconsiadesses/i aconsiadus che fej pert dla comisciun por le regolamënt intern designá dala Presidënta/dal Presidënt dl Consëi. Les componëntes/i componënc dla comisciun pó se fá sostituí da n'aconsiadëssa/n aconsiadú dl medemo grup linguistich sce ara/al le lascia alsavëi ala Presidënta/al Presidënt dla comisciun.29)

(2) Ales sentades dla comisciun vëgnel invié ince dötes les/düc i capigrup dles fraziuns nia rapresentades tla comisciun, sciöche ince les Vizepresidëntes/i Vizepresidënc; ares/ai á le dërt de parora mo nia de usc, ater co la Vizepresidënta preodüda/le Vizepresidënt preodü dal articul 15, coma 2, sce ara/al sostituësc la Presidënta/le Presidënt tl caje de assënza o impedimënt.

(3) Ala comisciun ti spetel l’ejam preventif de vigni proposta de mudaziun dl regolamënt intern. Les propostes de mudaziun pó gní presentades da vigni aconsiadëssa/aconsiadú, deperpo che la facolté da presenté emendamënc sön les propostes de mudaziun é resservada ales componëntes/ai componënc dla comisciun.30)

(4) Le tratament dles propostes de mudaziun te comisciun vëgn fat, tan inant che ara vá, aladô dla prozedöra preodüda da chësc regolamënt por l'ejam di dessëgns de lege tla comisciun legislativa.31)

(5) Les conclujiuns dla comisciun é sotmetüdes al’aprovaziun dl Consëi, che deliberëia a maioranza assoluta de sües componëntes/sü componënc. Les desposiziuns aprovades al’unanimité dala comisciun vëgn deliberades dal Consëi zënza discusciun.

(6) Do süa aprovaziun, vëgn les mudaziuns dl regolamënt intern publicades söl Boletin Ofizial dla Regiun y vá en forza le de do süa publicaziun.

28)
L'art. 23 é naota gnü mudé dal art. 12 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 7 de ma dl 2003, n. 5, y spo dal art. 12 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 9 de merz dl 2012, n. 2, y dai articui 3 y 4 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 26 de jügn dl 2012, n. 8.
29)
L'art. 23, coma 1 é gnü naota mudé dal art. 12 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 4 de má dl 2011, n. 3, y spo dal art. 3 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 26 de jügn dl 2012, n. 8.
30)
L'art. 23, coma 3 é gnü mudé insciö dal art. 4 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 26 de jügn dl 2012, n. 8.
31)
L'art. 29, coma 4 é gnü mudé insciö dal art. 4 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 26 de jügn dl 2012, n. 8.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActionDESPOSIZIUNS PRELIMINARES
ActionActionI ORGANS DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionArt. 14 (Presidënta o Presidënt dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 15 (Vizepresidëntes y Vizepresidënc dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 16 (Secreteries presidenziales/Secreters presidenziai)
ActionActionArt. 17 (Ofize de presidënza)
ActionActionArt. 18 (Convocaziun, atribuziuns y deliberaziuns dl Ofize de presidënza)
ActionActionArt. 19 (Incompatibilité)
ActionActionArt. 20 (Fraziuns dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 21 (Collegium dles/di capogrups dles fraziuns dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 22 (Les comisciuns legislatives)
ActionActionArt. 23 (Comisciun por le regolamënt intern)
ActionActionArt. 23/bis (Comisciun de convalidaziun)
ActionActionArt. 24 (Comisciuns speziales)
ActionActionArt. 25 (Comisciuns de inrescida)
ActionActionArt. 26 (Composiziun, nominaziun y funzionamënt dles comisciuns)
ActionActionArt. 27 (Comisciuns dl Consëi interregionales)
ActionActionArt. 28 (Delegaziuns)
ActionActionLE BILANZ DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DL PROZEDIMËNT DE CONVALIDAZIUN Y DECADËNZA
ActionActionLES COMISCIUNS LEGISLATIVES
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DLES SENTADES DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLITAZIUNS, NUMER LEGAL Y DELIBERAZIUNS DL CONSËI
ActionActionPROZEDÖRA POR LA PRESENTAZIUN Y LA DISCUSCIUN DI DESSËGNS DE LEGE
ActionActionMUDAZIUNS DL STATUT D’AUTONOMIA
ActionActionRELAZIUNS Y ALDIZIUNS
ActionActionFUNZIUNS DE CONTROL
ActionActionADORANZA DL LINGAZ ITALIAN Y TODËSCH
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActione) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionf) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActiong) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActioni) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich