In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 41)
Regolamënt intern dl Consëi dla Provinzia Autonoma de Balsan

Visualizza documento intero
1)
Publicada tl supl. ord. n. 1 dl B.O. 1. de jügn dl 1993, n. 25.

Art. 20 (Fraziuns dl Consëi provinzial)

(1) Te cin dis dala pröma sentada do les lîtes, mëss les aconsiadësses/i aconsiadus ti dí ala Presidënta/al Presidënt dl Consëi por scrit, de ci fraziun che ai fej pert o a cal che ai ó s'agreghé. Les aconsiadësses/I aconsiadus che röia pormez tratan la legislatöra mëss dé jö la detlaraziun te cin dis dala sentada olache ai á dé joramënt.

(2) Les aconsiadësses/I aconsiadus che n'á nia detlaré süa portignënza o süa agregaziun a na fraziun dl Consëi provinzial te chësc tëmp fajará pert de n su grup moscedé. Na mudaziun eventuala de fraziun o la costituziun de na fraziun nöia mëss gní lasciades alsavëi por scrit ala Presidënta/al Presidënt dl Consëi y vel dal pröm de dl mëis do la comunicaziun.

(3) Te diesc dis dala pröma sentada do les lîtes, ti lascia vigni fraziun alsavëi por scrit ala Presidënta/al Presidënt dl Consëi le inom dla/dl capogrup. La comunicaziun mëss gní sotescrita da dötes les componëntes/düc i componënc dl grup. Sostituziuns eventuales che vëgn a s'al dé tratan la legislatöra ti mëss atira gní lasciades alsavëi ala Presidënta/al Presidënt dl Consëi aladô dles medemes modalités.

(4) Tla sentada dl Consëi atira dedô vëgnel lascé alsavëi che al é gnü nominé la/le capogrup.

(4/bis) Na componënta/N componënt de na fraziun pó gní stlüta/stlüt fora dal grup tres na detlaraziun ala Presidënta/al Presidënt dl Consëi, firmada dala maioranza dles componëntes/di componënc dla fraziun. Te cin dis lascia alsavëi l'aconsiadëssa/l'aconsiadú stlüta/stlüt fora la creaziun de na fraziun nöia o süa portignënza a na fraziun nöia, sce la/le capogrup de chësta fraziun dá so consëns tl medemo tëmp tres la detlaraziun ala presidënta/al presidënt. Sce chësc consëns mancia n'á la detlaraziun dl'aconsiadëssa/dl aconsiadú sön l'adejiun degun valur. Canche le termin é passé vëgn l'aconsiadëssa/l'aconsiadú stlüta/stlüt fora dala fraziun agregada/agreghé al grup moscedé.25)

(5) La Presidënta/Le Presidënt dl Consëi se crüzia da mëte a desposiziun dles fraziuns por sües funziuns locai y atrezadöres adatades y ti assegnëia i contribuc deliberá dal Consëi a ciaria dl bilanz dl Consëi.

25)
L'art. 20, coma 4/bis é gnü injunté dal art. 2 dl'injunta ala deliberaziun dl Consëi provinzial di 9 de merz dl 2012, n. 2.
ActionActionNormativa Costituzionela
ActionActionLegislazion Provinziela
ActionActionI Alpinistica
ActionActionII Lëur
ActionActionIII Mineres
ActionActionIV Chemuns y cumenanzes raioneles
ActionActionV Furmazion prufescionela y adestramënt al lëur
ActionActionVI Defendura di teraces, frabiches per l’ega
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanzes
ActionActionIX Turism y ndustria d’albierch
ActionActionX Assistënza y benefiziënza
ActionActionXI Ustaries
ActionActionXII Nuzënzes ziviches
ActionActionXIII Urdinamënt di bòsc
ActionActionXIV Sanità y igena
ActionActionXV Nuzeda dl’eghes
ActionActionXVI Cumerz
ActionActionXVII Artejanat
ActionActionXVIII Liber fundier y cataster
ActionActionXIX Ciacia y Pëscia
ActionActionXX Prutezion contra l meldefuch y prutezion zevila
ActionActionXXI Scolines
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Ufizies provinziei y personal
ActionActionA A – Strutura dirigenziela
ActionActionB B – Despusizions spezieles n cont di servijes de setor
ActionActionC C – Assunzion tl servisc provinziel y profii prufescionei
ActionActionD D – Despusizions genereles n cont dl stat giuridich di dependënc provinziei
ActionActionE E – Cuntrac coletifs
ActionActionF F – Organich y rodui
ActionActionG G – Furnimënt de servisc
ActionActionH H – Cuntlujion dl servisc y pruvidënzes per la pension
ActionActionI I – Trasferimënt de personal da d’autri ënc
ActionActionJ J – Jonta provinziela
ActionActionK K – Cunsëi provinziel
ActionActionc) DELIBERAZIUN DL CONSËI PROVINZIAL di 12 de ma dl 1993, n. 4
ActionActionDESPOSIZIUNS PRELIMINARES
ActionActionI ORGANS DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionArt. 14 (Presidënta o Presidënt dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 15 (Vizepresidëntes y Vizepresidënc dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 16 (Secreteries presidenziales/Secreters presidenziai)
ActionActionArt. 17 (Ofize de presidënza)
ActionActionArt. 18 (Convocaziun, atribuziuns y deliberaziuns dl Ofize de presidënza)
ActionActionArt. 19 (Incompatibilité)
ActionActionArt. 20 (Fraziuns dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 21 (Collegium dles/di capogrups dles fraziuns dl Consëi provinzial)
ActionActionArt. 22 (Les comisciuns legislatives)
ActionActionArt. 23 (Comisciun por le regolamënt intern)
ActionActionArt. 23/bis (Comisciun de convalidaziun)
ActionActionArt. 24 (Comisciuns speziales)
ActionActionArt. 25 (Comisciuns de inrescida)
ActionActionArt. 26 (Composiziun, nominaziun y funzionamënt dles comisciuns)
ActionActionArt. 27 (Comisciuns dl Consëi interregionales)
ActionActionArt. 28 (Delegaziuns)
ActionActionLE BILANZ DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DL PROZEDIMËNT DE CONVALIDAZIUN Y DECADËNZA
ActionActionLES COMISCIUNS LEGISLATIVES
ActionActionREGOLAMENTAZIUN DLES SENTADES DL CONSËI PROVINZIAL
ActionActionLITAZIUNS, NUMER LEGAL Y DELIBERAZIUNS DL CONSËI
ActionActionPROZEDÖRA POR LA PRESENTAZIUN Y LA DISCUSCIUN DI DESSËGNS DE LEGE
ActionActionMUDAZIUNS DL STATUT D’AUTONOMIA
ActionActionRELAZIUNS Y ALDIZIUNS
ActionActionFUNZIUNS DE CONTROL
ActionActionADORANZA DL LINGAZ ITALIAN Y TODËSCH
ActionActionDESPOSIZIUNS FINALES Y TRANSITORES
ActionActione) Lege provinziala di 23 de aurì dl 2015, n. 3
ActionActionf) Lege provinziala di 12 de dezëmber dl 2016, n. 26
ActionActiong) Lege provinziala di 19 de mà dl 2017, n. 5
ActionActioni) Lege provinziala di 21 de jügn dl 2021, n. 4
ActionActionL L – Pruzedura aministrativa
ActionActionM M – Referendum y vela dl Cunsëi provinziel
ActionActionXXIV Defendura dla cuntreda y dl ambient
ActionActionXXV Agricultura
ActionActionXXVI Lernerat
ActionActionXXVII Fieres y marceies
ActionActionXXVIII Lëures publics
ActionActionXXIX Manifestazions publiches
ActionActionXXX Raiun y contrada
ActionActionXXXI Cuntabltà
ActionActionXXXII Sport y tëmp liede
ActionActionXXXIII Stredes
ActionActionXXXIV Trasporc
ActionActionXXXV Istruzion
ActionActionXXXVI Patrimone
ActionActionXXXVII Economia
ActionActionXXXVIII Frabiché abitatif
ActionActionXXXIX Leges cun desposiziuns desvalies (Omnibus)
ActionAction*
ActionAction*
ActionAction*
ActionActionIndesc cronologich